Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 26 november 2012

Publicerat

den

Rekommendationer

SEB, rekommendationer på commodities den 26 november 2012

Vi plockar upp rekommendationen på el. Väderskiftet ger en stark öppning idag på morgonen.

Prisuppgången för nickel under veckan har motverkats av den lägre dollarkursen. Majs och sojabönor rekylerade upp i veckan som gick, vilket fick våra positioner i SHORT-certifikat att slå tillbaka. Vi ligger kvar med den korta rekommendationen. Guld,silver och platina stärktes och får kortsiktigt nya köpsignaler. Bullkontrakten kan övervägas kortsiktigt för den som vill ta mer risk. Vi är fortsatt neutrala till oljan.

Råolja – Brent

Situationen i Mellanöstern, speciellt konflikten mellan Hamas och Israel i och kring Gazaremsan, har präglat veckan som varit. Ett vapenstillestånd har slutligen kommit på plats men konflikten väntar på en permanent lösning. Syrien och embargot mot Iran, utgör ytterligare hot. Marknaden har samtidigt prisat in en bättre balans mellan utbud och efterfrågan efter de senaste nedjusteringarna av efterfrågan samt starka produktionssiffror från länder som Irak och Libyen. Ny data indikerar att oljemarknaden var välbalanserad under årets tredje kvartal. Efterfrågan för både 2012 och 2013 har också nyligen justerats ned av ”de 3 stora”, se tabell.

Råolja - Prognoser på produktion

Veckans DOE rapport visade att de amerikanska råoljelagren minskade med 1,5 mfat. Distillates föll med 2,7 mfat och bensinlagren minskade med 1.5 mfat.

I Europa är det fortsatt fokus på den ansträngda lagersituationen för mellandestillat. För diesel är det lite mindre ansträngt än tidigare, efter att många raffinaderier nu producerar för fullt igen efter säsongsmässiga underhållsarbeten. Dessutom har man i möjligaste mån lagt om produktionen mot maximal andel diesel men sammantaget är situationen mycket ansträngd, se grafer nedan. Mellandestillaten utgör en stödjande faktor för Brent, som lämpar sig väl för produktion av mellandestillat.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Gasoil och jet fuel

I veckan har Brentkontraktet stigit med ca 2 usd till 111 usd. Vår tolkning är att den geopolitiska osäkerheten, i nuläget, är den starkare kraften kontra bättre utbuds-/efterfrågebalans. Kring nuvarande nivå håller vi en neutral vy men vi håller fast vid att 105-106 nivån, är köpvärd, då;

  • Vi det bedömer det som osannolikt att priset på råolja, varaktigt, kommer att falla under 105-nivån, såvida inte tillväxtprognoserna skrivs ned väsentligt. Den senaste statistiken från både Kina och USA indikerar att det värsta kanske ligger bakom oss. Samtidigt är situationen i Europa fortfarande illavarslande.
  • Oljepriset kommer att fortsätta vara väl understött av stora geopolitiska risker. Ökad spänning i veckan som varit, har redan lyft priset.
  • Det krävs ett högt oljepris för att stimulera tillräckliga investeringar i ny kapacitet.
  • Många producentländer behöver ett högt pris för att balansera budgeten.
  • Brent lämpar sig väl för produktion av mellandestillat som bensin och diesel. Lagren av mellandestillat är historiskt låga och den kommande vintern riskerar att urholka lagren ytterligare.
  • Produktionen i Nordsjön har, under hösten, varit kraftigt begränsad. Problemen skulle nu ha varit lösta men ytterligare störningar och förseningar har meddelats.

Graf över oljans prisutveckling

Elektricitet

Vädret under hösten har varit milt och nederbördsrikt och den hydrologiska balansen är stark, ca +12 TWh jämfört med normalt. 2011 och 2012 går till historien som ”våtår” med mycket god vattentillgång. Spotpriset på Nord Pool har därför varit pressat med rekordlåga nivåer i somras. Sedan dess har priset stigit, it takt med att efterfrågan säsongsmässigt ökat. Många befarade att en mild höst med mycket regn skulle leda till ytterligare priskollaps under hösten. Dessa farhågor har inte infriats, producenterna har visserligen varit hårt pressade och tvingats köra vattenkraften för fullt men man har ändå parerat situationen väl, trots att kärnkraften nu producerar ca 95% av fullt.

I veckan som varit har terminerna handlats sidledes. Vi håller fast vid vår long position trots att differensen mellan kostnaden att producera el i kolkraftverk vilket oftast är marginalprissättande och elterminerna, nu ökat en del, se graf.

