Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 16 december 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

*) Avkastningen anges för 1:1 certifikaten där både BULL och 1:1 certifikat är angivna.

Allmän uppföljning och bakgrund

Olja och el föll i veckan som gick, medan amerikansk naturgas steg. Soja, majs och vete föll efter den serie av höjda produktionsestimat som kommit. Socker föll, men kaffe steg. Basmetallerna steg alla. Guld och silver rörde sig sidledes, i avvaktan på veckans FED-möte, som allt fler tror kommer att ge besked om att ”tapering” av QE inleds.

Vi har några rekommendationsändringar också. Vi går över till neutral på aluminium från den kortsiktiga köprekommendationen. Vi går över till neutral på olja från sälj och vi gör över till sälj på vete från neutral. Silver går över från neutral till en kortisktig säljrekommendation på. Kaffe går vi efter lång väntan över till köprekommendation på. Mars-terminen stängde över tidigare toppar på 115 cent i fredags och vi går över till köprekommendation med målkursen 130 cent.

Nästa veckobrev kommer ut i januari och vi önskar alla läsare en God Jul och Gott Nytt År 2014!

Råolja – Brent

Oljepriset sjönk förra veckan från 111.6 dollar till drygt 108 dollar. Den tekniska stödlinjen bröts och det borde finnas ytterligare lite till att hämta på nedsidan innan det är dags att gå ur BEAR OLJA X2 S, som vi rekommenderade förra veckan. Snart är det dags att återgå till OLJA S, som är en långsiktig position som tjänar pengar huvudsakligen på rabatten i terminsmarknaden för olja. Dock har backwardation minskat den senaste tiden och är nu endast 3% på årsbasis. Man bör alltså avvakta med köp av OLJA S.

Analys av råolja (brent)

I måndags fattade Mexikos parlament det väntade beslutet om att liberalisera och modernisera sin petroleumlagstiftning, inklusive en sänkning av produktionsskatten. Presidenten väntar sig en produktionsökning från dagens 2.5 mbpd till 3.5 mbpd inom några år, men det låter i våra öron orealistiskt.

Libyens regering har meddelat att alla landets oljehamnar ska vara öppna från och med den 15 december. Libyen producerar idag (utan alla oljehamnar i drift) 250,000 bpd. Maxproduktionen är 1.5 mbpd och det är regeringens målsättning att nå dit. Vi tror att landet visserligen kommer att göra sitt bästa, men man har inte löst några strukturella problem, det som legat bakom produktionsbortfallet. Libyen är fortfarande ett klan-samhälle, där människors lojalitet i första hand är till den egna klanen.

Iran har en ”interrim deal” med världssamfundet, men uppgörelsen måste ratificeras av USA:s kongress och av högste ledaren i Iran. Produktionen har hittills i år legat på 2.6 mbpd och exporten på 1.1 mbpd och kommer förmodligen att göra det en bit in på nästa år. USA är naturligtvis oroligt för att Iran ska producera och exportera mer, samtidigt som landet inte avvecklar sitt kärnvapenprogram. Iran var det första land som engelsmännen hittade olja i, vid början av 1900-talet. Anglo Persian var starten till det som idag är BP. Fortfarande finns stora reserver och resurser i landet.

Primus motor på efterfrågesidan, Kina, väntas öka sin oljekonsumtion med 0.5 mbpd nästa år. Samtidigt ser vi alltså att länder som Mexico, Libyen och Iran var och en för sig har potential att mätta den efterfrågeökningen, även om det inte är sannolikt att någon av dem faktiskt gör det. Men tillsammans har de goda möjligheter att göra det.
Det mest iögonfallande med Kinas ekonomi just nu är att osäkra fordringar ökar i Kinas banksystem. Det finns en risk för en krasch i Kina. Vi ser i och för sig, som nämnt ovan, att konsumtionen växer, inte minst oljekonsumtionen.

Exxon Mobile publicerade nyligen sin långsiktiga energy outlook. De är positiva till möjligheterna att kraftigt öka produktionen av olja, men fram emot 2030 tror de att OPEC-oljan återigen växer i betydelse, eftersom OPEC sitter på så stora reserver av olja. Vi noterar dock att den här prognosen inte i det avseendet skiljer sig från en mycket stor mängd tidigare prognoser om framtida produktion. Nästan alla sådana prognoser har förutspått en minskning av produktionen någonstans inne i framtiden, men det har aldrig blivit så. Ny teknik har sänkt kostnaderna och gjort tidigare olönsamma resurser till utvinningsbara reserver.

En sak som inte påverkar oljepriset, men som kommer att prägla marknaden, framförallt i Europa de närmaste åren, är en närmast total utslagning av raffinaderier i Europa. En stor del av kostnaden för ett raffinaderi är energin som går åt vid processen. USA har därvid tillgång till gas till en tredjedel av priset i Europa och billig elektricitet. För Sveriges del är detta bekymmersamt, eftersom en av Sveriges största exportprodukter är petroleumprodukter. Raffinaderierna i EU är dessutom gamla och enkla, medan de nya stora raffinaderierna i Asien är väsentligt mycket mer effektiva.

Ser vi till DOE-statistiken i veckan, ser vi att USA kom över 7000 mbp per konsumtion i november för första gången sedan 2008.

I onsdagens DOE-rapport föll råoljelagren fortsatt och ligger nu på samma nivå som för ett år sedan.

Onsdagens rapport om oljelager i USA

Anledningen till de lägre lagren i veckan var dock inte ökad konsumtion, utan väsentligt lägre import. Importen var på den lägsta nivån i år. Därmed var den på den lägsta nivån på åtminstone 7 år (sannolikt på mycket längre tid än så, men jag har inte kollat upp den saken).

Importstatistik på olja i usa

Vi lutar fortsatt åt att det kan finnas potential för ytterligare nedgång i oljepriset, men man bör inte dra sig för att gå ur BEAR OLJA X2 S och lägga sig neutral.

Elektricitet

Elpriset klappade ihop fullständigt i veckan som gick, i en handel där få aktörer vågade köpa och andra stängde långa positioner med stor besvikelse. Vinterpremien har helt gått ur terminsmarknaden och det är ovanligt. Den enda fundamentala orsaken till prisnedgången är det oväntade omslaget i väder i det nordiska börsområdet till milt och blött.

Elpriset gick ner

Nedanför ser vi prognoser på avvikelsen från det normala. Till vänster är det väntad avvikelse i temperatur. Vi ser att Sverige och Norge väntas vara 4 – 6 grader varmare än normalt 22 – 30 december. Vi ser också att Finland väntas vara 6 -10 grader varmare än normalt. I kartbilden till höger ser vi nederbördens avvikelse från det normala. Vi ser att det väntas regna mycket mer än normalt i Sverige, Norge och Finland under perioden 15 december till 30 december.

Karta över Europa med väderprognos

Priset på nordisk el har fallit med nästan 15% i förhållande till tysk eller kontinental på en vecka. SEB har index som följer avkastningen på en investering i kvartalskontrakt på el. Indexen beräknas av NasdaqOMX. Vi ser kvoten mellan SEBCNPOW (nordiska terminer) och SEBCEPOW (kontinentala elterminer) nedan och det kraftiga fallet i veckan.

Kontinentala elterminer

Långsiktigt ges elpriset i Norden av det tyska, kontinentala, priset på el, som i sin tur ges av marginalkostnaden för kolkraft. Priset på kol har faktiskt gått upp i veckan, liksom priset på utsläppsrätter. Utsläppsrätterna gick upp från 4.92 till 5.03 euro.

Nedan ser vi priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin.

Priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin

Ett så kraftigt fall som vi haft på andra kvartalets terminskontrakt, kan följas av fler likadana dagar. Ett problem med positioner som tas med hänvisning till att något är ”fundamentalt” billigt, är att om priset faller, så blir det bara ”ännu billigare” och alltså ännu mer köpvärt. ”Stop loss” idén blir inte riktigt tillämpbar i sådana situationer.

Vi anser alltjämt att elpriset på ett par års sikt kommer att vara högre än det är idag, därför att det ytterst styrs av kolpriset och detta ligger under produktionskostnaden. Inget har förändrat detta och därför tycker vi egentligen att elpriset är ännu mer köpvärt idag än det var tidigare.

Men det ser fortsatt svagt ut. Vi har 2.5 gånger normal nederbörd i prognosen och 6 grader över normal temperatur över 10-dygnsprognosen. Dessutom kommer allt detta med vind – lagom stark för att vindkraften ska producera på hög kapacitet. Spotpriset, sys, är nere på 31.5, också lägre än marknadens tro i fredags. Stor utmaning för systemet kommande veckor med ”körpress” i samband med låg helgkonsumtion. Under Julhelgen kan spotpriset bli lågt, mycket lågt. Men vi vet dock att om det blir ett plötsligt väderomslag, kan prisuppgången bli plötslig och stark.

Långsiktigt tycker vi elpriset är billigt och köpvärt, men vi skulle inte köpa (mer) idag, utan vara beredd på att köpa när vädret slår om.

Vår vy är därför att EL S är rätt placering, men avvakta med köp.

Naturgas

Naturgaspriset i USA har handlats upp på det kalla vädret. Det har varit mycket kallt i USA i veckan.

Naturgaspris i USA

Koppar

Som vi nämnde förra veckan, karaktäriseras den fysiska marknaden av stabil efterfrågan, till den grad att det finns en bristsituation på raffinerad metall för omedelbar leverans. Bristen återspeglas i frontkontrakten och har blivit ännu tydligare den här veckan på LME. 3-månaders terminer handlas med 15 dollars rabatt i förhållande till spotpriset. De flesta marknadsobservatörer gör bedömningen att detta är ett tillfälligt fenomen. De väntar sig högre produktion av raffinerad metall i framtiden.

Kinesisk produktionsstatistik publicerades i veckan. Den visade att produktionen i november låg på en ny rekordnivå. Produktionen var 28% högre än förra året, på 654 kt. Trots detta uppvisade kopparmarknaden en imponerande styrka i veckan.

Som vi nämnt tidigare, har kopparproduktionen i Indonesien kommit in i nyhetsflödet. Tidigare har fokus helt varit på nickelmalmen. Freeport McMoRan är i diskussioner med den indonesiska regeringen att “clarify the situation surrounding a ban on unprocessed raw-material exports”. Bara det faktum att den enorma Grasberg-gruvan, kan komma att omfattas av exportförbudet, kan ha bidragit till prisuppgången på koppar i veckan. Den generella uppfattningen bland marknadsaktörerna verkar dock vara att exporten (koppar och guld) från gruvan inte berörs, eftersom den arbetar under ett ”Contract of Work” (COW). De flesta andra producenter i landet arbetar under ”Local Business Licenses” (IUP).

Kopparpriset med teknisk analys

Vi tycker att prisfallet har gett en möjlighet att komma in på den långa sidan till bra pris och rekommenderar köp av KOPPAR S.

Aluminium

Aluminium, som till skillnad från de andra basmetallerna, befinner sig prismässigt i fallande trend och inte i en konsolidering, följde med de andra metallerna uppåt på generellt täckning av korta positioner i marknaden. Handeln inleddes på 1774 dollar i måndags och nådde högsta noteringen i onsdags på 1824. Det var tillräckligt för att attrahera nya säljare. Aluminium är den metall med störst produktionsöverskott och vi är inte förvånade över marknadens bedömning. Vi tror dock att återhämtningen kan fortsätta ett par veckor till, men inte med någon styrka. Om priset faller tillbaka, kan 1750 dollar vara en stödnivå att ta fasta på.

LME-lagren har börjat minska (röd linje), med 40 kt i veckan. Annullerade warrants (lagerbevis vid LME) uppgick till 200 kt. Den allmänna uppfattningen är att detta material flyttas till andra lagerhus och alltså inte konsumeras. LME:s lagerhus är dyrare än lagerhus utanför LME. Det kan till och med vara i samma lagerlokal, men flyttad till en annan del, som inte ingår i LME:s lager. Detta lager fortsätter att hedgas med terminer på LME, där terminerna idag alltjämt erbjuder ca 7% intäkt, som ska täcka finansieringskostnad (låg) och lagerkostnad, vilket det med lätthet gör när intäkten är 7% på en metall, som aluminium.

Aluminiumpriset

Vi har haft kortsiktigt köp på aluminium, men går över till neutral nu.

Zink

Zinkpriset har visat imponerande styrka och priset testar nu den övre delen av prisintervallet som varit rådande sedan vårvintern. Tendensen till högre bottnar, vilket indikerar en styrka i marknaden gör att vi tror att topparna kring 2000 dollar / ton kommer att tas ut, om inte vid den här gången, så vid nästa uppgång. Zinkrpiset steg med 3.8% i veckan. Terminskurvan visar tecken på brist. Cash till tre-månders spreaden har gått från 20 dollar i contango till samma pris på en vecka. Det är ett tecken på att placerare täcker korta positioner. De köper 3-månders termin och justerar positionen i datum nära cash (spreaden blir då en ”borrow”).

Marknaden ser ut att ha gått lite för långt med nio uppgångsdagar i följd! Föregående topp på 1980 dollar kommer förmodligen att innebära en anledning för vissa att ta hem vinster. Men som nämnt ovan, finns möjligheter för ytterligare uppgång. Zink är den bästa metallen i år, då den bara gått ner med 5% sedan året började.

Som vi ser fortsätter lagren av metall vid LME att rasa (röd kurva).

Vi rekommenderar köp av ZINK S.

Köpläge i zink

Nickel

Som väntat, intensifierades spekulationerna om att Indonesien verkligen ska införa sitt sedan länge beslutade förbud mot export av nickelmalm / koncentrat. Öppen balans steg också på LME, vilket kan innebära att nya terminsköpare har kommit in i marknaden. Stigande öppen balans och stigande priser innebär också vanligtvis att momentum är på köpsidan. På optionsmarknaden stiger handlade volatiliteter, vilket innebär att folk köper optioner för att skydda sig mot risken för kraftigt stigande pris på nickel. Det är en vanlig strategi att köpa optioner, istället för terminer, när det finns en asymmetri i möjliga utfall. Om det blir ett exportstopp, kan priset stiga kraftigt. Om det inte blir det, faller priset, men inte mycket. I sådana digitala situationer är det bra att vara ägare av köpoptioner, i alla fall om man kan få dem så billigt som man kunde för en vecka sedan.

Vår tolkning av marknadsläget är att marknaden inte är säker på att exportförbudet verkligen kommer att genomföras fullt ut. Om det införs, kommer det att ha en stor och avgörande påverkan. Indonesien producerar 15% av världens nickelmalm. Nickelinnehållet är 450 kt. Det här materialet är avgörande för Kinas nya lågkostnadsproducenter av Nickel Pig Iron, för rostfritt stål. Alternativet till Indonesiens lateritmalm / ferronickel, är malm från Filippinerna, som har lägre nickelhalt. 450 kt ska jämföras med överskottet i nickelmarknaden som är 50 – 100 kt på årsbasis. LME-lagret uppgår till 250 kt. Kina sägs ha 6 månaders lager av nickelmalm. Så om det blir ett totalt exportförbud, finns det lager att ta av till dess exporten av metall kommer igång, men bufferten och lagren försvinner.

Tekniskt noterar vi att stödet som bottennivån från juli höll. Det är fritt upp till 15,000 dollar per ton, den övre delen av prisintervallet som priset har handlats inom sedan sommaren.

Nickelpriset och LSNI Index

Vi rekommenderar köp av NICKEL S.

Guld

Guldpriset (i dollar) fann stöd på samma nivå som vårens prisfall hejdades vid, alltså vid 1200 dollar per uns. Certifikatplacerare har hållit sig borta från köpsidan sedan i våras, men i veckan kom de tillbaka. Priset steg som mest upp mot det tekniska motstånd som gavs av bottennoteringarna i augusti och i oktober. Att marknaden inte orkade över den nivån, ser vi som negativt. Vi tror att marknaden kommer att vilja testa 1200 igen. Det talas om att FED eventuellt kommer att fatta beslut om ”tapering” av QE på sitt möte i veckan som kommer. Om de gör det kan det få guldpriset att falla.

Guldprist (XAU)

I termer av kronor, är priset på guld strax över botten-noteringen. Trenden är fallande. Gissningsvis fortsätter priset att sjunka.

Guldpriset i SEK

Finansiella placerare har fortsatt att i stadig takt överge guld som investering, som vi ser i diagrammet över ETP-ers guldinnehav. Även innehaven i silver likvideras, i veckan accelererade likvideringen av silver-ETP-er.

Hur mycket ETF-fonder äger av guld och silver

Priset på guld är nere på en nivå där många gruvbolag inte kan redovisa vinst långsiktigt och det gör att vi trots allt inte är beredda att gå kort, men det troliga är ändå att priset går ner ytterligare lite och risken är att FED-mötet i veckan ger en anledning att sälja på guldet.

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld.

Silver

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Det ser faktiskt tydligt negativt ut, med en rekyl upp mot den tidigare genombrutna stödlinjen, avklarad. Vi går över till säljrekommendation, kortsiktigt. Vi tänker att målkursen kan vara 18 dollar och BEAR SIlLVER X2 S kan kanske vara att föredra med lägre risknivå än X4:an.

Teknisk analys på silverpriset ger bear-rekommendation

Vi gör alltså en kortsiktig rekommendation av BEAR SILVER X2 S – eller för den som vill ta mer risk – BEAR SILVER X4 S.

Platina & Palladium

Gruvarbetarna i NUM-facket vid Northam-gruvan röstade häromdagen om att fortsätta strejken. Dessutom fick Lonmin-anställda rätt att gå i strejk i tisdags, av den statliga medlaren. Platina-priset har trots detta fallit tillbaka. Den tekniska analysen indikerar sälj.

Tekniskt har platinapriset brutit en triangelformation på nedsidan, nu på klassiskt vis gått upp till strax under nedre delen av den triangeln och detta brukar följas av ett nytt prisfall. Enligt den tekniska analysen skulle ett test av 1300 dollar vara att vänta.

Platinaprist i ett tekniskt perspektiv

Priset på palladium föll tillbaka från uppgången till över 740 dollar och ligger nu på 720. Notera dock det starka stödet vid 710 dollar.

Starkt tekniskt stöd för palladiumpriset

Vi behåller våra neutrala rekommendation på palladium och platina.

Kaffe

Kaffepriset tycks ha etablerat en botten strax över 100 cent. Det är det lägsta priset på sju år. Sedan tidigt 1970-tal har kaffepriset vänt upp från 100 cent inte mindre än sju gånger (beror lite på hur man räknar). Vi går nu över till köprekommendation, men vi ska samtidigt ha i minnet att det fortfarande råder ett produktionsöverskott i världen. De kaffebönder som reagerade på rekordpriserna för tre år sedan och planterade nya kaffebuskar, började få skörd två år efter planteringen. Kaffebuskarnas ekonomiska livslängd är ca 15 år. Kaffebönderna drar sig nog i det längsta för att byta ut dem till sockerrör, i synnerhet som det priset inte utvecklat sig så mycket bättre. Produktionskostnaden i Brasilien väntas enligt USDA uppgå till 147 cent / pund – i genomsnitt. I den här köprekommendationen tror vi dock att det är bra att ta sikte på 130 cent. Det är en nivå med tekniskt motstånd. Naturligtvis måste man utvärdera hur marknaden går, men 130 cent kan vara en bra målkurs just nu.

Kaffepriset vänder

Vietnam håller inne med försäljning, trots att man fått en rekordskörd. Det har gjort att terminerna på robusta i London har stigit kraftigt den senaste tiden – och dragit ifrån den dyrare arabican. Robusta handlas i dollar / ton och arabican i cent / pund. I diagrammet nedan, ser vi hur spreaden mellan de två gått isär – vilket eftersom priserna hänger ihop på lång sikt – innebär att sannolikeheten är stor att spreaden går ihop igen. Dt kan i och för sig ske genom att robustan faller i pris, och inte enbart genom att arabican stiger i pris.

Diagram över kaffepriset

Vi rekommenderar alltså köp av KAFFE S, eller BULL KAFFE X4 S för den som vill ta mer risk.

För fler analyser på jordbruksråvaror se SEBs analysbrev om jordbruksråvaror.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Bearish momentum may return but strategic buying is starting to kick in

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

EUA price action: The seeds of the rally may have come from Red Sea troubles, higher freight rates and higher ARA coal prices. Add in record short positioning in EUAs, nat gas being cheap relative to oil in Asia, participants in the EU ETS purchasing EUAs strategically, rising temperature adj. nat gas demand in Europe (though absolute demand still very, very weak due to warm weather) and lastly a weather forecast pointing to more normal temperatures in North West Europe. And ”Bob’s your uncle”, the EUA Dec-24 price rallied 10.8% from EUR 52.2/ton on Feb 26 to EUR 57.84/ton ydy.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

It is normal with short-covering rallies in bear markets. What puzzled us a little was the involvement of coal prices in the rally together with nat gas and EUAs. Did the upturn in coal prices come from the Chinese market with participants there maybe sniffing out some kind of imminent, large government stimulus package and front-running the market?  No. There has been no rally in iron ore and the upturn in coal prices in Asia have been lagging the upturn in ARA coal prices.

Did the rally come from the Utility side in Europe where Utilities jumped in and bought Coal, Gas and EUAs and selling power against it? Probably not because forward fossil power margins are still very negative.

The most plausible explanation for the upturn in coal prices is thus Red Sea troubles, higher dry freight rates and higher ARA coal prices as a result. ARA coal prices bottomed out on 14 Feb and then started to move higher. The Baltic dry index started to rally already in mid-January. This may have been the seeds which a little later helped to ignite the short-covering rally in nat gas and EUAs. Add in a) Record short positioning in EUA contracts by investment funds with need for short-covering as EUA prices headed higher, b) Japanese LNG trading at only 58% versus Brent crude vs. a 2015-19 average of 73% thus nat gas was cheap vs. oil, c) Participants in the EU ETS starting to buy EUAs strategically because the price was close to EUR 50/ton, d) Gradually improving nat gas demand in Europe in temperature adjusted terms though actual.

Mixed price action this morning. Bearish momentum may return but strategic buying is kicking in. Today the EUA price is falling back a little (-0.3%) along with mixed direction in nat gas prices. The coal-to-gas differential (C-t-G diff) for the front-year 2025 still looks like it is residing at around EUR 47/ton and lower for 2026 and 2027. We expect C-t-G diffs to work as attractors to the EUA price from the power market dynamics side of the equation. Thus if nat gas prices now stabilizes at current levels we should still see bearish pressure on EUAs return towards these C-t-G diff levels. The forward hedging incentive index for power utilities in Germany is still deeply negative with no incentive to lock in forward margins as these largely are negative. Thus no normal purchasing of EUAs for hedging of power margin purposes.

That said however. We do see increasing interest from corporate clients to pick up EUAs for longer-term use and strategic positioning and that will likely be a counter to current bearish power market drivers. Even utilities will likely step in a make strategic purchases of EUAs. Especially those with coal assets. Irrespective of current forward power margins. An EUA price below EUR 60/ton is cheap in our view versus a medium-term outlook 2026/27 north of EUR 100/ton and we are not alone holding the view.

The Baltic dry index (blue) bottomed in mid-Jan and rallied on Red Sea issues. European coal, ARA 1mth coal price (white) bottomed on 14 Feb and then rallied. 

The Baltic dry index (blue) bottomed in mid-Jan and rallied on Red Sea issues. European coal, ARA 1mth coal price (white) bottomed on 14 Feb and then rallied.
Source: Blbrg graph and data

ARA 1mth coal price in orange starting to move higher from 14 Feb. EUA Dec-24 price bottomed for now on 26 Feb

ARA 1mth coal price in orange starting to move higher from 14 Feb. EUA Dec-24 price bottomed for now on 26 Feb
Source: Blbrg graph, SEB highlights

Net speculative positioning in EUAs by financial players. Record short

Net speculative positioning in EUAs by financial players. Record short
Source: Blbrg graph and data

Price of Japanese LNG vs price of TTF nat gas as a spread in EUR/MWh. Rising price of Japanese LNG vs. TTF. But this could be coming from changes in LNG freight rates

Price of Japanese LNG vs price of TTF
Source: SEB graph and calculations

Price of Japanese LNG vs. Brent crude traded all the way down to 58% making it cheap in relative terms to oil.

Price of Japanese LNG vs. Brent crude
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

The German forward hedging incentive index just getting more and more negative

The German forward hedging incentive index just getting more and more negative
Source: SEB calculations and graph

Forward EUA prices in green (today’s prices) and the EUA balancing price for Coal power vs Gas power in lilac. The latter is calculated with today’s nat gas prices and closing prices for ARA coal from ydy. In a medium-tight EUA market the Coal-to-Gas differential in lilac will typically be an ”attractor” for the EUA price in terms of power market dynamics.

Forward EUA prices in green (today's prices) and the EUA balancing price for Coal power vs Gas power in lilac.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

A ”Game of Chicken”: How long do you dare to wait before buying?

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The EUA market rallied 3.4% ydy and is adding another 0.5% this afternoon with EUA Dec-24 at EUR 54.2/ton. Despite the current bounce in prices we think that the ongoing sell-off in EUA prices still has another EUR 10/ton downside from here which will place the low-point of EUA Dec-24 and Dec-25 at around around EUR 45/ton. Rapidly rising natural gas inventory surplus versus normal and nat gas demand in Europe at 23% below normal will likely continue to depress nat gas prices in Europe and along with that EUA prices. The EUA price will likely struggle to break below the EUR 50/ton level, but we think it will break.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

That said, our strong view is still that the deal of the year is to build strategic long positions in EUA contracts. These certificates are ”licence to operate” for all companies who are participants in the EU ETS irrespective whether it is industry, shipping, aviation or utilities. We have argued this strongly towards our corporate clients. The feedback we are getting is that many of them indeed are planning to do just that with board approvals pending. Issuance of EUAs is set to fall sharply from 2026 onward. The Market Stability Reserve (MSR) mechanism will clean out any surplus EUAs above 833 m t by 2025/26. Medium-term market outlook 2026/27 is unchanged and not impacted by current bearish market fundamentals with fair EUA price north of EUR 100/ton by then. Building strategic long position in EUAs in 2024 is not about pinpointing the low point which we think will be around EUR 45/ton, but instead all about implementing a solid strategic purchasing plan for EUAs for 2024.

The ingredients in the bottoming process will be: 1) Re-start of European industry as energy prices come down to normal, 2) Revival in nat gas demand as this happens, 3) Nat gas prices finding a floor and possibly rebounding a bit as this happens, 4) Asian nat gas demand reviving as nat gas now normally priced versus oil, 5) Strategic purchasing of EUA by market participants in the EU ETS, 6) Speculative buying of EUAs, 7) Bullish political intervention in H2-24 and 2025 as EU economies revive on cheap energy and politicians have 2024-elections behind them.

On #1 we now see calculations that aluminium smelters in Europe now are in-the-money but not restarted yet. On #2 we see that demand destruction (temp. adj.) in Europe is starting to fade a bit. On #3 we have not seen that yet. On #4 we see stronger flows of LNG to Asia. On #5 we see lots of our corporate clients planning to purchase strategically and finding current EUA prices attractive.  On #6 it may be a bit early and so as well for #7.  

For EU ETS participants it may be a ”Game of Chicken”: How long do you dare to wait before buying? Those who wait too long may find the carbon constrained future hard to handle. 

Ydy’s short-covering rally lost some steam this morning before regaining some legs in the afternoon. The EUA Dec-24 ydy rallied 3.4% to EUR 53.97/ton in what looks like a short-covering-rally in both coal, nat gas, power and EUAs. This morning it gave almost all of the gains back again before regaining some strength in the afternoon to the point where it is now up at EUR 54.7/ton which is +1.4% vs. ydy. A weather forecast promising more seasonally normal temperatures and below normal winds could be part of the explanation.

The power market is currently the main driver and nat gas prices the most active agent. The main driver in the EUA market is the power market. When the EUA market is medium-tigh (not too loose and not too tight), then the EUA price will naturally converge towards the balancing point where the cost of coal fired electricity equals the cost of gas fired electricity. I.e. the EUA price which solves the equation: a*Coal_price + b*EUA_price = c*Gas_price + d*EUA_price where a, b, c and d are coefficients given by energy efficiency levels, emission factors and EURUSD fex forward rates. As highlighted earlier, this is not one unique EUA balancing price but a range of crosses between different efficiencies for coal power and gas power versus each other.

Coal-to-gas dynamics will eventually fade as price driver for EUAs but right now they are fully active. Eventually these dynamics will come to a halt as a price driver for the EUA price and that is when the carbon market (EU ETS) becomes so tight that all the dynamical flexibility to flex out of coal and into gas has been exhausted. At that point in time the marginal abatement cost setting the price of an EUA will move to other parts of the economy where the carbon abatement cost typically is EUR 100/ton or higher. We expect this to happen in 2026/27.

But for now it is all about the power market and the converging point where the EUA price is balancing the cost of Coal + CO2 equal to Gas + CO2 as described above. And here again it is mostly about the price of natural gas which has moved most dramatically of the pair Coal vs Gas.

Nat gas demand in Europe is running 23% below normal and inventories are way above normal. And natural gas prices have fallen lower and lower as proper demand recovery keeps lagging the price declines. Yes, demand will eventually revive due low nat gas prices, and we can see emerging signs of that happening both in Europe and in Asia, but nat gas in Europe is still very, very weak vs. normal. But reviving demand is typically lagging in time vs price declines. Nat gas in Europe over the 15 days to 25. Feb was roughly 23% below normal this time of year in a combination of warm weather and still depressed demand. Inventories are falling much slower than normal as a result and now stand at 63.9% vs. a normal 44.4% which is 262 TWh more than normal inventories.

Bearish pressure in nat gas prices looks set to continue in the short term. Natural gas prices will naturally be under pressure to move yet lower as long as European nat gas demand revival is lagging and surplus inventory of nat gas keeps rising rapidly. And falling front-end nat gas prices typically have a guiding effect on forward nat gas prices as well.

Yet lower nat gas prices and yet lower EUA prices in the near term most likely. Nat gas prices in Europe will move yet lower regarding both spot and forwards and the effect on EUA will be continued bearish pressure on prices.

EUA’s may struggle a bit to break below the EUR 50/ton line but most likely they will. EUA prices will typically struggle a bit to cross below EUR 50/ton just because it is a significant number. But it is difficult to see that this price level won’t be broken properly as the bearish pressure continues from the nat gas side of the equation. Even if nat gas prices comes to a halt at current prices we should still see the EUA price break below the EUR 50/ton level and down towards EUR 45/ton for Dec-24 and Dec-25.

The front-year nat gas price is the most important but EUA price should move yet lower even if it TTF-2025 stays unchanged at EUR 27.7/ton. The front-year is the most important for the EUA price as that is where there is most turnover and hedging. The following attractors for the EUA forward prices is with today’s TTF forward price curve (TTF Cal-2025 = EUR 27.7/ton) and today’s forward EURUSD FX curve and with ydy’s ARA coal closing prices. What it shows is that the forward EUA attractors are down at EUR 45/ton and lower.

The front-year Coal-to-Gas differential is the most important ”attractor” for the EUA price (Cal-2025 = average of Dec-24 and Dec-25) and that is down to around EUR 45/ton with a TTF Cal-2025 price of EUR 27.7/ton. The bearish pressure on EUA prices will continue as long as the forward nat gas prices are at these price levels or lower.

The front-year Coal-to-Gas differential is the most important "attractor" for the EUA price
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

And if we take the EUA attractors from all the different energy efficiency crosses between coal and gas then we get an average attractor of EUR 44.2/ton for EUA Cal-2025 (= average of Dec-24 and Dec-25) versus a market price today of EUR 53.9/ton.

Calculating all the energy efficiency crosses between coal and gas power plants with current prices for coal and nat gas for 2025 we get an average of EUR 44.2/ton vs an EUA market price of EUR 53.9/ton. Bearish pressure on EUAs will continue as long as this is the case.

Calculating all the energy efficiency crosses between coal and gas power plants with current prices for coal and nat gas
Source: SEB graph and calculations, Blgrg data

Utility hedging incentive index still deeply negative: Utilities have no incentive currently to buy coal, gas and EUAs forward and sell power forward against it as these forward margins are currently negative => very weak purchasing of EUAs from utilities for the time being. 

Utility hedging incentive index
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Natural gas in Europe for different periods with diff between actual and normal decomposed into ”price effect” and ”weather effect”. Demand last 15 days were 23% below normal!

Natural gas demand in Europe
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Natural gas inventories in Europe vs the 2014-2023 average. Surplus vs. normal is rising rapidly.

Natural gas inventories in Europe vs the 2014-2023 average. Surplus vs. normal is rising rapidly.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Nat gas inventories in Europe at record high for the time of year. Depressing spot prices more and more. Nat gas prices are basically shouting: ”Demand, demand, where are you?? Come and eat me!”

Nat gas inventories in Europe at record high for the time of year
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

Comfort zone for OPEC+ in 2024 as fundamentals gradually improve in its favor

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back to its sideways trade range and inching almost unnoticeable higher as the year progresses. Brent crude is up 0.2% this morning to USD 82.7/b along with copper (+0.3%) and Shanghai equities (+1.0%). Brent crude saw some bearish action at the end of last week but it recovered a good portion of that ydy (+1.1%) and then a little more again this morning. With this it has mostly returned back to its sideways trading pattern.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude averaged USD 79.1/b in January. So far in February it has averaged USD 81.5/b and at the moment it trades at USD 82.7/b. Typical market comments these days are along the theme ”looking for direction” or ”waiting for new signals on supply or demand”. But other comments are more attuned to a view that the direction is indeed sideways this year. Argus last week describe the outlook for the supply/demand balance for 2024 as ”almost perfectly aligned” and Goldman adds to this view in a note yesterday with ”oil set to extend its tight trading range”.

Cease-fire in Gaza on Monday 4 March may create a buying opportunity. News this morning is Biden expressing hopes that a cease-fire in Gaza may start as soon as Monday next week. In our view there is basically zero risk premium in the current oil price due to Middle East tensions. So if the oil price sells off on firm news of a cease-fire, then it is probably a good buying opportunity in our view.

We maintain our strong view of an average Brent crude oil price of USD 85/b in 2024. Total US crude and product stocks including SPR has gone flat sideways since the end of 2022, all through 2023 and has continued to do so in 2023. US oil inventories are below where they were one year ago both when SPR is included and excluded. This is a reflection of a global oil market in balance though OPEC+ has indeed been the balancing agent.

For the year to come, total US hydrocarbon liquids production is forecast by the US EIA to go flat sideways until October this year and in Q4-24 US production is forecast to be only 0.1 m b/d above Q4-23. So no damaging super-growth from the US to kill the oil party this year. In its last monthly report the US EIA actually reduced its forecast for US production by 100 k b/d to 22.3 m b/d (all liquids included). Russia’s energy minister, Nikolay Shulginov, stated in Tass news agency recently that he expects Russian oil production to decline to 530 mn ton in 2024 from 523 mn ton in 2023. That’s a decline of 1.3% YoY and would equate to a decline of 120-130 k b/d decline YoY. So neither of these oil producing giants are set to unsettle the global oil market this year with too much supply.

Demand growth looks set to be a normal 1.3 m b/d in 2024. The most bearish on oil demand growth is probably the IEA which predicts demand to grow on by 1.2 m b/d YoY in 2024. The US EIA expects demand to grow by 1.4 m b/d. But if we look closer at the numbers from the IEA it expects demand to rise by 1.6 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24. Together with muted supply from both the US and Russia this year this all sums up to a gradually rising need for oil from OPEC through 2024. This made us write the headline ”Better and better every day” in a crude oil comment in late January. Demand for oil from OPEC doesn’t look stellar. But it looks set to be better and better through the year and that is most definitely a great comfort zone for OPEC+.

Sideways, yes, but normal trade range around the mean is still usually +/- USD 20/b. Amid all the current calmness, let us still not forget that Brent crude usually trades in a range through the year of +/- USD 20/b around the mean as there are always some surprises along the way. We don’t think that the situation in the Middle East will spiral out of control into an all-out regional war involving Iran and resulting in large losses of oil supply to the market. And we don’t think there are much risk premium in current oil prices related to this either. But at times in 2024 it may look like it might happen. And that’s probably when you would see the high price point of the year. Maybe as high as USD 105/b. On the bearish we do not think that we’ll have a major economic slowdown or a recession in 2024. But at times in 2024 it may look like we are about to tip into a major slowdown and that would probably be when you’d see the low price point of the year. Maybe as low as USD 65/b.

Total US crude and product stocks incl. SPR has gone sideways since end of 2022, all through 2023 and so far in 2024. Currently it is only 13 m b above the low-point in late 2022!

Total US crude and product stocks incl. SPR
Source: SEB graph, Blbrg data

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average. Still struggling with a significant deficit of middle distillates.

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg and EIA data

US refinery utilization at very low level vs. normal. Extensive maintenance this spring is expected. Result will be low production of oil products, falling inventories of oil products, higher refining margins but also rising crude stocks.

US refinery utilization at very low level vs. normal.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US EIA forecast for total US liquids production. To go sideways in 2024 to Oct-2024.

US EIA forecast for total US liquids production
Source: SEB graph and calculations, US EIA data STEO

Strong growth in US supply in 2022 and 2023. But 2024 is only set to grow 0.5 m b/d YoY on average. The growth in 2024 is in part a result of production in 2023 starting low and ending high. But from Jan to Oct 2024 US production will go sideways and only rise by 0.1 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24.

YoY change in total US hydrocarbon liquids production
Source: SEB calculations and graph, US EIA data STEO

Global floating crude stocks at 66 m b and not too far above the more normal 50 m b level.

Global floating crude stocks
Source: SEB graph, Blbrg data

IEA Feb-2024 OMR: Call-on-OPEC is rising gradually through 2024. Better and better for OPEC every quarter to Q3-24

Source: SEB graph, IEA data
Fortsätt läsa

Populära