Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 11 november 2013

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

*) Avkastningen anges för 1:1 certifikaten där både BULL och 1:1 certifikat är angivna.

Inledning

I veckan som gick har flera stora händelser inträffat och rapporter av stor betydelse för råvarumarknaden har publicerats. ECB:s räntesänkning och starkare BNP och arbetsmarknadsstatistik från USA fick dollarn att stärkas i veckan – och euron och kronan att falla. Naturligtvis ledde ett högre pris på dollarn att råvaror noterade i dollar sjönk i motsvarande grad. Råvaror noterade i euro, eller omräknade till kronor höll sig stabila. På jordbrukssidan publicerade FAO / AMIS sin månadsrapport, som inte hade någon större inverkan på marknaden. Förväntningarna om ett riktigt fyrverkeri var inställda på USDA:s månatliga WASDE-rapport, som inte kommit ut på två månader. Det blev något av ett antiklimax när den väl kom klockan 18 i fredags. Efter en viss tvekan valde marknaden att handla upp majs och soja på basis av vad rapporten sade om den amerikanska marknaden. Ser vi till de globala utbuds- och efterfrågebalanserna är det inte lika uppenbart att priset ska upp.

Ny information medför att vi gjort flera revideringar av våra rekommendationer, framförallt pga WASDE-rapporten. Vi går över till neutral vy på majspriset och från köp till sälj på vete. Vi behåller sälj på sojabönor. Vi går också över från köp till neutral på platina och palladium (en försiktig köp i förra veckobrevet).

USA firar idag vapenstilleståndet i det första världskriget (klockan 11), omdöpt till ”Veteran’s Day”, men börserna är öppna. Det kan därför bli lite tunnare handel idag måndag, än vanligt.

Råolja – Brent

Oljepriset backade med 1% i veckan, efter att ha handlats på ännu lägre nivåer i torsdags. Oljeprisfallet på 1% ska ses mot bakgrund av att dollarn stärktes mot såväl euron som kronan med 1%. I dessa valutor var alltså oljepriset oförändrat.

Råoljan brent analyserad

Nedanför ser vi kursutvecklingen på dollar mot kronor. Europeiska valutor, inklusive den svenska kronan, föll direkt efter ECB:s i och för sig väntade sänkning av styrräntan till 0.25%. Dollarn styrka fick sedan ytterligare skjuts när arbetsmarknadsstatistiken i USA visade att över 200,000 människor fått nytt jobb under oktober månad. Detta trots budgetbråket och stängningen av den amerikanska federala staten under månaden. En starkare dollar betyder automatiskt lägre noteringar på råvaror, när de uttrycks i dollar.

USD SEK x-rate

I onsdagens DOE-rapport steg råoljelagren för sjunde veckan på raken. Lagren ökade med 1.5 miljoner fat till 385 miljoner. Lagernivåerna ligger nu återigen på rekordnivåer för den här tiden på året, högre än förra året.

Oljelager enligt DOE

Lagerökningen i USA har skett trots att importen har minskat till 7.2 miljoner fat. Samma vecka förra året importerades 8 miljoner fat per dag. Detta har alltså substituerats med inhemsk produktion. Det höga priset på olja håller alltså på att stimulera fram mer produktion. Det är ett tydligt tecken på att pris och inte resonemanget om ”ändliga resurser” spelar en avgörande roll för hur mycket som produceras.

Olja

Det växande utbudet av råolja är en långsiktigt negativ faktor för oljemarknaden. Den kompenserande faktorn är rabatten på terminerna, som gör att en investering i olja trots allt kan vara långsiktigt lönsam. Förra veckan varnade vi att ”den som är intresserad kanske bör avvakta med köp ifall priset faller i veckan”. Vi anser att vi har haft det prisfallet och att det nu är säkrare att öka positionen i olja genom OLJA S.

Elektricitet

Elpriset, som föll när det blöta väder vi nu upplever började dyka upp i prognoserna, fann stöd på 39 euro per MWh och handlades upp till 41 euro. I torsdags fick vinsthemtagningar priset på fall, men handeln i fredags var stark. Marknaden kommer antagligen att testa 41 euro igen. Ovanför finns nästa motstånd vid 42.35 euro.

Nedan ser vi prisdiagrammet för det första kvartalet 2014:s kontrakt, uppdaterat till i fredags.

Elpriset för första kvartalet 2014 enligt termin

Nedan ser vi priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin. Priset har utvecklats stark i veckan. Priset ligger nu strax under ett kortsiktigt motstånd. Trenden är uppåtriktad, vilket ges av högre toppar och högre bottnar, samt att 55-dagars glidande medelvärde är stigande.

Prisutveckling för energikol

Utsläppsrätterna utvecklar sig däremot svagare, som vi ser i prisdiagrammet för decemberkontraktet på utsläppsrätter nedan. Marknaden var betydligt svagare i fredags än förväntat.

Prisutveckling på utsläppsrätter

Hydrologisk balans har inte stigit så mycket som man kunde tro av allt regnande. Nederbörden har kommit på befolkningscentra och inte på högre höjder i norr, i samma utsträckning.

Hydrologisk balans

Vi rekommenderar köp av EL S eller BULL EL X4 S.

Naturgas

Naturgaspriset fann stöd på 3.40 och vände upp till 3.60, ett tekniskt motstånd. Trenden är nedåtriktad och enligt teknisk analys, är det mer troligt att priset vänder ner efter veckans uppgång, än att priset fortsätter upp.

Naturgasdiagram

Metaller

Veckans huvudtema har varit dollarns styrka å ena sidan och eurons och kronans å den andra. De amerikanska siffrorna fortsätter att överraska på uppsidan, i veckan både med BNP och NFP. Detta ökar i sin tur en eventuell start av nedtrappning av den monetära stimulansen i USA redan i december eller åtminstone tidigare än diskonterats. ECB sänkte som väntat (men uppenbarligen som en överraskning för några) styrräntan till 0.25%. Detta gav också en försvagning av europeiska valutor och en förstärkning av dollarn i veckan. ECB gjorde detta eftersom inflationen så tydligt är på väg nedåt och för att arbetslösheten i EU är så hög och ”hållbar”.

Så nu är vi i den något förvirrande situationen, där starka siffror i USA är negativt för metallpriserna, såsom uttryckta i dollar. Som vi har sagt tidigare att vi tror att detta är en kortsiktig effekt och att tillväxtutsikterna kommer att ta över, förr eller senare . Ännu viktigare för metallefterfrågan är naturligtvis Kina, varifrån vi såg viss uppmuntrande handelsstatistik. Viktigast var högre export, vilket är en indikation på bättre efterfrågan utanför Kina. I helgen började kommunistpartiet fyra dagars plenum, vilket förväntas ge information om hur ledarskapet kommer att stödja konjunkturen.

I Genève gör helgens förhandlingar om Irans nukleära program framsteg i skrivande stund . Ett avtal skulle ha en potentiellt baissig effekt på oljepriset, även om de inledande samtalen mellan parterna redan har gett ett negativt bidrag till oljeprisets utveckling de senaste veckorna.

Koppar

Koppar kunde inte stå emot den starka dollarn och priserna testade den nedre delen av intervallet i veckan som gick. Det såg ut som det skulle vara ett allvarligt test på nedsidan, men den tekniskt föranledda försäljningen blev väl absorberad av handelns intresse. Den kinesiska handelsbalansen i veckan visade en nedgång i importen av raffinerad koppar och halvfabrikat med 11% från föregående månad. Detta var dock inte oväntat på grund av den tidigare höga importen av koncentrat (som med befintlig raffinaderikapacitet lätt skulle kunna producera tillräckligt av koppar). Statistik i lördags visade en högre industriproduktion än väntat och att inflationen låg inom regeringens mål, bör ge stöd till marknaden den kommande veckan.

Kopparpriset

Aluminium

LME har godkänt de föreslagna ändringarna i sin lagerverksamhet för att minska köerna. Dessutom har LME meddelat vissa ändringar av förslaget. Minskningen i köerna siktar nu på att komma ner till 50 snarare än 100 kalenderdagar. Dessutom kommer LME att utreda och agera för att motiverka lagerhusföretagens incitament, som bidrar till att det bildas kö för att hämta ut material från lagren. LME har också sagt att de kommer att beställa en fullständig extern logistisk översyn av LME:s lagersystem.

Den samlade bedömningen efter tillkännagivandet var åt det baissiga hållet, speciellt när det gäller den fysiska premien (över LME:s börspris). Det finns dock diskussioner om att lagerhållarna kommer att öka hyran som kompensation! När det gäller priset skulle man kunna resonera att om LME:s förändringar gör det lättare att få ut tidigare ”låst” material, kan det leda till prispress. De flesta bedömare påpekar doch att så länge räntorna är låga och det är contango i terminsmarknaden, kommer materialet bara att flyttas till andra lager.

Dollarns styrka under veckan har satt tydlig press på priset (noterat i dollar). Efter fredagens NFP testades det långsiktiga stödet vid $ 1800, men det höll. Vi anser att stödet är tillräckligt starkt för att hålla marknaden i prisintervallet $ 1800 – $ 1900.

Aluminiumpriset

Vi har neutral rekommendation.

Zink

Det finns inte så mycket att rapportera om zink den här veckan. Priset följde den allmänna trenden och avslutar veckan med ett allvarligt test av nedsidan i det senaste prisintervallet. Tekniskt bestod marknaden ett styrkeprov i fredags när det tekniska stödet på $ 1886 testades ”spot on”, för att följas av ett ”upp-ställ” vid stängningen.

Zinkprisanalys

Nickel

Nickel föll kraftigare än resten av basmetallkomplexet under veckan som gick. Prisintervallet är bredare för nickel än för de andra basmetallerna, liksom volatiliteten i priset. Med det överskott som finns, kan man inte utesluta risken för ett test till på nedsidan. Men mot bakgrund av den allmänna bedömningen av marknaden för industrimetaller, tror vi att många kommer att passa på att köpa om ett gynnsamt pris skulle komma.

