Följ oss

Analys

Swede Resources – Från mygga till jätte?

Publicerat

den

Aktieanalys av Axier EquitiesI och med förvärvet av flera leaseområden på Texas Gulfkust har Swede Resources sadlat om helt; från producerande bolag till leaseägare. Chansen finns nu för en kraftig intäktsökning som bygger på andras investering i brunnar på leaseområdet. Detta är extremt lönsamt för Swede Resources då de teoretiskt sett kan undanhålla sig från egna investeringar på leaseområdet och passivt samla in leaseavgifter från investerare i brunnar på området. Upplägget ser ut som sådant att Swede Resources och övriga leaseägare har rätt till hela 25% av vinsten från eventuella brunnar på området, och i nuläget kontrollerar Swede Resources 83,2% av leaserna.

Vår prognos innebär en negativ EBITDA för 2012, ett år som emellertid bör ses som ett mellanår. Till följd av en höjd investeringstakt samt bortfall av avskrivningar stiger vinsten och EBITDA kraftigt 2013. Bolaget värderas till P/E 9,1 och 3,3 för 2013 respektive 2014. Potentialen kan tyckas liten sett till vinsten för 2013, men i förhållande till den kraftiga tillväxten, samt det faktum att bolaget bygger upp en relativt stadig intäktsbas som inte kräver några egna investeringar är bolaget en extremt intressant investering på lång sikt. Axiers DCF-analys av utdelningar 2012 och framåt ger ett motiverat värde på 1,63 SEK per aktie.

Swede Resources - Företagsfakta

Beskrivning av verksamheten

Swede Resources är ett gas- och oljebolag verksamt i USA och Ungern. Bolaget grundades 2001, och vid denna tidpunkt varierade andelarna i de olika projekten mellan 0,25-0,5%. De senaste åren har andelarna vuxit till mellan 5% och 10 %. I USA har bolaget ett starkt kontaktnät, och det är följaktligen där bolaget har större delen av sin verksamhet. Verksamheten i Ungern utgörs främst av gasprojektet Péneszlek, med producerande brunnar PEN-101 och PEN-105. Emellertid är inte längre rena investeringar i brunnar den mest intressanta delen av Swede Resources. Under sommaren 2011 inledde bolaget förvärv av leaseområden vid Texas Gulfkust. Till en början förvärvades 5 leaseområden uppgående till 50 acres, och i dagsläget kontrollerar bolaget 312,5 acres. Den första borrningen på leaseområdet väntas börja under våren/sommaren.

Swede Resources har i nuläget inga anställda. Bolaget drivs istället på konsultbasis av Ulrich & Co – ett av VD Ulrich Andersson helägt bolag. I nuläget har Swede Resources därmed i stort sett obefintliga personalkostnader. Det krävs därför inget större genombrott för att bolaget ska redovisa en jämförelsevis hög vinst.

Axier Review

Rapporten för det fjärde kvartalet 2011 visade på en viss nedgång i intäkter för Swede Resources, något som till stor del består på tillfälliga faktorer. Delvis har gaspriset rasat i USA, men oljepriset och det ungerska gaspriset har hållit sig stabilt eller stigit under perioden. Det sjunkande gaspriset i USA har minskat bolagets viktning mot gasproduktion i USA, och större delen av bolagets intäkter beror i nuläget på oljepriset (det ungerska gaspriset baseras på historiska oljepris).

Intäktsfördelning för Swede Resources

USA – leasområdena i fokus

Arbetet med Swede Resources leaseområden på High Island på Texas Gulfkust fortlöper och i slutet på 2011 tecknades bland annat ett operatörsavtal med CasKids Operating Company. Swede Resources har fortfarande en andel på 83,2% i leaserna, och väntas kunna bibehålla denna trots ökande kapitalbehov. Under 2011 avyttrades 16,8% av leaserna för ca 3,4 MSEK med en reavinst på 3,2 MSEK. Det innebär att leaserna i dagsläget innehar ett dolt övervärde på knappt 16 MSEK (totalt värde på ca 17 MSEK). Det är ett relativt lättrealiserat värde, vilket innebär en buffert mot kapitalbrist för bolaget.

Borrningar är extremt kostsamma och vid årsskiftet hade Swede Resources enbart 2,2 MSEK i kassan. Det ska emellertid sägas att Swede Resources kan göra en aktiv avvägning kring hur stor andel bolaget vill ha i brunnar på det egna leaseområdet. Bolagets kapitalbehov för leaseutvecklingen är således avhängigt hur stora andelar de väljer att ta i borrningarna på området, så länge intresse kan väckas för investering i borrningarna. Att ta steget från att vara investerare i enstaka brunnar till att agera leaseägare är ett stort steg för Swede Resources. Det kan dessutom bli en väldigt lönsam saga, som ändrar hela bolagets affärsupplägg. Ägare av leaserna har rätt till 25% av vinsten från eventuella borrningar på leaseområdet. Övriga 75% går till investerare i den specifika brunnen. Dessa investerare måste emellertid stå för 100% av kostnaderna.

Swede Resources - High Island

I nuläget utgör borrstart på leaseområdena på High Island den största triggern i Swede Resources, men bolaget driver även en del amerikanska projekt vid sidan lease-projektena. Produktionstesterna från borrningen av brunnen Mc Kee #1 som genomfördes under sommaren 2011 är fortfarande inte klara, och kan tänkas dra ut på tiden. Arbetet har bland annat förskjutits till följd av ett operatörsbyte. Mc Kee #1 förväntades vid borrstart nå en produktion på 120 fat olja och 3000 mcf gas per dag. För Swede Resources med sin andel på 1% skulle detta innebära intäkter på ca 400 000 – 450 000 kronor per år. Det är ingen enorm summa, men skulle innebära ett relativt kraftigt lyft i förhållande till förra årets omsättning på 2,9 MSEK. Emellertid finns en risk för att hela projektet går i sank.

Tidigare var Swede Resources paradprojekt i USA investeringen i ett blandat olje- och gasprojekt i Cimarron County Oklahoma. Den första av borrningarna var Jenkins 1-14 vilken genomfördes under sommaren 2010. Efter mycket problem ligger denna brunn nu i startgroparna för att börja producera. Produktionstillstånd har skickats in till myndigheterna i Oklahoma och ett godkännande är allt som krävs för att starta produktionen. Tidigare har Swede Resources uttryckt höga förväntningar på Jenkins 1-14, och förhoppningsvis kommer ett godkännande för produktionsstart inom kort. Ägarandelen i brunnen är 2,5%. Faller allting väl ut kommer Jenkins 1-14 att följas av fler borrningar på området.

Ungern – temporärt produktionstapp

Mot slutet av 2011 började produktionen från Péneszlek-området i Ungern att falla. I slutet av året låg produktionen från fältet på 400-500 mcf/månad mot ca 1 000 mcf/månad vid årets början. Detta beror i hög grad på att en förkastning stängt in en gasreservoar i PEN-105, den ena av bolagets två brunnar på området. I slutet på mars inleddes borrningen av ett sidetrack till brunnen. Borrningen resulterade i frigörandet av en indikerad gasficka, vilket ökade produktionen samt förlängde livslängden på brunnen. Initialt producerade 982 mcf/dag efter borrningen av sidetracket, av vilket ca 600 mcf/månad tillfaller Swede Resources. Det innebär att produktionen bör kunna återgå till nivån som rådde under början av 2011. Till skillnad från gaspriset i USA har dito i Ungern dessutom fortsatt att stiga i slutet på 2011 och början på 2012, och ligger i nuläget på ca 14 USD/mcf. Detta är betydligt högre än de cirka 2 USD/mcf producenter erhåller för gas i USA, och beror på det faktum att gaspriset i Ungern är kopplat till oljepriset.

Ytterligare ett intressant projekt i Ungern är Swede Resources andel i det 1990 kvadratkilometer stora området Igal-II. Genom bolaget Pelsolaj kft kontrollerar Swede Resources hela 10% av projektet.

Stora dolda värden

Swede Resources är svårt att värdera utifrån oljereserver i och med att bolaget inte tillgängliggörs sådana siffror från sina projekt i USA. Bolagets oljeprojekt redovisas som materiella anläggningstillgångar, och är där enbart värderade till den investerade summan minus avskrivningar. Misslyckade investeringar skrivs av direkt vilket innebär att redovisade tillgångar generellt sett har ett verkligt värde över det investerade. Vid årsskiftet uppgick redovisade materiella anläggningstillgångar till drygt 18 MSEK, vilket trots dolda övervärden är en bit över dagens värdering av Swede Resources. Det dolda värdet i High Island-leaserna bör dessutom vid värdering av Swede Resources adderas till tillgångarna då avyttring av andelar i leaserna inte är ett alltför stort arbete. Enligt denna modell uppgick substansvärdet på bolagets tillgångar till drygt 36 MSEK vid årsskiftet. Substansrabatten i och med dagens värdering av Swede Resources på 13,6 MSEK ligger därmed på hela 63%. Swede Resources värderas till 0,62 gånger det egna kapitalet, vilket innebär att tillgångarna värderas lågt även med övervärdet i leaserna borträknat.

Prognoser och värdering

EBITDA och resultat var som väntat negativt under det fjärde kvartalet 2011, och kommer troligtvis att ligga på liknande nivåer fram till det tredje kvartalet i år. Siffrorna för det sista kvartalet 2011 ser dessutom ovanligt dystra ut till följd av ett tillfälligt fall i nettomarginalen för bolagets produktion. Delvis har ett kraftigt fallande gaspris i USA påverkat marginalerna negativt, men till stor del beror marginalfallet på sådant som det tillfälliga produktionstappet i Ungern, oväntade underhållsarbeten och dylikt. Vi har inte gjort några större justeringar i våra prognoser baserat på rapporten för det fjärde kvartalet 2011. En viss justering har gjorts för det temporära produktionsfallet i Ungern. Utöver en viss justering för återhämtning av produktionen i Ungern bygger våra prognoser enbart på utveckling av leaseområdena på High Island.

Swede Resources - Uppskattning av produktion

Inledningsvis väljer vi att vara relativt försiktiga i våra prognoser (se tabell ovan). Vi har valt att anta enbart en borrning på leaserna per kvartal jämfört med väntade 1-2. Sker borrningarna i en snabbare takt kommer våra prognoser att behöva revideras upp kraftigt. Det bör även nämnas att Swede Resources på sikt kan belåna investeringarna och på så vis nå högre avkastning.

Prognos 2012 – 2015

Swede Resources - Prognos för 2012 till 2015

Något som inte kommer att förbättra kassaflödet men däremot resultatet efter skatt kraftigt är den slutförda avskrivningen av ägarandelen i det ungerska bolaget Petro Pequnia. Tillgången skrivs av under en treårsperiod och kommer att vara fullt avskriven i mitten på 2012. Denna avskrivning har belastat resultatet med knappt 2 miljoner årligen. I förhållande till dagens värdering av Swede Resources på 13,6 miljoner kronor kommer detta avskrivningsbortfall att ha betydande effekt på resultatet, något som syns tydligt i 2013 års siffror.

Nyckeltal för Swede Resources

2012 kommer att bli ett mellanår för Swede Resources i och med att borrprogrammet på leaseområdet High Island tar fart först under årets andra halva. 2013 lyfter resultatet, men det är på sikt den stora potentialen finns i Swede Resources. Att bolaget bygger upp ett stadigt intäktsflöde från andras investeringar på det egna leaseområdet har potential att skapa en snöbollseffekt. Intäktsbasen kommer att öka kontinuerligt, med förbehåll för eventuella mekaniska problem eller ett sjunkande oljepris. Att de ökande intäkterna i teorin inte kräver investeringar från Swede Resources sida ger potential till stora utdelningar när snöbollen väl har satts i rullning.

Beräkning av nuvärde för Swede Resources

Swede Resources har ännu inte beslutat om framtida utdelningar. Ovan har vi räknat med att 40% av vinsten delas ut från och med 2014 (2013 års vinst), och beräknad WACC är 15%. Vår riktkurs sätts till 1,63 SEK vilket innebär en potential på drygt 90%. Notera att detta enbart är baserat på potentiell utdelning och inte fritt kassaflöde.

TO 4B

Under 2011 gav Swede Resources ut vederlagsfria teckningsoptioner, vilket innebär att det idag finns två sätt att investera i bolaget. 5 teckningsoptioner ger rätt till att teckna 1 ny aktie i Swede Resources till genomsnittskursen under 2012-02-01 – 2012-04-27 minus 20%.

Teckningsperioden är 1 – 31 maj 2012. Totalt kan 3 226 214 B-aktier komma att tecknas för, vilket ytterligare innebär en kapitalbuffert för bolaget. I nuläget kostar en teckningsoption 3 öre, vilket innebär att kostnaden för rätten att teckna en aktie är 15 öre.

Axiers bedömning

Swede Resources värderas i nuläget till en rabatt på eget kapital på knappt 40%. Detta trots betydande övervärden i bolagets projekt – framförallt i bolagets nyförvärvade lease där det dolda övervärdet ligger på cirka 16 MSEK, enbart detta en bit över dagens värdering av Swede Resources. Vår DCF-värdering av utdelningar från 2012 och framåt ger oss en riktkurs på 1,63 SEK per aktie, en bra bit över dagens kurs. Det ska emellertid sägas att någon utdelning med högsta sannolikhet inte kommer att bli aktuell förrän i början på 2014, således om två år.

Brunnar i närliggande områden till Swede Resources lease i Texas håller i stort sett en konstant produktionsnivå vilket innebär att en relativt stadig intäktsbas från leaseintäkter kommer att byggas upp under kommande år. Intäkter från leaseägandet medför dessutom knappt några kostnader för Swede Resources. Att bolaget kan välja att ta små andelar i de första borrningarna på leaseområdet stärker vår tro på att Swede Resources kommer att klara hela utvecklingsarbetet utan kapitaltillskott, och Swede Resources bör till och med kunna vidmakthålla sin nuvarande andel i leaserna.

Med dagens höga oljepris har brunnar på leaseområdet på High Island en återbetalningstid på 3-5 år samt relativt stabil avkastning under 20 år, vilket innebär att investeringsviljan inte torde vara något problem. Faller den första borrningen på området väl ut kommer resten att flyta på av sig självt för Swede Resources. Den lilla oljemyggan har på några års sikt möjlighet att bli en etablerad oljeaktör. Axier rekommenderar köp delvis på kort sikt då borrningsstart på leaseområdet kommer att innebära en skjuts upp för aktien, men framförallt kan Swede Resources bli en exceptionellt bra investering på lång sikt.

[hr]

Axier Equities har av styrelsen i Swede Resources anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Axier Equities har är att vara styrelsen behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter till placerarkollektivet, bland annat i form av denna analys.

Vare sig Axier Equity eller någon av Axiers anställda eller frilansande analytiker äger aktier i Swede Resources. Samtliga eventuella förändringar av innehav i Swede Resources kommer att rapporteras löpande.

Fortsätt läsa
Annons
3 Kommentarer

3 Comments

 1. Tore

  21 april, 2012 vid 22:10

  Är faktiskt lite lockad av att köpa en mindre post aktier i Swede Resources. Risken verkar vara kontrollerad och värderingen tilltalande.

 2. Vedde

  22 april, 2012 vid 16:15

  Jag äger en mindre post Swede Resources sedan tidigare. Tänkar använda teckningsoptionerna, så innehavet kommer att öka lite. Kan nog tänka mig att köpa ytterligare några aktier utöver det.

 3. Ålänningen

  28 april, 2012 vid 16:42

  Intressant, har nu lagt till aktien på min bevakningssida.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

[If demand] ”comes around as forecast, Hallelujah, we can produce more”

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia’s oil minister, Prince Abdulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp). So Saudi Arabia wants to and will produce more once it is confident that there really is demand for additional crude. Saudi Arabia has good reason to be concerned for global oil demand. It is not the only one struggling to predict global demand amid the haze and turmoil in the global oil market following the Russian invasion of Ukraine and sanctions towards Russian crude and product stocks. Add a shaky Chinese housing market and the highest US rates since 2001. Estimates for global oil demand in Q4-23 are ranging from 100.6 m b/d to 104.7 m b/d with many estimates in between. Current crude and mid-dist inventories are low. Supply/demand is balanced to tight and clearly very tight for mid-dists (diesel, jet fuel, gasoil). But amid current speculative bullishness it is important to note that Saudi Arabia can undo the current upwards price journey just as quickly as it created the current bull-market as it drop in production from 10.5 m b/d in April to only 9.0 m b/d since July. Quickly resolving the current mid-dist crisis is beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue if increased oil product export quotas as it holds spare refining capacity. 

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The oil market is well aware that the main reasons for why oil has rallied 25% over the past months is  reduced production by Saudi Arabia and Russia, global oil demand holding up better than feared together with still declining US shale oil activity. US oil drilling rig count fell by 8 rigs last week to 507 rigs which is the lowest since Feb 2022.

The big question is how strong is global oil demand and how will it hold up or even maybe increase in the coming quarters? And here the spread of estimates are still all over the place. For Q4-23 we have the following range of estimates for global oil demand in m b/d: 100.6; 101.8; 103.1; 103.2 and 104.7 from main oil market research providers. This wide spread of estimates is mindbogglingly and head-scratching both for analysts and for oil producers. It leads to a wide spread in estimates for Call-on-OPEC. Some say the current market is in a 2-3 m b/d deficit while others calculate that the global oil market today is nicely balanced.

The sanctions towards Russian crude and oil product exports with a ban on imports to the EU and UK has led to a large reshuffling of the global oil market flows which again has created a haze through which it is hard to gauge the correct state of the global oil market. 

We have previously argued that there may be a significant amount of ”pent-up-demand” following the Covid-years with potential for global oil demand to surprise on the upside versus most demand forecasts. But there are also good reasons to be cautious to demand given Chinese property market woes and the highest US interest rates since 2001!

The uncertainty in global oil demand is clearly at the heart of Saudi Arabia’s production cuts since April this year. Saudi Arabia’s Energy Minister, Prince Abulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp).

So if it turns out that demand is indeed stronger than Saudi Arabia fears, then we should see increased production from Saudi Arabia. Saudi could of course then argue that yes, it is stronger than expected right now, but tomorrow may be worse. Also, the continued decline in US oil drilling rig count is a home-free card for continued low production from Saudi Arabia.

Both crude stocks and mid-dist stocks (diesel, jet fuel, gasoil) are still significantly below normal and the global oil market is somewhere between balanced, mild deficit or large deficit (-2-3 m b/d). The global oil market is as such stressed due to low inventories and potentially in either mild or large deficit on top. The latter though can be undone by higher production from Saudi Arabia whenever it chooses to do so.

What is again getting center stage are the low mid-dist stocks ahead of winter. The war in Ukraine and the sanctions towards Russian crude and product stocks created chaos in the global oil product market. Refining margins went crazy last year. But they are still crazy. The global refining system got reduced maintenance in 2020 and 2021 due to Covid-19 and low staffing. Following decades of mediocre margins and losses, a lot of older refineries finally decided to close down for good during Covid as refining margins collapsed as the world stopped driving and flying. The global refining capacity contracted in 2021 for the first time in 30 years as a result. Then in 2022 refining margins exploded along with reviving global oil demand and the invasion of Ukraine. Refineries globally then ran  as hard as they could, eager to make money, and reduced maintenance to a minimum for a third year in a row. Many refineries are now prone for technical failures following three years of low maintenance. This is part of the reason why mid-dist stocks struggle to rebuild. The refineries which can run however are running as hard as they can. With current refining margins they are pure money machines.

Amid all of this, Russia last week imposed an export ban for gasoline and diesel products to support domestic consumers with lower oil product prices. Russia normally exports 1.1 m b/d of diesel products and 0.2 m b/d of gasoline. The message is that it is temporary and this is also what the market expects. Russia has little oil product export storage capacity. The export ban will likely fill these up within a couple of weeks. Russia will then either have to close down refineries or restart its oil product exports.

The oil market continues in a very bullish state with stress both in crude and mid-dists. Speculators continues to roll into the market with net long positions in Brent crude and WTI increasing by 29 m b over the week to last Tuesday. Since the end of June it has increased from 330 m b to now 637 m b. Net-long speculative positions are now at the highest level in 52 weeks.

The market didn’t believe Saudi Arabia this spring when it warned speculators about being too bearish on oil and that they would burn their fingers. And so they did. After having held production at 9 m b/d since July, the market finally believes in Saudi Arabia. But the market still doesn’t quite listen when Saudi says that its current production is not about driving the oil price to the sky (and beyond). It’s about concerns for global oil demand amid many macro economic challenges. It’s about being preemptive versus weakening demand. The current oil rally can thus be undone by Saudi Arabia just as it was created by Saudi Arabia. The current refinery stress is however beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue as it holds spare refining capacity. It could increase export quotas for oil products and thus alleviate global mid-dist shortages. The first round effect of this would however be yet stronger Chinese crude oil imports. 

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins. It is easy to see when Russia invaded Ukraine. Diesel margins then exploded. The market is not taking the latest Russian export ban on diesel and gasoline too seriously. Not very big moves last week.

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. We are now heading into the heating season, but the summer driving season is fading and so are gasoline margins.

ARA refinary crack margin
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. Here same graph as above but with longer perspective to show how extreme the situation is.

ARA refinary crack
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average. Very low mid-dist stocks.

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Speculators are rolling into long positions. Now highest net long spec in 52 weeks.

Speculators are rolling into long positions
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Populära