Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 16 december 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

*) Avkastningen anges för 1:1 certifikaten där både BULL och 1:1 certifikat är angivna.

Allmän uppföljning och bakgrund

Olja och el föll i veckan som gick, medan amerikansk naturgas steg. Soja, majs och vete föll efter den serie av höjda produktionsestimat som kommit. Socker föll, men kaffe steg. Basmetallerna steg alla. Guld och silver rörde sig sidledes, i avvaktan på veckans FED-möte, som allt fler tror kommer att ge besked om att ”tapering” av QE inleds.

Vi har några rekommendationsändringar också. Vi går över till neutral på aluminium från den kortsiktiga köprekommendationen. Vi går över till neutral på olja från sälj och vi gör över till sälj på vete från neutral. Silver går över från neutral till en kortisktig säljrekommendation på. Kaffe går vi efter lång väntan över till köprekommendation på. Mars-terminen stängde över tidigare toppar på 115 cent i fredags och vi går över till köprekommendation med målkursen 130 cent.

Nästa veckobrev kommer ut i januari och vi önskar alla läsare en God Jul och Gott Nytt År 2014!

Råolja – Brent

Oljepriset sjönk förra veckan från 111.6 dollar till drygt 108 dollar. Den tekniska stödlinjen bröts och det borde finnas ytterligare lite till att hämta på nedsidan innan det är dags att gå ur BEAR OLJA X2 S, som vi rekommenderade förra veckan. Snart är det dags att återgå till OLJA S, som är en långsiktig position som tjänar pengar huvudsakligen på rabatten i terminsmarknaden för olja. Dock har backwardation minskat den senaste tiden och är nu endast 3% på årsbasis. Man bör alltså avvakta med köp av OLJA S.

Analys av råolja (brent)

I måndags fattade Mexikos parlament det väntade beslutet om att liberalisera och modernisera sin petroleumlagstiftning, inklusive en sänkning av produktionsskatten. Presidenten väntar sig en produktionsökning från dagens 2.5 mbpd till 3.5 mbpd inom några år, men det låter i våra öron orealistiskt.

Libyens regering har meddelat att alla landets oljehamnar ska vara öppna från och med den 15 december. Libyen producerar idag (utan alla oljehamnar i drift) 250,000 bpd. Maxproduktionen är 1.5 mbpd och det är regeringens målsättning att nå dit. Vi tror att landet visserligen kommer att göra sitt bästa, men man har inte löst några strukturella problem, det som legat bakom produktionsbortfallet. Libyen är fortfarande ett klan-samhälle, där människors lojalitet i första hand är till den egna klanen.

Iran har en ”interrim deal” med världssamfundet, men uppgörelsen måste ratificeras av USA:s kongress och av högste ledaren i Iran. Produktionen har hittills i år legat på 2.6 mbpd och exporten på 1.1 mbpd och kommer förmodligen att göra det en bit in på nästa år. USA är naturligtvis oroligt för att Iran ska producera och exportera mer, samtidigt som landet inte avvecklar sitt kärnvapenprogram. Iran var det första land som engelsmännen hittade olja i, vid början av 1900-talet. Anglo Persian var starten till det som idag är BP. Fortfarande finns stora reserver och resurser i landet.

Primus motor på efterfrågesidan, Kina, väntas öka sin oljekonsumtion med 0.5 mbpd nästa år. Samtidigt ser vi alltså att länder som Mexico, Libyen och Iran var och en för sig har potential att mätta den efterfrågeökningen, även om det inte är sannolikt att någon av dem faktiskt gör det. Men tillsammans har de goda möjligheter att göra det.
Det mest iögonfallande med Kinas ekonomi just nu är att osäkra fordringar ökar i Kinas banksystem. Det finns en risk för en krasch i Kina. Vi ser i och för sig, som nämnt ovan, att konsumtionen växer, inte minst oljekonsumtionen.

Exxon Mobile publicerade nyligen sin långsiktiga energy outlook. De är positiva till möjligheterna att kraftigt öka produktionen av olja, men fram emot 2030 tror de att OPEC-oljan återigen växer i betydelse, eftersom OPEC sitter på så stora reserver av olja. Vi noterar dock att den här prognosen inte i det avseendet skiljer sig från en mycket stor mängd tidigare prognoser om framtida produktion. Nästan alla sådana prognoser har förutspått en minskning av produktionen någonstans inne i framtiden, men det har aldrig blivit så. Ny teknik har sänkt kostnaderna och gjort tidigare olönsamma resurser till utvinningsbara reserver.

En sak som inte påverkar oljepriset, men som kommer att prägla marknaden, framförallt i Europa de närmaste åren, är en närmast total utslagning av raffinaderier i Europa. En stor del av kostnaden för ett raffinaderi är energin som går åt vid processen. USA har därvid tillgång till gas till en tredjedel av priset i Europa och billig elektricitet. För Sveriges del är detta bekymmersamt, eftersom en av Sveriges största exportprodukter är petroleumprodukter. Raffinaderierna i EU är dessutom gamla och enkla, medan de nya stora raffinaderierna i Asien är väsentligt mycket mer effektiva.

Ser vi till DOE-statistiken i veckan, ser vi att USA kom över 7000 mbp per konsumtion i november för första gången sedan 2008.

I onsdagens DOE-rapport föll råoljelagren fortsatt och ligger nu på samma nivå som för ett år sedan.

Onsdagens rapport om oljelager i USA

Anledningen till de lägre lagren i veckan var dock inte ökad konsumtion, utan väsentligt lägre import. Importen var på den lägsta nivån i år. Därmed var den på den lägsta nivån på åtminstone 7 år (sannolikt på mycket längre tid än så, men jag har inte kollat upp den saken).

Importstatistik på olja i usa

Vi lutar fortsatt åt att det kan finnas potential för ytterligare nedgång i oljepriset, men man bör inte dra sig för att gå ur BEAR OLJA X2 S och lägga sig neutral.

Elektricitet

Elpriset klappade ihop fullständigt i veckan som gick, i en handel där få aktörer vågade köpa och andra stängde långa positioner med stor besvikelse. Vinterpremien har helt gått ur terminsmarknaden och det är ovanligt. Den enda fundamentala orsaken till prisnedgången är det oväntade omslaget i väder i det nordiska börsområdet till milt och blött.

Elpriset gick ner

Nedanför ser vi prognoser på avvikelsen från det normala. Till vänster är det väntad avvikelse i temperatur. Vi ser att Sverige och Norge väntas vara 4 – 6 grader varmare än normalt 22 – 30 december. Vi ser också att Finland väntas vara 6 -10 grader varmare än normalt. I kartbilden till höger ser vi nederbördens avvikelse från det normala. Vi ser att det väntas regna mycket mer än normalt i Sverige, Norge och Finland under perioden 15 december till 30 december.

Karta över Europa med väderprognos

Priset på nordisk el har fallit med nästan 15% i förhållande till tysk eller kontinental på en vecka. SEB har index som följer avkastningen på en investering i kvartalskontrakt på el. Indexen beräknas av NasdaqOMX. Vi ser kvoten mellan SEBCNPOW (nordiska terminer) och SEBCEPOW (kontinentala elterminer) nedan och det kraftiga fallet i veckan.

Kontinentala elterminer

Långsiktigt ges elpriset i Norden av det tyska, kontinentala, priset på el, som i sin tur ges av marginalkostnaden för kolkraft. Priset på kol har faktiskt gått upp i veckan, liksom priset på utsläppsrätter. Utsläppsrätterna gick upp från 4.92 till 5.03 euro.

Nedan ser vi priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin.

Priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin

Ett så kraftigt fall som vi haft på andra kvartalets terminskontrakt, kan följas av fler likadana dagar. Ett problem med positioner som tas med hänvisning till att något är ”fundamentalt” billigt, är att om priset faller, så blir det bara ”ännu billigare” och alltså ännu mer köpvärt. ”Stop loss” idén blir inte riktigt tillämpbar i sådana situationer.

Vi anser alltjämt att elpriset på ett par års sikt kommer att vara högre än det är idag, därför att det ytterst styrs av kolpriset och detta ligger under produktionskostnaden. Inget har förändrat detta och därför tycker vi egentligen att elpriset är ännu mer köpvärt idag än det var tidigare.

Men det ser fortsatt svagt ut. Vi har 2.5 gånger normal nederbörd i prognosen och 6 grader över normal temperatur över 10-dygnsprognosen. Dessutom kommer allt detta med vind – lagom stark för att vindkraften ska producera på hög kapacitet. Spotpriset, sys, är nere på 31.5, också lägre än marknadens tro i fredags. Stor utmaning för systemet kommande veckor med ”körpress” i samband med låg helgkonsumtion. Under Julhelgen kan spotpriset bli lågt, mycket lågt. Men vi vet dock att om det blir ett plötsligt väderomslag, kan prisuppgången bli plötslig och stark.

Långsiktigt tycker vi elpriset är billigt och köpvärt, men vi skulle inte köpa (mer) idag, utan vara beredd på att köpa när vädret slår om.

Vår vy är därför att EL S är rätt placering, men avvakta med köp.

Naturgas

Naturgaspriset i USA har handlats upp på det kalla vädret. Det har varit mycket kallt i USA i veckan.

Naturgaspris i USA

Koppar

Som vi nämnde förra veckan, karaktäriseras den fysiska marknaden av stabil efterfrågan, till den grad att det finns en bristsituation på raffinerad metall för omedelbar leverans. Bristen återspeglas i frontkontrakten och har blivit ännu tydligare den här veckan på LME. 3-månaders terminer handlas med 15 dollars rabatt i förhållande till spotpriset. De flesta marknadsobservatörer gör bedömningen att detta är ett tillfälligt fenomen. De väntar sig högre produktion av raffinerad metall i framtiden.

Kinesisk produktionsstatistik publicerades i veckan. Den visade att produktionen i november låg på en ny rekordnivå. Produktionen var 28% högre än förra året, på 654 kt. Trots detta uppvisade kopparmarknaden en imponerande styrka i veckan.

Som vi nämnt tidigare, har kopparproduktionen i Indonesien kommit in i nyhetsflödet. Tidigare har fokus helt varit på nickelmalmen. Freeport McMoRan är i diskussioner med den indonesiska regeringen att “clarify the situation surrounding a ban on unprocessed raw-material exports”. Bara det faktum att den enorma Grasberg-gruvan, kan komma att omfattas av exportförbudet, kan ha bidragit till prisuppgången på koppar i veckan. Den generella uppfattningen bland marknadsaktörerna verkar dock vara att exporten (koppar och guld) från gruvan inte berörs, eftersom den arbetar under ett ”Contract of Work” (COW). De flesta andra producenter i landet arbetar under ”Local Business Licenses” (IUP).

Kopparpriset med teknisk analys

Vi tycker att prisfallet har gett en möjlighet att komma in på den långa sidan till bra pris och rekommenderar köp av KOPPAR S.

Aluminium

Aluminium, som till skillnad från de andra basmetallerna, befinner sig prismässigt i fallande trend och inte i en konsolidering, följde med de andra metallerna uppåt på generellt täckning av korta positioner i marknaden. Handeln inleddes på 1774 dollar i måndags och nådde högsta noteringen i onsdags på 1824. Det var tillräckligt för att attrahera nya säljare. Aluminium är den metall med störst produktionsöverskott och vi är inte förvånade över marknadens bedömning. Vi tror dock att återhämtningen kan fortsätta ett par veckor till, men inte med någon styrka. Om priset faller tillbaka, kan 1750 dollar vara en stödnivå att ta fasta på.

LME-lagren har börjat minska (röd linje), med 40 kt i veckan. Annullerade warrants (lagerbevis vid LME) uppgick till 200 kt. Den allmänna uppfattningen är att detta material flyttas till andra lagerhus och alltså inte konsumeras. LME:s lagerhus är dyrare än lagerhus utanför LME. Det kan till och med vara i samma lagerlokal, men flyttad till en annan del, som inte ingår i LME:s lager. Detta lager fortsätter att hedgas med terminer på LME, där terminerna idag alltjämt erbjuder ca 7% intäkt, som ska täcka finansieringskostnad (låg) och lagerkostnad, vilket det med lätthet gör när intäkten är 7% på en metall, som aluminium.

Aluminiumpriset

Vi har haft kortsiktigt köp på aluminium, men går över till neutral nu.

Zink

Zinkpriset har visat imponerande styrka och priset testar nu den övre delen av prisintervallet som varit rådande sedan vårvintern. Tendensen till högre bottnar, vilket indikerar en styrka i marknaden gör att vi tror att topparna kring 2000 dollar / ton kommer att tas ut, om inte vid den här gången, så vid nästa uppgång. Zinkrpiset steg med 3.8% i veckan. Terminskurvan visar tecken på brist. Cash till tre-månders spreaden har gått från 20 dollar i contango till samma pris på en vecka. Det är ett tecken på att placerare täcker korta positioner. De köper 3-månders termin och justerar positionen i datum nära cash (spreaden blir då en ”borrow”).

Marknaden ser ut att ha gått lite för långt med nio uppgångsdagar i följd! Föregående topp på 1980 dollar kommer förmodligen att innebära en anledning för vissa att ta hem vinster. Men som nämnt ovan, finns möjligheter för ytterligare uppgång. Zink är den bästa metallen i år, då den bara gått ner med 5% sedan året började.

Som vi ser fortsätter lagren av metall vid LME att rasa (röd kurva).

Vi rekommenderar köp av ZINK S.

Köpläge i zink

Nickel

Som väntat, intensifierades spekulationerna om att Indonesien verkligen ska införa sitt sedan länge beslutade förbud mot export av nickelmalm / koncentrat. Öppen balans steg också på LME, vilket kan innebära att nya terminsköpare har kommit in i marknaden. Stigande öppen balans och stigande priser innebär också vanligtvis att momentum är på köpsidan. På optionsmarknaden stiger handlade volatiliteter, vilket innebär att folk köper optioner för att skydda sig mot risken för kraftigt stigande pris på nickel. Det är en vanlig strategi att köpa optioner, istället för terminer, när det finns en asymmetri i möjliga utfall. Om det blir ett exportstopp, kan priset stiga kraftigt. Om det inte blir det, faller priset, men inte mycket. I sådana digitala situationer är det bra att vara ägare av köpoptioner, i alla fall om man kan få dem så billigt som man kunde för en vecka sedan.

Vår tolkning av marknadsläget är att marknaden inte är säker på att exportförbudet verkligen kommer att genomföras fullt ut. Om det införs, kommer det att ha en stor och avgörande påverkan. Indonesien producerar 15% av världens nickelmalm. Nickelinnehållet är 450 kt. Det här materialet är avgörande för Kinas nya lågkostnadsproducenter av Nickel Pig Iron, för rostfritt stål. Alternativet till Indonesiens lateritmalm / ferronickel, är malm från Filippinerna, som har lägre nickelhalt. 450 kt ska jämföras med överskottet i nickelmarknaden som är 50 – 100 kt på årsbasis. LME-lagret uppgår till 250 kt. Kina sägs ha 6 månaders lager av nickelmalm. Så om det blir ett totalt exportförbud, finns det lager att ta av till dess exporten av metall kommer igång, men bufferten och lagren försvinner.

Tekniskt noterar vi att stödet som bottennivån från juli höll. Det är fritt upp till 15,000 dollar per ton, den övre delen av prisintervallet som priset har handlats inom sedan sommaren.

Nickelpriset och LSNI Index

Vi rekommenderar köp av NICKEL S.

Guld

Guldpriset (i dollar) fann stöd på samma nivå som vårens prisfall hejdades vid, alltså vid 1200 dollar per uns. Certifikatplacerare har hållit sig borta från köpsidan sedan i våras, men i veckan kom de tillbaka. Priset steg som mest upp mot det tekniska motstånd som gavs av bottennoteringarna i augusti och i oktober. Att marknaden inte orkade över den nivån, ser vi som negativt. Vi tror att marknaden kommer att vilja testa 1200 igen. Det talas om att FED eventuellt kommer att fatta beslut om ”tapering” av QE på sitt möte i veckan som kommer. Om de gör det kan det få guldpriset att falla.

Guldprist (XAU)

I termer av kronor, är priset på guld strax över botten-noteringen. Trenden är fallande. Gissningsvis fortsätter priset att sjunka.

Guldpriset i SEK

Finansiella placerare har fortsatt att i stadig takt överge guld som investering, som vi ser i diagrammet över ETP-ers guldinnehav. Även innehaven i silver likvideras, i veckan accelererade likvideringen av silver-ETP-er.

Hur mycket ETF-fonder äger av guld och silver

Priset på guld är nere på en nivå där många gruvbolag inte kan redovisa vinst långsiktigt och det gör att vi trots allt inte är beredda att gå kort, men det troliga är ändå att priset går ner ytterligare lite och risken är att FED-mötet i veckan ger en anledning att sälja på guldet.

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld.

Silver

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Det ser faktiskt tydligt negativt ut, med en rekyl upp mot den tidigare genombrutna stödlinjen, avklarad. Vi går över till säljrekommendation, kortsiktigt. Vi tänker att målkursen kan vara 18 dollar och BEAR SIlLVER X2 S kan kanske vara att föredra med lägre risknivå än X4:an.

Teknisk analys på silverpriset ger bear-rekommendation

Vi gör alltså en kortsiktig rekommendation av BEAR SILVER X2 S – eller för den som vill ta mer risk – BEAR SILVER X4 S.

Platina & Palladium

Gruvarbetarna i NUM-facket vid Northam-gruvan röstade häromdagen om att fortsätta strejken. Dessutom fick Lonmin-anställda rätt att gå i strejk i tisdags, av den statliga medlaren. Platina-priset har trots detta fallit tillbaka. Den tekniska analysen indikerar sälj.

Tekniskt har platinapriset brutit en triangelformation på nedsidan, nu på klassiskt vis gått upp till strax under nedre delen av den triangeln och detta brukar följas av ett nytt prisfall. Enligt den tekniska analysen skulle ett test av 1300 dollar vara att vänta.

Platinaprist i ett tekniskt perspektiv

Priset på palladium föll tillbaka från uppgången till över 740 dollar och ligger nu på 720. Notera dock det starka stödet vid 710 dollar.

Starkt tekniskt stöd för palladiumpriset

Vi behåller våra neutrala rekommendation på palladium och platina.

Kaffe

Kaffepriset tycks ha etablerat en botten strax över 100 cent. Det är det lägsta priset på sju år. Sedan tidigt 1970-tal har kaffepriset vänt upp från 100 cent inte mindre än sju gånger (beror lite på hur man räknar). Vi går nu över till köprekommendation, men vi ska samtidigt ha i minnet att det fortfarande råder ett produktionsöverskott i världen. De kaffebönder som reagerade på rekordpriserna för tre år sedan och planterade nya kaffebuskar, började få skörd två år efter planteringen. Kaffebuskarnas ekonomiska livslängd är ca 15 år. Kaffebönderna drar sig nog i det längsta för att byta ut dem till sockerrör, i synnerhet som det priset inte utvecklat sig så mycket bättre. Produktionskostnaden i Brasilien väntas enligt USDA uppgå till 147 cent / pund – i genomsnitt. I den här köprekommendationen tror vi dock att det är bra att ta sikte på 130 cent. Det är en nivå med tekniskt motstånd. Naturligtvis måste man utvärdera hur marknaden går, men 130 cent kan vara en bra målkurs just nu.

Kaffepriset vänder

Vietnam håller inne med försäljning, trots att man fått en rekordskörd. Det har gjort att terminerna på robusta i London har stigit kraftigt den senaste tiden – och dragit ifrån den dyrare arabican. Robusta handlas i dollar / ton och arabican i cent / pund. I diagrammet nedan, ser vi hur spreaden mellan de två gått isär – vilket eftersom priserna hänger ihop på lång sikt – innebär att sannolikeheten är stor att spreaden går ihop igen. Dt kan i och för sig ske genom att robustan faller i pris, och inte enbart genom att arabican stiger i pris.

Diagram över kaffepriset

Vi rekommenderar alltså köp av KAFFE S, eller BULL KAFFE X4 S för den som vill ta mer risk.

För fler analyser på jordbruksråvaror se SEBs analysbrev om jordbruksråvaror.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära