Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 11 november 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

*) Avkastningen anges för 1:1 certifikaten där både BULL och 1:1 certifikat är angivna.

Inledning

I veckan som gick har flera stora händelser inträffat och rapporter av stor betydelse för råvarumarknaden har publicerats. ECB:s räntesänkning och starkare BNP och arbetsmarknadsstatistik från USA fick dollarn att stärkas i veckan – och euron och kronan att falla. Naturligtvis ledde ett högre pris på dollarn att råvaror noterade i dollar sjönk i motsvarande grad. Råvaror noterade i euro, eller omräknade till kronor höll sig stabila. På jordbrukssidan publicerade FAO / AMIS sin månadsrapport, som inte hade någon större inverkan på marknaden. Förväntningarna om ett riktigt fyrverkeri var inställda på USDA:s månatliga WASDE-rapport, som inte kommit ut på två månader. Det blev något av ett antiklimax när den väl kom klockan 18 i fredags. Efter en viss tvekan valde marknaden att handla upp majs och soja på basis av vad rapporten sade om den amerikanska marknaden. Ser vi till de globala utbuds- och efterfrågebalanserna är det inte lika uppenbart att priset ska upp.

Ny information medför att vi gjort flera revideringar av våra rekommendationer, framförallt pga WASDE-rapporten. Vi går över till neutral vy på majspriset och från köp till sälj på vete. Vi behåller sälj på sojabönor. Vi går också över från köp till neutral på platina och palladium (en försiktig köp i förra veckobrevet).

USA firar idag vapenstilleståndet i det första världskriget (klockan 11), omdöpt till ”Veteran’s Day”, men börserna är öppna. Det kan därför bli lite tunnare handel idag måndag, än vanligt.

Råolja – Brent

Oljepriset backade med 1% i veckan, efter att ha handlats på ännu lägre nivåer i torsdags. Oljeprisfallet på 1% ska ses mot bakgrund av att dollarn stärktes mot såväl euron som kronan med 1%. I dessa valutor var alltså oljepriset oförändrat.

Råoljan brent analyserad

Nedanför ser vi kursutvecklingen på dollar mot kronor. Europeiska valutor, inklusive den svenska kronan, föll direkt efter ECB:s i och för sig väntade sänkning av styrräntan till 0.25%. Dollarn styrka fick sedan ytterligare skjuts när arbetsmarknadsstatistiken i USA visade att över 200,000 människor fått nytt jobb under oktober månad. Detta trots budgetbråket och stängningen av den amerikanska federala staten under månaden. En starkare dollar betyder automatiskt lägre noteringar på råvaror, när de uttrycks i dollar.

USD SEK x-rate

I onsdagens DOE-rapport steg råoljelagren för sjunde veckan på raken. Lagren ökade med 1.5 miljoner fat till 385 miljoner. Lagernivåerna ligger nu återigen på rekordnivåer för den här tiden på året, högre än förra året.

Oljelager enligt DOE

Lagerökningen i USA har skett trots att importen har minskat till 7.2 miljoner fat. Samma vecka förra året importerades 8 miljoner fat per dag. Detta har alltså substituerats med inhemsk produktion. Det höga priset på olja håller alltså på att stimulera fram mer produktion. Det är ett tydligt tecken på att pris och inte resonemanget om ”ändliga resurser” spelar en avgörande roll för hur mycket som produceras.

Olja

Det växande utbudet av råolja är en långsiktigt negativ faktor för oljemarknaden. Den kompenserande faktorn är rabatten på terminerna, som gör att en investering i olja trots allt kan vara långsiktigt lönsam. Förra veckan varnade vi att ”den som är intresserad kanske bör avvakta med köp ifall priset faller i veckan”. Vi anser att vi har haft det prisfallet och att det nu är säkrare att öka positionen i olja genom OLJA S.

Elektricitet

Elpriset, som föll när det blöta väder vi nu upplever började dyka upp i prognoserna, fann stöd på 39 euro per MWh och handlades upp till 41 euro. I torsdags fick vinsthemtagningar priset på fall, men handeln i fredags var stark. Marknaden kommer antagligen att testa 41 euro igen. Ovanför finns nästa motstånd vid 42.35 euro.

Nedan ser vi prisdiagrammet för det första kvartalet 2014:s kontrakt, uppdaterat till i fredags.

Elpriset för första kvartalet 2014 enligt termin

Nedan ser vi priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin. Priset har utvecklats stark i veckan. Priset ligger nu strax under ett kortsiktigt motstånd. Trenden är uppåtriktad, vilket ges av högre toppar och högre bottnar, samt att 55-dagars glidande medelvärde är stigande.

Prisutveckling för energikol

Utsläppsrätterna utvecklar sig däremot svagare, som vi ser i prisdiagrammet för decemberkontraktet på utsläppsrätter nedan. Marknaden var betydligt svagare i fredags än förväntat.

Prisutveckling på utsläppsrätter

Hydrologisk balans har inte stigit så mycket som man kunde tro av allt regnande. Nederbörden har kommit på befolkningscentra och inte på högre höjder i norr, i samma utsträckning.

Hydrologisk balans

Vi rekommenderar köp av EL S eller BULL EL X4 S.

Naturgas

Naturgaspriset fann stöd på 3.40 och vände upp till 3.60, ett tekniskt motstånd. Trenden är nedåtriktad och enligt teknisk analys, är det mer troligt att priset vänder ner efter veckans uppgång, än att priset fortsätter upp.

Naturgasdiagram

Metaller

Veckans huvudtema har varit dollarns styrka å ena sidan och eurons och kronans å den andra. De amerikanska siffrorna fortsätter att överraska på uppsidan, i veckan både med BNP och NFP. Detta ökar i sin tur en eventuell start av nedtrappning av den monetära stimulansen i USA redan i december eller åtminstone tidigare än diskonterats. ECB sänkte som väntat (men uppenbarligen som en överraskning för några) styrräntan till 0.25%. Detta gav också en försvagning av europeiska valutor och en förstärkning av dollarn i veckan. ECB gjorde detta eftersom inflationen så tydligt är på väg nedåt och för att arbetslösheten i EU är så hög och ”hållbar”.

Så nu är vi i den något förvirrande situationen, där starka siffror i USA är negativt för metallpriserna, såsom uttryckta i dollar. Som vi har sagt tidigare att vi tror att detta är en kortsiktig effekt och att tillväxtutsikterna kommer att ta över, förr eller senare . Ännu viktigare för metallefterfrågan är naturligtvis Kina, varifrån vi såg viss uppmuntrande handelsstatistik. Viktigast var högre export, vilket är en indikation på bättre efterfrågan utanför Kina. I helgen började kommunistpartiet fyra dagars plenum, vilket förväntas ge information om hur ledarskapet kommer att stödja konjunkturen.

I Genève gör helgens förhandlingar om Irans nukleära program framsteg i skrivande stund . Ett avtal skulle ha en potentiellt baissig effekt på oljepriset, även om de inledande samtalen mellan parterna redan har gett ett negativt bidrag till oljeprisets utveckling de senaste veckorna.

Koppar

Koppar kunde inte stå emot den starka dollarn och priserna testade den nedre delen av intervallet i veckan som gick. Det såg ut som det skulle vara ett allvarligt test på nedsidan, men den tekniskt föranledda försäljningen blev väl absorberad av handelns intresse. Den kinesiska handelsbalansen i veckan visade en nedgång i importen av raffinerad koppar och halvfabrikat med 11% från föregående månad. Detta var dock inte oväntat på grund av den tidigare höga importen av koncentrat (som med befintlig raffinaderikapacitet lätt skulle kunna producera tillräckligt av koppar). Statistik i lördags visade en högre industriproduktion än väntat och att inflationen låg inom regeringens mål, bör ge stöd till marknaden den kommande veckan.

Kopparpriset

Aluminium

LME har godkänt de föreslagna ändringarna i sin lagerverksamhet för att minska köerna. Dessutom har LME meddelat vissa ändringar av förslaget. Minskningen i köerna siktar nu på att komma ner till 50 snarare än 100 kalenderdagar. Dessutom kommer LME att utreda och agera för att motiverka lagerhusföretagens incitament, som bidrar till att det bildas kö för att hämta ut material från lagren. LME har också sagt att de kommer att beställa en fullständig extern logistisk översyn av LME:s lagersystem.

Den samlade bedömningen efter tillkännagivandet var åt det baissiga hållet, speciellt när det gäller den fysiska premien (över LME:s börspris). Det finns dock diskussioner om att lagerhållarna kommer att öka hyran som kompensation! När det gäller priset skulle man kunna resonera att om LME:s förändringar gör det lättare att få ut tidigare ”låst” material, kan det leda till prispress. De flesta bedömare påpekar doch att så länge räntorna är låga och det är contango i terminsmarknaden, kommer materialet bara att flyttas till andra lager.

Dollarns styrka under veckan har satt tydlig press på priset (noterat i dollar). Efter fredagens NFP testades det långsiktiga stödet vid $ 1800, men det höll. Vi anser att stödet är tillräckligt starkt för att hålla marknaden i prisintervallet $ 1800 – $ 1900.

Aluminiumpriset

Vi har neutral rekommendation.

Zink

Det finns inte så mycket att rapportera om zink den här veckan. Priset följde den allmänna trenden och avslutar veckan med ett allvarligt test av nedsidan i det senaste prisintervallet. Tekniskt bestod marknaden ett styrkeprov i fredags när det tekniska stödet på $ 1886 testades ”spot on”, för att följas av ett ”upp-ställ” vid stängningen.

Zinkprisanalys

Nickel

Nickel föll kraftigare än resten av basmetallkomplexet under veckan som gick. Prisintervallet är bredare för nickel än för de andra basmetallerna, liksom volatiliteten i priset. Med det överskott som finns, kan man inte utesluta risken för ett test till på nedsidan. Men mot bakgrund av den allmänna bedömningen av marknaden för industrimetaller, tror vi att många kommer att passa på att köpa om ett gynnsamt pris skulle komma.

Vi anser att marknaden redan har diskonterat en kompromisslösning beträffande den indonesiska exporten eller exportförbudet, när den ska träda i kraft nästa år. En online ”survey” gjord av Metal Bulletin i frågan, visade att 44% av de svarande väntade sig en höjning av exportskatten istället för ett totalförbud. 26% ansåg att exportförbudet kommer att skjutas upp. 21% tror att exportförbudet kommer att införas, som beslutat, medan 9% av de svarande inte tror att den indonesiska regeringen kommer att förhindra exportmöjligheterna alls. Vi får alltså tolka dessa svar från industriella aktörer på marknaden, som att en stor majoritet av dem tror att utbudet av billig laterit nickelmalm kommer att fortsätta vara tillgänglig på ett eller annat sätt.

Nickelpriset

Vår grundsyn att man bör försöka köpa nickel och rekommenderar köp av NICKEL S, i synnerhet om priset kommer ner mot 13,500 dollar per ton. Priset (cash och 3 månaders termin, som vi alltid avser), går att följa på www.basemetals.com

Guld & Silver

Guldpriset (i dollar) har de senaste månaderna handlats i ett intervall mellan 1250 och 1350. Med den senaste veckans starka dollar har priset (såsom noterat i dollar) fallit och stängde nästan på dagslägsta i fredags, som också var den svagaste handelsdagen för guld under veckan.

Guldpriset analyserat

I termer av kronor, har priset hållit sig stabilt, med endast marginella prisrörelser under veckan. Vi ser kursdiagrammet på priset i kronor för ett troy uns nedan. Notera att vi inte har någon teknisk köpsignal, men vi har ett tekniskt stöd vid 8000 kr. Trenden är fortfarande nedåtriktad.

Guldpriset i svenska kronor

I diagrammet nedan ser vi antalet uns som innehas av börshandlade fonder. Den gula kurvan avser guld och den svarta silver. Vi ser att investerare fortsätter att likvidera sina likvida börshandlade fonder på guld. I och för sig är det anmärkningsvärt att priset inte faller, trots att säljtrycket från investerare är så starkt. I klassisk litteratur om marknadsanalys, finns resonemang om vad som händer efter ett stort kursfall. Det sägs att ägandet flyttas från ”svaga händer” till ”starka” i en process som kallas för ”konsolidering”. Det är möjligt att det är detta som håller på att ske nu. Många som köpt börshandlade fonder på guld har kanske gjort det utan särskilt mycket annan analys än att priset verkar gå upp (dvs tidigare) och nu säljer de för att priset verkar gå ner.

Hur mycket guld ETF-fonder har

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Vi noterar att den fallande trendlinjen / motståndet från toppen för ett år sedan, inte har brutits och att marknaden inte lyckades bryta igenom den. När sådana test misslyckas brukar det ofta leda till besvikelse, med kursfall som följd.

Analys av spotpriset på silver

Silver handlas i relation till guld på 59.9, dvs guld är 59.9 gånger dyrare per uns än silver. Det är en hög nivå i ett historiskt perspektiv och ett resultat av allmänt fallande priset på guld och silver. Silver tar alltid ut svängarna mer än vad guld gör. Om prisnedgången fortsätter finns alltså risk att silver faller mer än guld och att silver blir ännu billigare i det historiska perspektivet.

Silver mot guld-relation

Vi fortsätter att vara neutrala guld och silver.

Platina & Palladium

SEB:s certifikat PLATINA S steg med 1% i veckan och PALLADIUM S steg med 4%. Tekniskt ser vi att platina hittills inte lyckats gå igenom den fallande motstånds/trendlinjen. Risken för besvikelse är uppenbar.

Spotpriset på platina

Detsamma gäller marknaden för palladium, som utvecklats mycket starkt den senaste tiden. Priset är uppe på nivåer i toppen på på det prisintervall som varit rådande det senaste året. Den kortsiktiga trenden är uppåtriktad, men motstånden kan få den trenden att ta slut.

Priset på palladium (PA) på termin

Pga de motstånd som finns, väljer vi att i alla fall för tillfället gå över till neutral rekommendation på platina och palladium.

Kaffe

Kaffepriset föll ner mot 100 cent per pund i veckan, men fick stöd där. Nivån 100% har de senaste 40 åren varit en stödnivå. När priset kommit uppifrån har trenden i regel vänt upp. Räkna gärna själv hur många gånger det har hänt!

Den absoluta bottennivån har dock legat på 50 cent, vilket är ett djup som förskräcker om man köpt strax över 100.

Vi tror dock att det kan komma en rekyl från den här nivån, som åtminstone bör kunna ta upp priset till 150 cent. Eftersom trenden ännu inte vänt, vill vi dock inte rekommendera konkret ”köp”.

KC, kaffepriset analyserat

Nedan ser vi det senaste årets prisutveckling i mars-kontraktet på arabica i New York. Flera marknadsbedömare har tyckt sig känna igen den ”blow-out” som ofta sker när de sista tappar sugen, i den senaste tidens nedgång från 120 till 105 cent.

Prisutveckling på kaffetermin (C)

Vi behåller tills vidare neutral rekommendation, tills vi ser tecken på ett trendbrott.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

[If demand] ”comes around as forecast, Hallelujah, we can produce more”

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia’s oil minister, Prince Abdulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp). So Saudi Arabia wants to and will produce more once it is confident that there really is demand for additional crude. Saudi Arabia has good reason to be concerned for global oil demand. It is not the only one struggling to predict global demand amid the haze and turmoil in the global oil market following the Russian invasion of Ukraine and sanctions towards Russian crude and product stocks. Add a shaky Chinese housing market and the highest US rates since 2001. Estimates for global oil demand in Q4-23 are ranging from 100.6 m b/d to 104.7 m b/d with many estimates in between. Current crude and mid-dist inventories are low. Supply/demand is balanced to tight and clearly very tight for mid-dists (diesel, jet fuel, gasoil). But amid current speculative bullishness it is important to note that Saudi Arabia can undo the current upwards price journey just as quickly as it created the current bull-market as it drop in production from 10.5 m b/d in April to only 9.0 m b/d since July. Quickly resolving the current mid-dist crisis is beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue if increased oil product export quotas as it holds spare refining capacity. 

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The oil market is well aware that the main reasons for why oil has rallied 25% over the past months is  reduced production by Saudi Arabia and Russia, global oil demand holding up better than feared together with still declining US shale oil activity. US oil drilling rig count fell by 8 rigs last week to 507 rigs which is the lowest since Feb 2022.

The big question is how strong is global oil demand and how will it hold up or even maybe increase in the coming quarters? And here the spread of estimates are still all over the place. For Q4-23 we have the following range of estimates for global oil demand in m b/d: 100.6; 101.8; 103.1; 103.2 and 104.7 from main oil market research providers. This wide spread of estimates is mindbogglingly and head-scratching both for analysts and for oil producers. It leads to a wide spread in estimates for Call-on-OPEC. Some say the current market is in a 2-3 m b/d deficit while others calculate that the global oil market today is nicely balanced.

The sanctions towards Russian crude and oil product exports with a ban on imports to the EU and UK has led to a large reshuffling of the global oil market flows which again has created a haze through which it is hard to gauge the correct state of the global oil market. 

We have previously argued that there may be a significant amount of ”pent-up-demand” following the Covid-years with potential for global oil demand to surprise on the upside versus most demand forecasts. But there are also good reasons to be cautious to demand given Chinese property market woes and the highest US interest rates since 2001!

The uncertainty in global oil demand is clearly at the heart of Saudi Arabia’s production cuts since April this year. Saudi Arabia’s Energy Minister, Prince Abulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp).

So if it turns out that demand is indeed stronger than Saudi Arabia fears, then we should see increased production from Saudi Arabia. Saudi could of course then argue that yes, it is stronger than expected right now, but tomorrow may be worse. Also, the continued decline in US oil drilling rig count is a home-free card for continued low production from Saudi Arabia.

Both crude stocks and mid-dist stocks (diesel, jet fuel, gasoil) are still significantly below normal and the global oil market is somewhere between balanced, mild deficit or large deficit (-2-3 m b/d). The global oil market is as such stressed due to low inventories and potentially in either mild or large deficit on top. The latter though can be undone by higher production from Saudi Arabia whenever it chooses to do so.

What is again getting center stage are the low mid-dist stocks ahead of winter. The war in Ukraine and the sanctions towards Russian crude and product stocks created chaos in the global oil product market. Refining margins went crazy last year. But they are still crazy. The global refining system got reduced maintenance in 2020 and 2021 due to Covid-19 and low staffing. Following decades of mediocre margins and losses, a lot of older refineries finally decided to close down for good during Covid as refining margins collapsed as the world stopped driving and flying. The global refining capacity contracted in 2021 for the first time in 30 years as a result. Then in 2022 refining margins exploded along with reviving global oil demand and the invasion of Ukraine. Refineries globally then ran  as hard as they could, eager to make money, and reduced maintenance to a minimum for a third year in a row. Many refineries are now prone for technical failures following three years of low maintenance. This is part of the reason why mid-dist stocks struggle to rebuild. The refineries which can run however are running as hard as they can. With current refining margins they are pure money machines.

Amid all of this, Russia last week imposed an export ban for gasoline and diesel products to support domestic consumers with lower oil product prices. Russia normally exports 1.1 m b/d of diesel products and 0.2 m b/d of gasoline. The message is that it is temporary and this is also what the market expects. Russia has little oil product export storage capacity. The export ban will likely fill these up within a couple of weeks. Russia will then either have to close down refineries or restart its oil product exports.

The oil market continues in a very bullish state with stress both in crude and mid-dists. Speculators continues to roll into the market with net long positions in Brent crude and WTI increasing by 29 m b over the week to last Tuesday. Since the end of June it has increased from 330 m b to now 637 m b. Net-long speculative positions are now at the highest level in 52 weeks.

The market didn’t believe Saudi Arabia this spring when it warned speculators about being too bearish on oil and that they would burn their fingers. And so they did. After having held production at 9 m b/d since July, the market finally believes in Saudi Arabia. But the market still doesn’t quite listen when Saudi says that its current production is not about driving the oil price to the sky (and beyond). It’s about concerns for global oil demand amid many macro economic challenges. It’s about being preemptive versus weakening demand. The current oil rally can thus be undone by Saudi Arabia just as it was created by Saudi Arabia. The current refinery stress is however beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue as it holds spare refining capacity. It could increase export quotas for oil products and thus alleviate global mid-dist shortages. The first round effect of this would however be yet stronger Chinese crude oil imports. 

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins. It is easy to see when Russia invaded Ukraine. Diesel margins then exploded. The market is not taking the latest Russian export ban on diesel and gasoline too seriously. Not very big moves last week.

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. We are now heading into the heating season, but the summer driving season is fading and so are gasoline margins.

ARA refinary crack margin
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. Here same graph as above but with longer perspective to show how extreme the situation is.

ARA refinary crack
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average. Very low mid-dist stocks.

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Speculators are rolling into long positions. Now highest net long spec in 52 weeks.

Speculators are rolling into long positions
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Populära