Marginalkostnad för kolkraft och elpris

I grafen är marginalkostnaden för kolkraft, blå linje, justerad. Verklig marginalkostnad är lägre.

Den utlösande faktorn för högre elpriser kommer sannolikt vara ett väderskifte. Sommaren och hösten har varit nederbördsrik. Blötvädret har varit inprisat, varför ett skifte till kallare och torrare väder bäddar för snabb uppgång. De båda uppgångar som skedde i oktober följde båda på moderata väderleksskiften, vilket visar på potentialen. Vår rekommendation har varit och är att ligga steget före, alltså att köpa innan ett eventuellt väderskifte, då det med stor sannolik kommer vara försent att agera när skiftet väl bekräftas.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I skrivande stund, söndag den 25 november, har faktiskt väderprognoserna skiftat till både kallt och torrt. Skiftet skedde efter fredagens stängning. Ser vi samma typ av prognos måndag morgon, så får vi ett ypperligt tillfälle att testa potentialen i vår long position. Men såvida inte ett väderskifte blir långvarigt bestående, så bedömer vi, att utfallsrummet, trots allt, är begränsat. Vi rekommenderar därför certifikatet Bull El X2 S, för att erhålla god utväxling på prisrörelsen.

SEB har följande börshandlade certifikat kopplade till elterminer på Nasdaq OMX.

Long ———— Short
EL S ———— Bear El X2 S
Bull El X2 S — Bear El X4 S
Bull El X4 S

Guld och Silver

Ädelmetallerna tog ordentlig fart mot slutet av veckan. Vi har noterat ett tekniskt motstånd vid nivån $1740 för guld som under fredagen bröts med besked med en stängning på $1750. Det ger oss en kortsiktig köpsignal med potential till den tidigare rekordnivån strax under $1800. Enligt Bloomberg ökade innehaven av fysiskt backade ETF:er till ett nytt rekord den 21:a november till 2605 ton. Priset fick stöd av den starka Eurodollarn (svag dollar) under fredagen (under veckan har den stigit från 1,2733 upp till 1,2976) vilket ofta går hand i hand med guld. Silver följer oftast, med större rörelser. Guld är upp 1,5 % i London medan silver steg hela 5,5 % och blev därmed veckans vinnare på metallmarknaden, basmetaller inräknade.

Nedan ser vi hur guld har brutit över motståndsnivån, vilket skapar utrymme för ytterligare uppgång mot de tidigare topparna strax under $1800.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Guldkursen har brutit motståndsnivån

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Situationen är identisk med den för guld.

Kursdiagram på silverpriset i troy uns

Platina

Platinapriset följer guld och silver. Fredagens stängning öppnar upp för ytterligare uppgång till de tidigare topparna kring $1700.

Platinapriset följer guld och silver

Basmetaller

Veckan startade på den positiva sidan efter helgens uttalanden från Obama om goda utsikter att nå en överenskommelse kring den amerikanska budgeten. Fler uttalanden under veckan, nu från Bernanke, om löften om fortsatta stimulanser, ”så länge det behövs” – spädde på optimismen. Stämningsläget dämpades då Euro-zonens finansministrar inte lyckades komma överens och ge klartecken för utbetalning till Grekland. Positiva tongångar kom tillbaka under fredagen, dels efter vapenvilan på Gazaremsan, men också efter positiv Tysk IFO (aktivitetsindex för företag) som kom in starkare än väntat, samt nya indikationer på en sannolik överenskommelse kring utbetalningen till Grekland i början av veckan. Eurodollarn stärktes kraftigt under fredagen (svagare dollar), vilket till stor del bidrog till en stark stängning för basmetallerna. Koppar, aluminium och zink stänger veckan upp 1,5 %. Nickel sticker ut med en uppgång på 3,5 %. Från Kina kom den preliminära inköpsindexsiffran in över 50. Våra ekonomer bedömer att Kina har stabiliserats (se veckans Nordic Outlook) och att ökad tillväxt är att vänta, om än lite mildare än i tidigare cykler. Kina står som bekant för ca 40 % av efterfrågan. Vi bedömer att vi sett botten för basmetaller och rekommenderar att utnyttja tillbakagångar för ökad exponering. På kort sikt ser vi största potentialen för nickel.

Koppar

Kinas import av koppar har varit vikande under hösten. De flesta bedömare tror trenden vänder nu. LME-priset har fallit under det inhemska tillräckligt för att stimulera import. Inköpssiffran från Kina ger stöd. Marknaden har under hösten oroats av utbudstillväxten nästa år. Många analyser tyder på ett visst överskott. Veckans statistik från Chiles Codelco, världens största kopparproducent, gällande utbudet perioden Jan-Sep 2012 visar en minskning med 5 % jämfört med samma period förra året. Lägre halter är orsaken. Informationen bekräftar att en stor del av den befintliga kapaciteten brottas med fortsatt låga halter, vilket får marknaden att (återigen) börja ifrågasätta nuvarande prognoser om produktionsökningar nästa år. Prognoserna ligger mellan 5-10 % ökningar, vilket teoretiskt skulle kunna tippa över kopparmarknaden i överskott. Tekniskt sett stänger marknaden strax under motståndet vid $7800.

Köp på ”dippar” mot $7600, alternativt på ett genombrott av $7800.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prissignal på koppar

Aluminium

Lagersituationen för aluminium har diskuterats i tidigare marknadsbrev. En stor del av överskottet ligger uppknutet i börstransaktioner, där finansiella aktörer utnyttjat den höga terminspremien, och ”låser upp” material under längre perioder. Detta i kombination med kapacitetsproblem i LME:s börslager, har skapt en tightare fysisk marknad än vad som annars skulle ha varit fallet. LME meddelade i veckan att nya regler ska underlätta frekvensen av utlastningarna från och med 1:a april nästa år. Aktörerna har svårt att värdera informationen så här långt, men det skapas en osäkerhet och (enligt vår bedömning) en viss förväntan att mer material kommer bli tillgängligt under nästa år (vilket kan vara dämpande för priset). Vi bedömer därför uppsidan som mer begränsad jämfört med många andra metaller. Den stora ”prisrangen” tror vi ligger mellan $1800-$2500. Det finns således utrymme från dagens $1980. Priset drivs av en mycket stark efterfrågan som växer med 7-8 % i år och sannolikt även nästa år. Det skapar en solid grund att stå på.

Bilden liknar den för koppar. Priset ligger strax under motståndet. Stödet är tydligt vid $1900, ett genombrott av $2000 signalerar fortsatt uppgång.

Bilden för priset på aluminium liknar den för koppar

Zink

Som vi beskrivit tidigare påminner lagersituationen den för aluminium. Skillnaden mellan metallerna är att gruvproduktionen av zink de kommande åren riskerar att minska drastiskt (något som inte är sannolikt för aluminium). Flera stora gruvor har begränsad livslängd till 2013-2016 och man räknar med att ca 1,5 Mton kommer försvinna under perioden. Redan nästa år stänger den stora Brunswickgruvan i Kanada vilket innebär ett bortfall av ca 300 tton. Det är stora mängder med tanke på den totala produktionen om ca 13 Mton. Bortfallen kommer bara till viss del ersättas av nya gruvor. Således ser vi ett annalkande underskott på zink. Lagren är som sagt stora som kommer att ta tid att beta av. Vi bedömer dock att i det mer positiva stämningsläget kring basmetaller i allmänhet (se ovan) så är zink ett mycket intressant ”case” på sikt.

Lite annorlunda teknisk bild för zink. Priset stängde vid motståndet vid $1960. En trendkanal är tydlig med tre bottnar vilket indikerar möjligt uppgång till $2000 på relativt kort sikt.

Tydlig trendkanal för priset på zink

Nickel

Det mer positiva stämningsläget kring Kina och metallefterfrågan märks direkt på nickel. Den brukar reagera först av basmetallerna. Priset stiger med 3,5 % i veckan och ser mycket stark ut. Vi är tidigare nämnt att lagren hos distributörer av rostfritt stål är låga och att en lagerbyggnadsfas är att vänta. Den har försenats av osäkerheten kring amerikanska valet och maktskiftet i Kina. Det finns ett uppdämt köpbehov, som vi nu troligtvis ser början på. Vi bedömer att finansiella aktörer är relativt neutrala vilket betyder ännu större potential om de också börjar öka exponeringen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kortsiktigt ser vi potential upp till motståndet vid ca $17500. Nästa motstånd kommer in strax under $19000.

Nickel visar potential

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 15,800 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av oktober. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid motståndsnivån $17500. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in strax under $19000

Kaffe

Kaffepriset (mars 2013) har i veckan testat motståndnivån ännu en gång men faller tillbaka. Detta innebär att den negativa trenden har fortsatt. Det finns inget, tekniskt, som pekar på att trenden ska vända uppåt.

Fortsatt negativ trend för kaffepriset

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära