Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 11 november 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

*) Avkastningen anges för 1:1 certifikaten där både BULL och 1:1 certifikat är angivna.

Inledning

I veckan som gick har flera stora händelser inträffat och rapporter av stor betydelse för råvarumarknaden har publicerats. ECB:s räntesänkning och starkare BNP och arbetsmarknadsstatistik från USA fick dollarn att stärkas i veckan – och euron och kronan att falla. Naturligtvis ledde ett högre pris på dollarn att råvaror noterade i dollar sjönk i motsvarande grad. Råvaror noterade i euro, eller omräknade till kronor höll sig stabila. På jordbrukssidan publicerade FAO / AMIS sin månadsrapport, som inte hade någon större inverkan på marknaden. Förväntningarna om ett riktigt fyrverkeri var inställda på USDA:s månatliga WASDE-rapport, som inte kommit ut på två månader. Det blev något av ett antiklimax när den väl kom klockan 18 i fredags. Efter en viss tvekan valde marknaden att handla upp majs och soja på basis av vad rapporten sade om den amerikanska marknaden. Ser vi till de globala utbuds- och efterfrågebalanserna är det inte lika uppenbart att priset ska upp.

Ny information medför att vi gjort flera revideringar av våra rekommendationer, framförallt pga WASDE-rapporten. Vi går över till neutral vy på majspriset och från köp till sälj på vete. Vi behåller sälj på sojabönor. Vi går också över från köp till neutral på platina och palladium (en försiktig köp i förra veckobrevet).

USA firar idag vapenstilleståndet i det första världskriget (klockan 11), omdöpt till ”Veteran’s Day”, men börserna är öppna. Det kan därför bli lite tunnare handel idag måndag, än vanligt.

Råolja – Brent

Oljepriset backade med 1% i veckan, efter att ha handlats på ännu lägre nivåer i torsdags. Oljeprisfallet på 1% ska ses mot bakgrund av att dollarn stärktes mot såväl euron som kronan med 1%. I dessa valutor var alltså oljepriset oförändrat.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Råoljan brent analyserad

Nedanför ser vi kursutvecklingen på dollar mot kronor. Europeiska valutor, inklusive den svenska kronan, föll direkt efter ECB:s i och för sig väntade sänkning av styrräntan till 0.25%. Dollarn styrka fick sedan ytterligare skjuts när arbetsmarknadsstatistiken i USA visade att över 200,000 människor fått nytt jobb under oktober månad. Detta trots budgetbråket och stängningen av den amerikanska federala staten under månaden. En starkare dollar betyder automatiskt lägre noteringar på råvaror, när de uttrycks i dollar.

USD SEK x-rate

I onsdagens DOE-rapport steg råoljelagren för sjunde veckan på raken. Lagren ökade med 1.5 miljoner fat till 385 miljoner. Lagernivåerna ligger nu återigen på rekordnivåer för den här tiden på året, högre än förra året.

Oljelager enligt DOE

Lagerökningen i USA har skett trots att importen har minskat till 7.2 miljoner fat. Samma vecka förra året importerades 8 miljoner fat per dag. Detta har alltså substituerats med inhemsk produktion. Det höga priset på olja håller alltså på att stimulera fram mer produktion. Det är ett tydligt tecken på att pris och inte resonemanget om ”ändliga resurser” spelar en avgörande roll för hur mycket som produceras.

Olja

Det växande utbudet av råolja är en långsiktigt negativ faktor för oljemarknaden. Den kompenserande faktorn är rabatten på terminerna, som gör att en investering i olja trots allt kan vara långsiktigt lönsam. Förra veckan varnade vi att ”den som är intresserad kanske bör avvakta med köp ifall priset faller i veckan”. Vi anser att vi har haft det prisfallet och att det nu är säkrare att öka positionen i olja genom OLJA S.

Elektricitet

Elpriset, som föll när det blöta väder vi nu upplever började dyka upp i prognoserna, fann stöd på 39 euro per MWh och handlades upp till 41 euro. I torsdags fick vinsthemtagningar priset på fall, men handeln i fredags var stark. Marknaden kommer antagligen att testa 41 euro igen. Ovanför finns nästa motstånd vid 42.35 euro.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nedan ser vi prisdiagrammet för det första kvartalet 2014:s kontrakt, uppdaterat till i fredags.

Elpriset för första kvartalet 2014 enligt termin

Nedan ser vi priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin. Priset har utvecklats stark i veckan. Priset ligger nu strax under ett kortsiktigt motstånd. Trenden är uppåtriktad, vilket ges av högre toppar och högre bottnar, samt att 55-dagars glidande medelvärde är stigande.

Prisutveckling för energikol

Utsläppsrätterna utvecklar sig däremot svagare, som vi ser i prisdiagrammet för decemberkontraktet på utsläppsrätter nedan. Marknaden var betydligt svagare i fredags än förväntat.

Prisutveckling på utsläppsrätter

Hydrologisk balans har inte stigit så mycket som man kunde tro av allt regnande. Nederbörden har kommit på befolkningscentra och inte på högre höjder i norr, i samma utsträckning.

Hydrologisk balans

Vi rekommenderar köp av EL S eller BULL EL X4 S.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Naturgas

Naturgaspriset fann stöd på 3.40 och vände upp till 3.60, ett tekniskt motstånd. Trenden är nedåtriktad och enligt teknisk analys, är det mer troligt att priset vänder ner efter veckans uppgång, än att priset fortsätter upp.

Naturgasdiagram

Metaller

Veckans huvudtema har varit dollarns styrka å ena sidan och eurons och kronans å den andra. De amerikanska siffrorna fortsätter att överraska på uppsidan, i veckan både med BNP och NFP. Detta ökar i sin tur en eventuell start av nedtrappning av den monetära stimulansen i USA redan i december eller åtminstone tidigare än diskonterats. ECB sänkte som väntat (men uppenbarligen som en överraskning för några) styrräntan till 0.25%. Detta gav också en försvagning av europeiska valutor och en förstärkning av dollarn i veckan. ECB gjorde detta eftersom inflationen så tydligt är på väg nedåt och för att arbetslösheten i EU är så hög och ”hållbar”.

Så nu är vi i den något förvirrande situationen, där starka siffror i USA är negativt för metallpriserna, såsom uttryckta i dollar. Som vi har sagt tidigare att vi tror att detta är en kortsiktig effekt och att tillväxtutsikterna kommer att ta över, förr eller senare . Ännu viktigare för metallefterfrågan är naturligtvis Kina, varifrån vi såg viss uppmuntrande handelsstatistik. Viktigast var högre export, vilket är en indikation på bättre efterfrågan utanför Kina. I helgen började kommunistpartiet fyra dagars plenum, vilket förväntas ge information om hur ledarskapet kommer att stödja konjunkturen.

I Genève gör helgens förhandlingar om Irans nukleära program framsteg i skrivande stund . Ett avtal skulle ha en potentiellt baissig effekt på oljepriset, även om de inledande samtalen mellan parterna redan har gett ett negativt bidrag till oljeprisets utveckling de senaste veckorna.

Koppar

Koppar kunde inte stå emot den starka dollarn och priserna testade den nedre delen av intervallet i veckan som gick. Det såg ut som det skulle vara ett allvarligt test på nedsidan, men den tekniskt föranledda försäljningen blev väl absorberad av handelns intresse. Den kinesiska handelsbalansen i veckan visade en nedgång i importen av raffinerad koppar och halvfabrikat med 11% från föregående månad. Detta var dock inte oväntat på grund av den tidigare höga importen av koncentrat (som med befintlig raffinaderikapacitet lätt skulle kunna producera tillräckligt av koppar). Statistik i lördags visade en högre industriproduktion än väntat och att inflationen låg inom regeringens mål, bör ge stöd till marknaden den kommande veckan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kopparpriset

Aluminium

LME har godkänt de föreslagna ändringarna i sin lagerverksamhet för att minska köerna. Dessutom har LME meddelat vissa ändringar av förslaget. Minskningen i köerna siktar nu på att komma ner till 50 snarare än 100 kalenderdagar. Dessutom kommer LME att utreda och agera för att motiverka lagerhusföretagens incitament, som bidrar till att det bildas kö för att hämta ut material från lagren. LME har också sagt att de kommer att beställa en fullständig extern logistisk översyn av LME:s lagersystem.

Den samlade bedömningen efter tillkännagivandet var åt det baissiga hållet, speciellt när det gäller den fysiska premien (över LME:s börspris). Det finns dock diskussioner om att lagerhållarna kommer att öka hyran som kompensation! När det gäller priset skulle man kunna resonera att om LME:s förändringar gör det lättare att få ut tidigare ”låst” material, kan det leda till prispress. De flesta bedömare påpekar doch att så länge räntorna är låga och det är contango i terminsmarknaden, kommer materialet bara att flyttas till andra lager.

Dollarns styrka under veckan har satt tydlig press på priset (noterat i dollar). Efter fredagens NFP testades det långsiktiga stödet vid $ 1800, men det höll. Vi anser att stödet är tillräckligt starkt för att hålla marknaden i prisintervallet $ 1800 – $ 1900.

Aluminiumpriset

Vi har neutral rekommendation.

Zink

Det finns inte så mycket att rapportera om zink den här veckan. Priset följde den allmänna trenden och avslutar veckan med ett allvarligt test av nedsidan i det senaste prisintervallet. Tekniskt bestod marknaden ett styrkeprov i fredags när det tekniska stödet på $ 1886 testades ”spot on”, för att följas av ett ”upp-ställ” vid stängningen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Zinkprisanalys

Nickel

Nickel föll kraftigare än resten av basmetallkomplexet under veckan som gick. Prisintervallet är bredare för nickel än för de andra basmetallerna, liksom volatiliteten i priset. Med det överskott som finns, kan man inte utesluta risken för ett test till på nedsidan. Men mot bakgrund av den allmänna bedömningen av marknaden för industrimetaller, tror vi att många kommer att passa på att köpa om ett gynnsamt pris skulle komma.

Vi anser att marknaden redan har diskonterat en kompromisslösning beträffande den indonesiska exporten eller exportförbudet, när den ska träda i kraft nästa år. En online ”survey” gjord av Metal Bulletin i frågan, visade att 44% av de svarande väntade sig en höjning av exportskatten istället för ett totalförbud. 26% ansåg att exportförbudet kommer att skjutas upp. 21% tror att exportförbudet kommer att införas, som beslutat, medan 9% av de svarande inte tror att den indonesiska regeringen kommer att förhindra exportmöjligheterna alls. Vi får alltså tolka dessa svar från industriella aktörer på marknaden, som att en stor majoritet av dem tror att utbudet av billig laterit nickelmalm kommer att fortsätta vara tillgänglig på ett eller annat sätt.

Nickelpriset

Vår grundsyn att man bör försöka köpa nickel och rekommenderar köp av NICKEL S, i synnerhet om priset kommer ner mot 13,500 dollar per ton. Priset (cash och 3 månaders termin, som vi alltid avser), går att följa på www.basemetals.com

Guld & Silver

Guldpriset (i dollar) har de senaste månaderna handlats i ett intervall mellan 1250 och 1350. Med den senaste veckans starka dollar har priset (såsom noterat i dollar) fallit och stängde nästan på dagslägsta i fredags, som också var den svagaste handelsdagen för guld under veckan.

Guldpriset analyserat

I termer av kronor, har priset hållit sig stabilt, med endast marginella prisrörelser under veckan. Vi ser kursdiagrammet på priset i kronor för ett troy uns nedan. Notera att vi inte har någon teknisk köpsignal, men vi har ett tekniskt stöd vid 8000 kr. Trenden är fortfarande nedåtriktad.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Guldpriset i svenska kronor

I diagrammet nedan ser vi antalet uns som innehas av börshandlade fonder. Den gula kurvan avser guld och den svarta silver. Vi ser att investerare fortsätter att likvidera sina likvida börshandlade fonder på guld. I och för sig är det anmärkningsvärt att priset inte faller, trots att säljtrycket från investerare är så starkt. I klassisk litteratur om marknadsanalys, finns resonemang om vad som händer efter ett stort kursfall. Det sägs att ägandet flyttas från ”svaga händer” till ”starka” i en process som kallas för ”konsolidering”. Det är möjligt att det är detta som håller på att ske nu. Många som köpt börshandlade fonder på guld har kanske gjort det utan särskilt mycket annan analys än att priset verkar gå upp (dvs tidigare) och nu säljer de för att priset verkar gå ner.

Hur mycket guld ETF-fonder har

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Vi noterar att den fallande trendlinjen / motståndet från toppen för ett år sedan, inte har brutits och att marknaden inte lyckades bryta igenom den. När sådana test misslyckas brukar det ofta leda till besvikelse, med kursfall som följd.

Analys av spotpriset på silver

Silver handlas i relation till guld på 59.9, dvs guld är 59.9 gånger dyrare per uns än silver. Det är en hög nivå i ett historiskt perspektiv och ett resultat av allmänt fallande priset på guld och silver. Silver tar alltid ut svängarna mer än vad guld gör. Om prisnedgången fortsätter finns alltså risk att silver faller mer än guld och att silver blir ännu billigare i det historiska perspektivet.

Silver mot guld-relation

Vi fortsätter att vara neutrala guld och silver.

Platina & Palladium

SEB:s certifikat PLATINA S steg med 1% i veckan och PALLADIUM S steg med 4%. Tekniskt ser vi att platina hittills inte lyckats gå igenom den fallande motstånds/trendlinjen. Risken för besvikelse är uppenbar.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Spotpriset på platina

Detsamma gäller marknaden för palladium, som utvecklats mycket starkt den senaste tiden. Priset är uppe på nivåer i toppen på på det prisintervall som varit rådande det senaste året. Den kortsiktiga trenden är uppåtriktad, men motstånden kan få den trenden att ta slut.

Priset på palladium (PA) på termin

Pga de motstånd som finns, väljer vi att i alla fall för tillfället gå över till neutral rekommendation på platina och palladium.

Kaffe

Kaffepriset föll ner mot 100 cent per pund i veckan, men fick stöd där. Nivån 100% har de senaste 40 åren varit en stödnivå. När priset kommit uppifrån har trenden i regel vänt upp. Räkna gärna själv hur många gånger det har hänt!

Den absoluta bottennivån har dock legat på 50 cent, vilket är ett djup som förskräcker om man köpt strax över 100.

Vi tror dock att det kan komma en rekyl från den här nivån, som åtminstone bör kunna ta upp priset till 150 cent. Eftersom trenden ännu inte vänt, vill vi dock inte rekommendera konkret ”köp”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

KC, kaffepriset analyserat

Nedan ser vi det senaste årets prisutveckling i mars-kontraktet på arabica i New York. Flera marknadsbedömare har tyckt sig känna igen den ”blow-out” som ofta sker när de sista tappar sugen, i den senaste tidens nedgång från 120 till 105 cent.

Prisutveckling på kaffetermin (C)

Vi behåller tills vidare neutral rekommendation, tills vi ser tecken på ett trendbrott.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära