Följ oss

Analys

Swede Resources – Från mygga till jätte?

Publicerat

den

Aktieanalys av Axier EquitiesI och med förvärvet av flera leaseområden på Texas Gulfkust har Swede Resources sadlat om helt; från producerande bolag till leaseägare. Chansen finns nu för en kraftig intäktsökning som bygger på andras investering i brunnar på leaseområdet. Detta är extremt lönsamt för Swede Resources då de teoretiskt sett kan undanhålla sig från egna investeringar på leaseområdet och passivt samla in leaseavgifter från investerare i brunnar på området. Upplägget ser ut som sådant att Swede Resources och övriga leaseägare har rätt till hela 25% av vinsten från eventuella brunnar på området, och i nuläget kontrollerar Swede Resources 83,2% av leaserna.

Vår prognos innebär en negativ EBITDA för 2012, ett år som emellertid bör ses som ett mellanår. Till följd av en höjd investeringstakt samt bortfall av avskrivningar stiger vinsten och EBITDA kraftigt 2013. Bolaget värderas till P/E 9,1 och 3,3 för 2013 respektive 2014. Potentialen kan tyckas liten sett till vinsten för 2013, men i förhållande till den kraftiga tillväxten, samt det faktum att bolaget bygger upp en relativt stadig intäktsbas som inte kräver några egna investeringar är bolaget en extremt intressant investering på lång sikt. Axiers DCF-analys av utdelningar 2012 och framåt ger ett motiverat värde på 1,63 SEK per aktie.

Swede Resources - Företagsfakta

Beskrivning av verksamheten

Swede Resources är ett gas- och oljebolag verksamt i USA och Ungern. Bolaget grundades 2001, och vid denna tidpunkt varierade andelarna i de olika projekten mellan 0,25-0,5%. De senaste åren har andelarna vuxit till mellan 5% och 10 %. I USA har bolaget ett starkt kontaktnät, och det är följaktligen där bolaget har större delen av sin verksamhet. Verksamheten i Ungern utgörs främst av gasprojektet Péneszlek, med producerande brunnar PEN-101 och PEN-105. Emellertid är inte längre rena investeringar i brunnar den mest intressanta delen av Swede Resources. Under sommaren 2011 inledde bolaget förvärv av leaseområden vid Texas Gulfkust. Till en början förvärvades 5 leaseområden uppgående till 50 acres, och i dagsläget kontrollerar bolaget 312,5 acres. Den första borrningen på leaseområdet väntas börja under våren/sommaren.

Swede Resources har i nuläget inga anställda. Bolaget drivs istället på konsultbasis av Ulrich & Co – ett av VD Ulrich Andersson helägt bolag. I nuläget har Swede Resources därmed i stort sett obefintliga personalkostnader. Det krävs därför inget större genombrott för att bolaget ska redovisa en jämförelsevis hög vinst.

Axier Review

Rapporten för det fjärde kvartalet 2011 visade på en viss nedgång i intäkter för Swede Resources, något som till stor del består på tillfälliga faktorer. Delvis har gaspriset rasat i USA, men oljepriset och det ungerska gaspriset har hållit sig stabilt eller stigit under perioden. Det sjunkande gaspriset i USA har minskat bolagets viktning mot gasproduktion i USA, och större delen av bolagets intäkter beror i nuläget på oljepriset (det ungerska gaspriset baseras på historiska oljepris).

Intäktsfördelning för Swede Resources

USA – leasområdena i fokus

Arbetet med Swede Resources leaseområden på High Island på Texas Gulfkust fortlöper och i slutet på 2011 tecknades bland annat ett operatörsavtal med CasKids Operating Company. Swede Resources har fortfarande en andel på 83,2% i leaserna, och väntas kunna bibehålla denna trots ökande kapitalbehov. Under 2011 avyttrades 16,8% av leaserna för ca 3,4 MSEK med en reavinst på 3,2 MSEK. Det innebär att leaserna i dagsläget innehar ett dolt övervärde på knappt 16 MSEK (totalt värde på ca 17 MSEK). Det är ett relativt lättrealiserat värde, vilket innebär en buffert mot kapitalbrist för bolaget.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Borrningar är extremt kostsamma och vid årsskiftet hade Swede Resources enbart 2,2 MSEK i kassan. Det ska emellertid sägas att Swede Resources kan göra en aktiv avvägning kring hur stor andel bolaget vill ha i brunnar på det egna leaseområdet. Bolagets kapitalbehov för leaseutvecklingen är således avhängigt hur stora andelar de väljer att ta i borrningarna på området, så länge intresse kan väckas för investering i borrningarna. Att ta steget från att vara investerare i enstaka brunnar till att agera leaseägare är ett stort steg för Swede Resources. Det kan dessutom bli en väldigt lönsam saga, som ändrar hela bolagets affärsupplägg. Ägare av leaserna har rätt till 25% av vinsten från eventuella borrningar på leaseområdet. Övriga 75% går till investerare i den specifika brunnen. Dessa investerare måste emellertid stå för 100% av kostnaderna.

Swede Resources - High Island

I nuläget utgör borrstart på leaseområdena på High Island den största triggern i Swede Resources, men bolaget driver även en del amerikanska projekt vid sidan lease-projektena. Produktionstesterna från borrningen av brunnen Mc Kee #1 som genomfördes under sommaren 2011 är fortfarande inte klara, och kan tänkas dra ut på tiden. Arbetet har bland annat förskjutits till följd av ett operatörsbyte. Mc Kee #1 förväntades vid borrstart nå en produktion på 120 fat olja och 3000 mcf gas per dag. För Swede Resources med sin andel på 1% skulle detta innebära intäkter på ca 400 000 – 450 000 kronor per år. Det är ingen enorm summa, men skulle innebära ett relativt kraftigt lyft i förhållande till förra årets omsättning på 2,9 MSEK. Emellertid finns en risk för att hela projektet går i sank.

Tidigare var Swede Resources paradprojekt i USA investeringen i ett blandat olje- och gasprojekt i Cimarron County Oklahoma. Den första av borrningarna var Jenkins 1-14 vilken genomfördes under sommaren 2010. Efter mycket problem ligger denna brunn nu i startgroparna för att börja producera. Produktionstillstånd har skickats in till myndigheterna i Oklahoma och ett godkännande är allt som krävs för att starta produktionen. Tidigare har Swede Resources uttryckt höga förväntningar på Jenkins 1-14, och förhoppningsvis kommer ett godkännande för produktionsstart inom kort. Ägarandelen i brunnen är 2,5%. Faller allting väl ut kommer Jenkins 1-14 att följas av fler borrningar på området.

Ungern – temporärt produktionstapp

Mot slutet av 2011 började produktionen från Péneszlek-området i Ungern att falla. I slutet av året låg produktionen från fältet på 400-500 mcf/månad mot ca 1 000 mcf/månad vid årets början. Detta beror i hög grad på att en förkastning stängt in en gasreservoar i PEN-105, den ena av bolagets två brunnar på området. I slutet på mars inleddes borrningen av ett sidetrack till brunnen. Borrningen resulterade i frigörandet av en indikerad gasficka, vilket ökade produktionen samt förlängde livslängden på brunnen. Initialt producerade 982 mcf/dag efter borrningen av sidetracket, av vilket ca 600 mcf/månad tillfaller Swede Resources. Det innebär att produktionen bör kunna återgå till nivån som rådde under början av 2011. Till skillnad från gaspriset i USA har dito i Ungern dessutom fortsatt att stiga i slutet på 2011 och början på 2012, och ligger i nuläget på ca 14 USD/mcf. Detta är betydligt högre än de cirka 2 USD/mcf producenter erhåller för gas i USA, och beror på det faktum att gaspriset i Ungern är kopplat till oljepriset.

Ytterligare ett intressant projekt i Ungern är Swede Resources andel i det 1990 kvadratkilometer stora området Igal-II. Genom bolaget Pelsolaj kft kontrollerar Swede Resources hela 10% av projektet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Stora dolda värden

Swede Resources är svårt att värdera utifrån oljereserver i och med att bolaget inte tillgängliggörs sådana siffror från sina projekt i USA. Bolagets oljeprojekt redovisas som materiella anläggningstillgångar, och är där enbart värderade till den investerade summan minus avskrivningar. Misslyckade investeringar skrivs av direkt vilket innebär att redovisade tillgångar generellt sett har ett verkligt värde över det investerade. Vid årsskiftet uppgick redovisade materiella anläggningstillgångar till drygt 18 MSEK, vilket trots dolda övervärden är en bit över dagens värdering av Swede Resources. Det dolda värdet i High Island-leaserna bör dessutom vid värdering av Swede Resources adderas till tillgångarna då avyttring av andelar i leaserna inte är ett alltför stort arbete. Enligt denna modell uppgick substansvärdet på bolagets tillgångar till drygt 36 MSEK vid årsskiftet. Substansrabatten i och med dagens värdering av Swede Resources på 13,6 MSEK ligger därmed på hela 63%. Swede Resources värderas till 0,62 gånger det egna kapitalet, vilket innebär att tillgångarna värderas lågt även med övervärdet i leaserna borträknat.

Prognoser och värdering

EBITDA och resultat var som väntat negativt under det fjärde kvartalet 2011, och kommer troligtvis att ligga på liknande nivåer fram till det tredje kvartalet i år. Siffrorna för det sista kvartalet 2011 ser dessutom ovanligt dystra ut till följd av ett tillfälligt fall i nettomarginalen för bolagets produktion. Delvis har ett kraftigt fallande gaspris i USA påverkat marginalerna negativt, men till stor del beror marginalfallet på sådant som det tillfälliga produktionstappet i Ungern, oväntade underhållsarbeten och dylikt. Vi har inte gjort några större justeringar i våra prognoser baserat på rapporten för det fjärde kvartalet 2011. En viss justering har gjorts för det temporära produktionsfallet i Ungern. Utöver en viss justering för återhämtning av produktionen i Ungern bygger våra prognoser enbart på utveckling av leaseområdena på High Island.

Swede Resources - Uppskattning av produktion

Inledningsvis väljer vi att vara relativt försiktiga i våra prognoser (se tabell ovan). Vi har valt att anta enbart en borrning på leaserna per kvartal jämfört med väntade 1-2. Sker borrningarna i en snabbare takt kommer våra prognoser att behöva revideras upp kraftigt. Det bör även nämnas att Swede Resources på sikt kan belåna investeringarna och på så vis nå högre avkastning.

Prognos 2012 – 2015

Swede Resources - Prognos för 2012 till 2015

Något som inte kommer att förbättra kassaflödet men däremot resultatet efter skatt kraftigt är den slutförda avskrivningen av ägarandelen i det ungerska bolaget Petro Pequnia. Tillgången skrivs av under en treårsperiod och kommer att vara fullt avskriven i mitten på 2012. Denna avskrivning har belastat resultatet med knappt 2 miljoner årligen. I förhållande till dagens värdering av Swede Resources på 13,6 miljoner kronor kommer detta avskrivningsbortfall att ha betydande effekt på resultatet, något som syns tydligt i 2013 års siffror.

Nyckeltal för Swede Resources

2012 kommer att bli ett mellanår för Swede Resources i och med att borrprogrammet på leaseområdet High Island tar fart först under årets andra halva. 2013 lyfter resultatet, men det är på sikt den stora potentialen finns i Swede Resources. Att bolaget bygger upp ett stadigt intäktsflöde från andras investeringar på det egna leaseområdet har potential att skapa en snöbollseffekt. Intäktsbasen kommer att öka kontinuerligt, med förbehåll för eventuella mekaniska problem eller ett sjunkande oljepris. Att de ökande intäkterna i teorin inte kräver investeringar från Swede Resources sida ger potential till stora utdelningar när snöbollen väl har satts i rullning.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Beräkning av nuvärde för Swede Resources

Swede Resources har ännu inte beslutat om framtida utdelningar. Ovan har vi räknat med att 40% av vinsten delas ut från och med 2014 (2013 års vinst), och beräknad WACC är 15%. Vår riktkurs sätts till 1,63 SEK vilket innebär en potential på drygt 90%. Notera att detta enbart är baserat på potentiell utdelning och inte fritt kassaflöde.

TO 4B

Under 2011 gav Swede Resources ut vederlagsfria teckningsoptioner, vilket innebär att det idag finns två sätt att investera i bolaget. 5 teckningsoptioner ger rätt till att teckna 1 ny aktie i Swede Resources till genomsnittskursen under 2012-02-01 – 2012-04-27 minus 20%.

Teckningsperioden är 1 – 31 maj 2012. Totalt kan 3 226 214 B-aktier komma att tecknas för, vilket ytterligare innebär en kapitalbuffert för bolaget. I nuläget kostar en teckningsoption 3 öre, vilket innebär att kostnaden för rätten att teckna en aktie är 15 öre.

Axiers bedömning

Swede Resources värderas i nuläget till en rabatt på eget kapital på knappt 40%. Detta trots betydande övervärden i bolagets projekt – framförallt i bolagets nyförvärvade lease där det dolda övervärdet ligger på cirka 16 MSEK, enbart detta en bit över dagens värdering av Swede Resources. Vår DCF-värdering av utdelningar från 2012 och framåt ger oss en riktkurs på 1,63 SEK per aktie, en bra bit över dagens kurs. Det ska emellertid sägas att någon utdelning med högsta sannolikhet inte kommer att bli aktuell förrän i början på 2014, således om två år.

Brunnar i närliggande områden till Swede Resources lease i Texas håller i stort sett en konstant produktionsnivå vilket innebär att en relativt stadig intäktsbas från leaseintäkter kommer att byggas upp under kommande år. Intäkter från leaseägandet medför dessutom knappt några kostnader för Swede Resources. Att bolaget kan välja att ta små andelar i de första borrningarna på leaseområdet stärker vår tro på att Swede Resources kommer att klara hela utvecklingsarbetet utan kapitaltillskott, och Swede Resources bör till och med kunna vidmakthålla sin nuvarande andel i leaserna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Med dagens höga oljepris har brunnar på leaseområdet på High Island en återbetalningstid på 3-5 år samt relativt stabil avkastning under 20 år, vilket innebär att investeringsviljan inte torde vara något problem. Faller den första borrningen på området väl ut kommer resten att flyta på av sig självt för Swede Resources. Den lilla oljemyggan har på några års sikt möjlighet att bli en etablerad oljeaktör. Axier rekommenderar köp delvis på kort sikt då borrningsstart på leaseområdet kommer att innebära en skjuts upp för aktien, men framförallt kan Swede Resources bli en exceptionellt bra investering på lång sikt.

[hr]

Axier Equities har av styrelsen i Swede Resources anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Axier Equities har är att vara styrelsen behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter till placerarkollektivet, bland annat i form av denna analys.

Vare sig Axier Equity eller någon av Axiers anställda eller frilansande analytiker äger aktier i Swede Resources. Samtliga eventuella förändringar av innehav i Swede Resources kommer att rapporteras löpande.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära