SEB Råvarubrev 26 maj 2015

Fortsatt fina möjligheter i råvaror trots prisrörelse nedåt

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityMARKNADEN I KORTHET

Förra veckan gick priserna på råvaror generellt sett ned – och det ganska kraftigt. Ser man till de olika sektorerna med råvaror så föll samtliga rent generellt, men industrimetaller mest. Detta var också vad vi hade prognosticerat, men kanske inte riktigt så kraftigt. Aluminium var ned 2,2 procent sett över veckan, vilket innebar en vinst om hela 6,9 procent på vår rekommendation utan hävstång, sett över veckan. Nickelpriset sjönk med 9,1 procent, vilket innebar att den som köpt ett bear-certifikat utan hävstång fick en än högre avkastning över veckan. Vad som ligger bakom rörelserna i basmetaller är till stor del förstärkningen av US- dollarn, men också att Kina spås exporter mer aluminium och att den fysiska tillgängligheten på nickel har ökat. Sammantaget drog detta ned hela basmetallsektorn.

När det kommer till jordbruksprodukter gick även denna sektor generellt ned. Störst nedgång såg vi också i kaffepriset, vilket var ned hela 7,5 procent över veckan. Detta var i enlighet med vår prognos och den som låg positionerad i vårt bear-certifikat i kaffe fick en avkastning över veckan på hela 11,1 procent! En anledning till att bear-certifikaten har gått upp mer i pris än vad råvaran har gått är den kraftiga förstärkningen i US-dollarn – även mot kronan. Dels har certifikaten gått upp i pris (råvaorna blir billigare) och dels stärks US-dollarn (de absolut flesta råvaror är noterade i US-dollar), vilket innebär att tillgången i svenska kronor räknat går upp i pris.

Förra veckan hade vi med en längre text om guld. I huvuddrag är vår idé att guldpriset kommer att stärkas allt eftersom oron kring Grekland tilltar. För varje deadline som landet närmar sig tror vi att volatiliteten i valutan kommer tilltaga och valutan kommer fortsätta försvagas. Detta i sin tur tror vi kommer leda till att guldpriset går upp, då investerare – i någon mån – flyr från euron och hellre placerar i guld; förvisso även i tillgångar noterade i US-dollar. Läs mer i avsnittet om guld!

Brentoljan föll tillbaka under förra veckan, men den höll ändå emot den starkare US-dollarn relativt väl. Om Brentoljan hade varit känsligare på nedsidan så hade vi sett ett kraftigare nedåttryck i priset på grund av rörelsen i dollarn. OPEC producerar nära rekordnivåer, men oron i Mellanöstern och Nordafrika är stor, vilket gör att man inte skall ta denna höga nivå för given. Långa spekulativa positioner faller tillbaka i antal, Vi kommer sannolikt att få se några stökiga dagar framöver vad gäller priset på Brentoljan i och med att investerare säljer av dessa positioner.

TRENDER I SAMMANDRAG

 • Råvarumarknaden trendade generellt nedåt i pris under förra veckan
 • Industrimetaller kraftigast nedgång. Aluminium fortsätter nedåt – repeterar vår korta rekommendation
 • Vi tror fortsatt att guldpriset skall stärkas i och med tilltagande oro vad gäller Greklands finanser
 • Jordbruksprodukter nedåt – kaffepriset tror vi skall ned ytterligare
 • Rörelse nedåt i priset på Brentolja, även om det har stått emot den starkare US-dollarn relativt väl
 • Sannolikt stökiga närmaste dagar i priset på Brentolja då spekulativa långa positioner i
  Brentoljan säljs av

VECKANS REKOMMENDATIONER

SEB rekar råvaror

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini.

OLJA

SEB-banken om oljaBrentoljan föll 2,2 procent förra veckan och stängde i fredags på 65,37 US-dollar per fat. Prisutvecklingen var förvisso negativ, men höll ändå emot relativt bra då US-dollarindex stärktes med 3,1 procent under samma period. Det var snarast ett rally i US-dollarn och nästan samtliga råvaror föll analogt med detta i pris. Om Brentoljan hade varit svagare på nedsidan så skulle vi ha sett ett kraftigare säljtryck i och med dollarförstärkningen; speciellt då långa spekulativa positioner i Brentolja är nära rekordnivåer. Avsäljningen av dessa långa spekulativa positioner accelererade över veckoperioden som slutade den 19:e maj och sannolikt fortsatte det även resten av veckan.

OPEC producerade 31,3 miljoner fat per dag i april, vilket alltså för den 11:e månaden i rad var över det självbestämda taket om 30 miljoner fat per dag. Oron i Mellanöstern och i Nordafrika är dock mycket stor och den nuvarande höga OPEC-produktionen skall inte bli tagen för given. Igår anföll stridsflygplan från den officiella libyska regeringen en 30 000-tons tanker med eldningsolja, vilken var ämnad för den libyska staden Sirte som kontrolleras av islamister. I Saudiarabien (sunnimuslimskt) dödades i fredags 21 människor i den oljerika regionen vid Qatif i ett självmordsbombning. Islamiska Staten (sunnimuslimer) tog på sig skulden för attentatet, vilket var riktat mot den shiitiska minoriteten i Qatif.

Vi tror fortsatt att Brentoljan skall handla nedåt det lägre området kring 60 US-dollar per fat innan man skall ta långa positioner inför den högre efterfrågan som följer i tredje kvartalet. Avsäljningen som vi väntar på av Brentoljekontrakt materialiseras dock mycket långsamt. Vi tror att det enda rimliga man just nu kan göra är att vänta på att Brentoljan skall komma ned på lägre nivåer innan man köper. Vi kommer att få se några stormiga dagar av försäljningar i och med de höga nivåerna av spekulativa långa positioner; speciellt om detta följs åt av en förstärkning av US-dollarn.

Bjarne Schieldrop
Chefsanalytiker råvaror
SEB

TREND

 • Negativ prisutveckling på Brentoljan, men håller ändå emot förstärkningen av US-dollarn relativt väl
 • Långa spekulativa positioner säljs av i accelererande takt
 • OPEC producerar nära rekordnivåer. Dock stor oro i Mellanönstern och Nordafrika
 • Vi tror Brentoljan kommer handla nedåt 60 US-dollar per fat och vi ser några stormiga dagar framför oss. Var beredd att köpa, men vänta på de lägre nivåerna.

REKOMMENDATION

 • Var beredd att köpa, men vänta på lägre ingångsnivå – vi repeterar vad vi sade förra veckan

GULD

Förra veckan skrev vi en del om guldet och denna vecka följer vi upp vår tidigare rekommendation, där vi diskuterade Greklands indirekta eller direkta påverkan på guldpriset.

Guld spotprisUnder förra veckan steg yielden på grekiska statspapper, vilket implicerar att marknaden ser större risk förknippad med landet. Analogt med detta under samma period stärktes US-dollarn och euro-index liksom guldet försvagades. Handeln i metallen var något avvaktande inför USA:s inflationssiffra i fredags, men efter att siffran kom in i princip helt och hållet i linje med förväntningarna, men fortfarande mycket lågt, stärktes US-dollarindex men guldet handlade i princip sidledes. Den fundamentala rörelsen under veckan, det vill säga korrigerat för den starkare US-dollarn, var mycket begränsad.

Vår tradingidé sträcker sig dock över ett längre perspektiv. Tanken är att guldpriset kommer att stärkas genom att euron försvagas och volatiliteten ökar – oavsett om dollarn skulle stärkas. Det senare är dock heller inte helt säkert, då vi ser att korrelationen mellan US-dollarindex och euro-index, det vill säga hur valutorna har samvarierat, har minskat sedan finanskrisens utbrott under mitten av 2008. Ur ett kortare tidsperspektiv, såsom förra veckan, kan dock valutorna mycket väl samvariera starkt. Oavsett tror vi på en förstärkning av guldpriset i och med att investerare hellre investerar i guld än drabbas av en allt volatilare och svagare euro för varje deadline avseende sin skuld som Grekland närmar sig. Huvudscenariot är att man tar en lång position i guld fram till den sista juni; tidpunkten för slutet på Greklands bail out-program. Fram till dess kan guldet absolut variera i pris, men sannolikt stärkas.

TREND

 • Grekland skapar volatilitet i och försvagar euron
 • Investerare ser guld som säker investering
 • Vi tror att guldet kommer att stärkas fram till slutet på Greklands bail out-program sista juni

REKOMMENDATION

 • GULD S – men håll koll på volatiliteten!

KAFFE

Kaffe, terminskontraktet juli 2015 (US-cent/pund)Volatiliteten i kaffepriset har ökat och det har fortsatt sin resa nedåt. I veckan kom flera rapporter som påverkade priset. Exempelvis ändrade flera aktärer på marknaden sina prediktioner till att skatta ett globalt överskott av produktion under 2015-2016, från att tidigare ha trott på ett underskott.

Vidare har det allmänt visat sig att den torka som man tidigare trodde riskerade årets skörd i viktiga områden i Brasilien med största sannolikhet inte har haft negativ inverkan på skörden. Det har regnat rikligt i områdena, vilket har gjort att skörden generellt sett ser mycket bra ut. Vidare har den brasilianska realen försvagats ytterligare under veckan, vilket, som vi väl känner till, generellt sett får kaffepriset att tryckas ned. Vi tror på en ytterligare försvagning av realen; och att förhållandet US-dollar mot brasilianska real skall gå upp mot 3,19 under veckan.

Ser man på en mer övergripande nivå ser det fortfarande ut som om världsproduktionen av kaffe ökar år för år, men efterfrågan är tämligen konstant. Det är intressant och bidrar till det fundamentala nedåttrycket i kaffe.

Dock kvarstår hotet från negativa effekter av el Niño. Det är oklart vilka och hur kraftiga effekterna blir, även om meteorologerna är överens om att vi sannolikt kommer att få se ett utbrott av el Niño.

Tekniskt ser vi att kaffet har brutit genom nivån 132 US-cent per pound och fortsätter att trenda nedåt med kraftigt tryck på säljsidan. Vi borde se ett test nedåt området kring låga 120 US-cent per pound, där vi sannolikt kommer se viss konsolidering. Tekniskt ser vi dock ingen anledning att trenden nedåt skall brytas.

TREND

 • Kaffet fortsätter att trenda nedåt
 • En allmän uppfattning om ett globalt överskott på kaffe under innevarande och kommande säsong verkar negativt på priset
 • Det tekniska perspektivet pekar på en fortsatt nedgång
 • Vi tror att kaffepriset kommer att fortsätta nedåt

REKOMMENDATION

 • BEAR KAFFE X1 S – men håll koll på rapporter om el Niño!

EL

El, kvartalskontraktet Q3 2015, EUR/MWhVeckan inleddes starkare än vad veckan dessförinnan hade slutat. Priset på nordisk el handlades upp över måndagen och tisdagen mot knappa 20 euro per MWh, men sedan försvann stödet och under onsdagen och torsdagen gick priset nedåt och på fredagen såg vi en bottennotering på 17,65 euro per MWh. Därefter såg vi vad som är ett ganska vanligt beteende inför längre helger, nämligen ett något ökat köptryck – den nordiska elmarknaden har stängt på måndag – då vädret kan ändra sig mycket under tre dagar.

Priset på utsläppsrätterna – C02 – som i stor utsträckning påverkar priset på elproduktionen har gått ned en del över veckan, men övriga fundamentala faktorer såsom kolpriset och hydrobalansen har inte förändrats nämnvärt sedan uppdateringen förra veckan.

Det ostadiga vädret kvarstår och det är fortfarande runt nollgradigt om nätterna uppe i norr. Således smälter snön saktare och den egentliga snösmältningen lär komma igång senare, även om meteorologerna redan har varnat för höga flöden de nordliga vattendragen.

Således fortsätter nedåtpressen i priset på nordisk el och tecknet på detta var marknadens försök att handla upp priset i början av veckan, men slutade i en nedåtresa under resten av veckan. Vårt konstaterande avseende riktningen kvarstår således, men vi avvaktar med att ge en skarp rekommendation.

TREND

 • Priset på nordisk el fortsätter att vara under press nedåt
 • Snösmältningen fortfarande framför oss
 • Onekligen verkar nedåtpressen på elpriset fortfarande vara tydlig. Vi avvaktar dock med en skarp rekommendation. En aktiv investerare kan fortfarande köpa bear-certifikat på lokala toppar och bull-certifikat i lokala dalar

BASMETALLER – ALUMINIUM

Aluminium, rullande 3-månaderstermin (USD/ton)Förra veckan var en riktigt sur vecka för basmetallerna där samtliga backade och det rejält. US-dollarindex stärktes initialt under veckan, föll tillbaka men tog ett rejält hopp uppåt på fredagen i samband med USA:s inflationssiffra. Detta bidrog säkerligen också till metallernas rörelse nedåt.

Zink har fortsatt att trenda nedåt och vi trodde också på ett tillbakafall, vilket förvisso blev riktigt kraftigt. Tekniskt borde marknaden finna stöd vid nivån 2175 US-dollar per ton, men då US-dollarn verkar fortsätta stärkas kan detta mycket väl slå fel. Även nickel trendar nedåt, vilket mot bakgrund av data på ökad kinesisk import ter sig märkligt. Dock var det sannolikt US-dollarn i kombination med det övriga nedåttrycket i basmetaller som fick metallen att pressas nedåt. Samtidigt ökade LME-lagren igen och vi kommer sannolikt inte få se en klar förändring av trenden i nickelpriset förrän man ser en lika klar trend i utflödet från lagren.

Vad gäller aluminium är trycket fortsatt fundamentalt på nedsidan. Vi ser dock fortsatt contango i forwardkurvan vilket i och för sig ger incitament att lagra. De fysiska premierna sjunker och kinas export av aluminium ökar och spås öka än mer. Tekniskt ser vi att det kan finnas ett visst stöd i aluminiumpriset vid nivån 1732-1756 US-dollar per ton. Där kan en viss konsolidering ske; eventuellt med rekyler något högre. Trycket är hur som helst helt klart på nedsidan och vi behåller vår korta position. Dock vill vi ha sagt att för en investerare med mycket kort placeringshorisont kan det vara en idé att ta hem vinsten nu och sedan köpa på nya toppar. För en investerare med litet längre horisont kan det å andra sidan vara en idé att ligga kvar.

TREND

 • Fundamentalt nedåttryck i basmetaller
 • Den starkare US-dollarn ger klart tryck nedåt på priset
 • Vi tror att priset på aluminium kommer att fortsätta nedåt

REKOMMENDATION

 • BEAR ALUMIN X1 S – men för en investerare med mycket kort placeringshorisont kan det vara en god idé att ta hem vinsten och köpa bear-certifikat på nya toppar

AKTUELLA REKOMMENDATIONER

Bra råvaror

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top