Vi anser att marknaden redan har diskonterat en kompromisslösning beträffande den indonesiska exporten eller exportförbudet, när den ska träda i kraft nästa år. En online ”survey” gjord av Metal Bulletin i frågan, visade att 44% av de svarande väntade sig en höjning av exportskatten istället för ett totalförbud. 26% ansåg att exportförbudet kommer att skjutas upp. 21% tror att exportförbudet kommer att införas, som beslutat, medan 9% av de svarande inte tror att den indonesiska regeringen kommer att förhindra exportmöjligheterna alls. Vi får alltså tolka dessa svar från industriella aktörer på marknaden, som att en stor majoritet av dem tror att utbudet av billig laterit nickelmalm kommer att fortsätta vara tillgänglig på ett eller annat sätt.

Nickelpriset

Vår grundsyn att man bör försöka köpa nickel och rekommenderar köp av NICKEL S, i synnerhet om priset kommer ner mot 13,500 dollar per ton. Priset (cash och 3 månaders termin, som vi alltid avser), går att följa på www.basemetals.com

Guld & Silver

Guldpriset (i dollar) har de senaste månaderna handlats i ett intervall mellan 1250 och 1350. Med den senaste veckans starka dollar har priset (såsom noterat i dollar) fallit och stängde nästan på dagslägsta i fredags, som också var den svagaste handelsdagen för guld under veckan.

Guldpriset analyserat

I termer av kronor, har priset hållit sig stabilt, med endast marginella prisrörelser under veckan. Vi ser kursdiagrammet på priset i kronor för ett troy uns nedan. Notera att vi inte har någon teknisk köpsignal, men vi har ett tekniskt stöd vid 8000 kr. Trenden är fortfarande nedåtriktad.

Guldpriset i svenska kronor

I diagrammet nedan ser vi antalet uns som innehas av börshandlade fonder. Den gula kurvan avser guld och den svarta silver. Vi ser att investerare fortsätter att likvidera sina likvida börshandlade fonder på guld. I och för sig är det anmärkningsvärt att priset inte faller, trots att säljtrycket från investerare är så starkt. I klassisk litteratur om marknadsanalys, finns resonemang om vad som händer efter ett stort kursfall. Det sägs att ägandet flyttas från ”svaga händer” till ”starka” i en process som kallas för ”konsolidering”. Det är möjligt att det är detta som håller på att ske nu. Många som köpt börshandlade fonder på guld har kanske gjort det utan särskilt mycket annan analys än att priset verkar gå upp (dvs tidigare) och nu säljer de för att priset verkar gå ner.

Hur mycket guld ETF-fonder har

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Vi noterar att den fallande trendlinjen / motståndet från toppen för ett år sedan, inte har brutits och att marknaden inte lyckades bryta igenom den. När sådana test misslyckas brukar det ofta leda till besvikelse, med kursfall som följd.

Analys av spotpriset på silver

Silver handlas i relation till guld på 59.9, dvs guld är 59.9 gånger dyrare per uns än silver. Det är en hög nivå i ett historiskt perspektiv och ett resultat av allmänt fallande priset på guld och silver. Silver tar alltid ut svängarna mer än vad guld gör. Om prisnedgången fortsätter finns alltså risk att silver faller mer än guld och att silver blir ännu billigare i det historiska perspektivet.

Silver mot guld-relation

Vi fortsätter att vara neutrala guld och silver.

Platina & Palladium

SEB:s certifikat PLATINA S steg med 1% i veckan och PALLADIUM S steg med 4%. Tekniskt ser vi att platina hittills inte lyckats gå igenom den fallande motstånds/trendlinjen. Risken för besvikelse är uppenbar.

Spotpriset på platina

Detsamma gäller marknaden för palladium, som utvecklats mycket starkt den senaste tiden. Priset är uppe på nivåer i toppen på på det prisintervall som varit rådande det senaste året. Den kortsiktiga trenden är uppåtriktad, men motstånden kan få den trenden att ta slut.

Priset på palladium (PA) på termin

Pga de motstånd som finns, väljer vi att i alla fall för tillfället gå över till neutral rekommendation på platina och palladium.

Kaffe

Kaffepriset föll ner mot 100 cent per pund i veckan, men fick stöd där. Nivån 100% har de senaste 40 åren varit en stödnivå. När priset kommit uppifrån har trenden i regel vänt upp. Räkna gärna själv hur många gånger det har hänt!

Den absoluta bottennivån har dock legat på 50 cent, vilket är ett djup som förskräcker om man köpt strax över 100.

Vi tror dock att det kan komma en rekyl från den här nivån, som åtminstone bör kunna ta upp priset till 150 cent. Eftersom trenden ännu inte vänt, vill vi dock inte rekommendera konkret ”köp”.

KC, kaffepriset analyserat

Nedan ser vi det senaste årets prisutveckling i mars-kontraktet på arabica i New York. Flera marknadsbedömare har tyckt sig känna igen den ”blow-out” som ofta sker när de sista tappar sugen, i den senaste tidens nedgång från 120 till 105 cent.

Prisutveckling på kaffetermin (C)

Vi behåller tills vidare neutral rekommendation, tills vi ser tecken på ett trendbrott.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära