Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 11 november 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

*) Avkastningen anges för 1:1 certifikaten där både BULL och 1:1 certifikat är angivna.

Inledning

I veckan som gick har flera stora händelser inträffat och rapporter av stor betydelse för råvarumarknaden har publicerats. ECB:s räntesänkning och starkare BNP och arbetsmarknadsstatistik från USA fick dollarn att stärkas i veckan – och euron och kronan att falla. Naturligtvis ledde ett högre pris på dollarn att råvaror noterade i dollar sjönk i motsvarande grad. Råvaror noterade i euro, eller omräknade till kronor höll sig stabila. På jordbrukssidan publicerade FAO / AMIS sin månadsrapport, som inte hade någon större inverkan på marknaden. Förväntningarna om ett riktigt fyrverkeri var inställda på USDA:s månatliga WASDE-rapport, som inte kommit ut på två månader. Det blev något av ett antiklimax när den väl kom klockan 18 i fredags. Efter en viss tvekan valde marknaden att handla upp majs och soja på basis av vad rapporten sade om den amerikanska marknaden. Ser vi till de globala utbuds- och efterfrågebalanserna är det inte lika uppenbart att priset ska upp.

Ny information medför att vi gjort flera revideringar av våra rekommendationer, framförallt pga WASDE-rapporten. Vi går över till neutral vy på majspriset och från köp till sälj på vete. Vi behåller sälj på sojabönor. Vi går också över från köp till neutral på platina och palladium (en försiktig köp i förra veckobrevet).

USA firar idag vapenstilleståndet i det första världskriget (klockan 11), omdöpt till ”Veteran’s Day”, men börserna är öppna. Det kan därför bli lite tunnare handel idag måndag, än vanligt.

Råolja – Brent

Oljepriset backade med 1% i veckan, efter att ha handlats på ännu lägre nivåer i torsdags. Oljeprisfallet på 1% ska ses mot bakgrund av att dollarn stärktes mot såväl euron som kronan med 1%. I dessa valutor var alltså oljepriset oförändrat.

Råoljan brent analyserad

Nedanför ser vi kursutvecklingen på dollar mot kronor. Europeiska valutor, inklusive den svenska kronan, föll direkt efter ECB:s i och för sig väntade sänkning av styrräntan till 0.25%. Dollarn styrka fick sedan ytterligare skjuts när arbetsmarknadsstatistiken i USA visade att över 200,000 människor fått nytt jobb under oktober månad. Detta trots budgetbråket och stängningen av den amerikanska federala staten under månaden. En starkare dollar betyder automatiskt lägre noteringar på råvaror, när de uttrycks i dollar.

USD SEK x-rate

I onsdagens DOE-rapport steg råoljelagren för sjunde veckan på raken. Lagren ökade med 1.5 miljoner fat till 385 miljoner. Lagernivåerna ligger nu återigen på rekordnivåer för den här tiden på året, högre än förra året.

Oljelager enligt DOE

Lagerökningen i USA har skett trots att importen har minskat till 7.2 miljoner fat. Samma vecka förra året importerades 8 miljoner fat per dag. Detta har alltså substituerats med inhemsk produktion. Det höga priset på olja håller alltså på att stimulera fram mer produktion. Det är ett tydligt tecken på att pris och inte resonemanget om ”ändliga resurser” spelar en avgörande roll för hur mycket som produceras.

Olja

Det växande utbudet av råolja är en långsiktigt negativ faktor för oljemarknaden. Den kompenserande faktorn är rabatten på terminerna, som gör att en investering i olja trots allt kan vara långsiktigt lönsam. Förra veckan varnade vi att ”den som är intresserad kanske bör avvakta med köp ifall priset faller i veckan”. Vi anser att vi har haft det prisfallet och att det nu är säkrare att öka positionen i olja genom OLJA S.

Elektricitet

Elpriset, som föll när det blöta väder vi nu upplever började dyka upp i prognoserna, fann stöd på 39 euro per MWh och handlades upp till 41 euro. I torsdags fick vinsthemtagningar priset på fall, men handeln i fredags var stark. Marknaden kommer antagligen att testa 41 euro igen. Ovanför finns nästa motstånd vid 42.35 euro.

Nedan ser vi prisdiagrammet för det första kvartalet 2014:s kontrakt, uppdaterat till i fredags.

Elpriset för första kvartalet 2014 enligt termin

Nedan ser vi priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin. Priset har utvecklats stark i veckan. Priset ligger nu strax under ett kortsiktigt motstånd. Trenden är uppåtriktad, vilket ges av högre toppar och högre bottnar, samt att 55-dagars glidande medelvärde är stigande.

Prisutveckling för energikol

Utsläppsrätterna utvecklar sig däremot svagare, som vi ser i prisdiagrammet för decemberkontraktet på utsläppsrätter nedan. Marknaden var betydligt svagare i fredags än förväntat.

Prisutveckling på utsläppsrätter

Hydrologisk balans har inte stigit så mycket som man kunde tro av allt regnande. Nederbörden har kommit på befolkningscentra och inte på högre höjder i norr, i samma utsträckning.

Hydrologisk balans

Vi rekommenderar köp av EL S eller BULL EL X4 S.

Naturgas

Naturgaspriset fann stöd på 3.40 och vände upp till 3.60, ett tekniskt motstånd. Trenden är nedåtriktad och enligt teknisk analys, är det mer troligt att priset vänder ner efter veckans uppgång, än att priset fortsätter upp.

Naturgasdiagram

Metaller

Veckans huvudtema har varit dollarns styrka å ena sidan och eurons och kronans å den andra. De amerikanska siffrorna fortsätter att överraska på uppsidan, i veckan både med BNP och NFP. Detta ökar i sin tur en eventuell start av nedtrappning av den monetära stimulansen i USA redan i december eller åtminstone tidigare än diskonterats. ECB sänkte som väntat (men uppenbarligen som en överraskning för några) styrräntan till 0.25%. Detta gav också en försvagning av europeiska valutor och en förstärkning av dollarn i veckan. ECB gjorde detta eftersom inflationen så tydligt är på väg nedåt och för att arbetslösheten i EU är så hög och ”hållbar”.

Så nu är vi i den något förvirrande situationen, där starka siffror i USA är negativt för metallpriserna, såsom uttryckta i dollar. Som vi har sagt tidigare att vi tror att detta är en kortsiktig effekt och att tillväxtutsikterna kommer att ta över, förr eller senare . Ännu viktigare för metallefterfrågan är naturligtvis Kina, varifrån vi såg viss uppmuntrande handelsstatistik. Viktigast var högre export, vilket är en indikation på bättre efterfrågan utanför Kina. I helgen började kommunistpartiet fyra dagars plenum, vilket förväntas ge information om hur ledarskapet kommer att stödja konjunkturen.

I Genève gör helgens förhandlingar om Irans nukleära program framsteg i skrivande stund . Ett avtal skulle ha en potentiellt baissig effekt på oljepriset, även om de inledande samtalen mellan parterna redan har gett ett negativt bidrag till oljeprisets utveckling de senaste veckorna.

Koppar

Koppar kunde inte stå emot den starka dollarn och priserna testade den nedre delen av intervallet i veckan som gick. Det såg ut som det skulle vara ett allvarligt test på nedsidan, men den tekniskt föranledda försäljningen blev väl absorberad av handelns intresse. Den kinesiska handelsbalansen i veckan visade en nedgång i importen av raffinerad koppar och halvfabrikat med 11% från föregående månad. Detta var dock inte oväntat på grund av den tidigare höga importen av koncentrat (som med befintlig raffinaderikapacitet lätt skulle kunna producera tillräckligt av koppar). Statistik i lördags visade en högre industriproduktion än väntat och att inflationen låg inom regeringens mål, bör ge stöd till marknaden den kommande veckan.

Kopparpriset

Aluminium

LME har godkänt de föreslagna ändringarna i sin lagerverksamhet för att minska köerna. Dessutom har LME meddelat vissa ändringar av förslaget. Minskningen i köerna siktar nu på att komma ner till 50 snarare än 100 kalenderdagar. Dessutom kommer LME att utreda och agera för att motiverka lagerhusföretagens incitament, som bidrar till att det bildas kö för att hämta ut material från lagren. LME har också sagt att de kommer att beställa en fullständig extern logistisk översyn av LME:s lagersystem.

Den samlade bedömningen efter tillkännagivandet var åt det baissiga hållet, speciellt när det gäller den fysiska premien (över LME:s börspris). Det finns dock diskussioner om att lagerhållarna kommer att öka hyran som kompensation! När det gäller priset skulle man kunna resonera att om LME:s förändringar gör det lättare att få ut tidigare ”låst” material, kan det leda till prispress. De flesta bedömare påpekar doch att så länge räntorna är låga och det är contango i terminsmarknaden, kommer materialet bara att flyttas till andra lager.

Dollarns styrka under veckan har satt tydlig press på priset (noterat i dollar). Efter fredagens NFP testades det långsiktiga stödet vid $ 1800, men det höll. Vi anser att stödet är tillräckligt starkt för att hålla marknaden i prisintervallet $ 1800 – $ 1900.

Aluminiumpriset

Vi har neutral rekommendation.

Zink

Det finns inte så mycket att rapportera om zink den här veckan. Priset följde den allmänna trenden och avslutar veckan med ett allvarligt test av nedsidan i det senaste prisintervallet. Tekniskt bestod marknaden ett styrkeprov i fredags när det tekniska stödet på $ 1886 testades ”spot on”, för att följas av ett ”upp-ställ” vid stängningen.

Zinkprisanalys

Nickel

Nickel föll kraftigare än resten av basmetallkomplexet under veckan som gick. Prisintervallet är bredare för nickel än för de andra basmetallerna, liksom volatiliteten i priset. Med det överskott som finns, kan man inte utesluta risken för ett test till på nedsidan. Men mot bakgrund av den allmänna bedömningen av marknaden för industrimetaller, tror vi att många kommer att passa på att köpa om ett gynnsamt pris skulle komma.

Vi anser att marknaden redan har diskonterat en kompromisslösning beträffande den indonesiska exporten eller exportförbudet, när den ska träda i kraft nästa år. En online ”survey” gjord av Metal Bulletin i frågan, visade att 44% av de svarande väntade sig en höjning av exportskatten istället för ett totalförbud. 26% ansåg att exportförbudet kommer att skjutas upp. 21% tror att exportförbudet kommer att införas, som beslutat, medan 9% av de svarande inte tror att den indonesiska regeringen kommer att förhindra exportmöjligheterna alls. Vi får alltså tolka dessa svar från industriella aktörer på marknaden, som att en stor majoritet av dem tror att utbudet av billig laterit nickelmalm kommer att fortsätta vara tillgänglig på ett eller annat sätt.

Nickelpriset

Vår grundsyn att man bör försöka köpa nickel och rekommenderar köp av NICKEL S, i synnerhet om priset kommer ner mot 13,500 dollar per ton. Priset (cash och 3 månaders termin, som vi alltid avser), går att följa på www.basemetals.com

Guld & Silver

Guldpriset (i dollar) har de senaste månaderna handlats i ett intervall mellan 1250 och 1350. Med den senaste veckans starka dollar har priset (såsom noterat i dollar) fallit och stängde nästan på dagslägsta i fredags, som också var den svagaste handelsdagen för guld under veckan.

Guldpriset analyserat

I termer av kronor, har priset hållit sig stabilt, med endast marginella prisrörelser under veckan. Vi ser kursdiagrammet på priset i kronor för ett troy uns nedan. Notera att vi inte har någon teknisk köpsignal, men vi har ett tekniskt stöd vid 8000 kr. Trenden är fortfarande nedåtriktad.

Guldpriset i svenska kronor

I diagrammet nedan ser vi antalet uns som innehas av börshandlade fonder. Den gula kurvan avser guld och den svarta silver. Vi ser att investerare fortsätter att likvidera sina likvida börshandlade fonder på guld. I och för sig är det anmärkningsvärt att priset inte faller, trots att säljtrycket från investerare är så starkt. I klassisk litteratur om marknadsanalys, finns resonemang om vad som händer efter ett stort kursfall. Det sägs att ägandet flyttas från ”svaga händer” till ”starka” i en process som kallas för ”konsolidering”. Det är möjligt att det är detta som håller på att ske nu. Många som köpt börshandlade fonder på guld har kanske gjort det utan särskilt mycket annan analys än att priset verkar gå upp (dvs tidigare) och nu säljer de för att priset verkar gå ner.

Hur mycket guld ETF-fonder har

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Vi noterar att den fallande trendlinjen / motståndet från toppen för ett år sedan, inte har brutits och att marknaden inte lyckades bryta igenom den. När sådana test misslyckas brukar det ofta leda till besvikelse, med kursfall som följd.

Analys av spotpriset på silver

Silver handlas i relation till guld på 59.9, dvs guld är 59.9 gånger dyrare per uns än silver. Det är en hög nivå i ett historiskt perspektiv och ett resultat av allmänt fallande priset på guld och silver. Silver tar alltid ut svängarna mer än vad guld gör. Om prisnedgången fortsätter finns alltså risk att silver faller mer än guld och att silver blir ännu billigare i det historiska perspektivet.

Silver mot guld-relation

Vi fortsätter att vara neutrala guld och silver.

Platina & Palladium

SEB:s certifikat PLATINA S steg med 1% i veckan och PALLADIUM S steg med 4%. Tekniskt ser vi att platina hittills inte lyckats gå igenom den fallande motstånds/trendlinjen. Risken för besvikelse är uppenbar.

Spotpriset på platina

Detsamma gäller marknaden för palladium, som utvecklats mycket starkt den senaste tiden. Priset är uppe på nivåer i toppen på på det prisintervall som varit rådande det senaste året. Den kortsiktiga trenden är uppåtriktad, men motstånden kan få den trenden att ta slut.

Priset på palladium (PA) på termin

Pga de motstånd som finns, väljer vi att i alla fall för tillfället gå över till neutral rekommendation på platina och palladium.

Kaffe

Kaffepriset föll ner mot 100 cent per pund i veckan, men fick stöd där. Nivån 100% har de senaste 40 åren varit en stödnivå. När priset kommit uppifrån har trenden i regel vänt upp. Räkna gärna själv hur många gånger det har hänt!

Den absoluta bottennivån har dock legat på 50 cent, vilket är ett djup som förskräcker om man köpt strax över 100.

Vi tror dock att det kan komma en rekyl från den här nivån, som åtminstone bör kunna ta upp priset till 150 cent. Eftersom trenden ännu inte vänt, vill vi dock inte rekommendera konkret ”köp”.

KC, kaffepriset analyserat

Nedan ser vi det senaste årets prisutveckling i mars-kontraktet på arabica i New York. Flera marknadsbedömare har tyckt sig känna igen den ”blow-out” som ofta sker när de sista tappar sugen, i den senaste tidens nedgång från 120 till 105 cent.

Prisutveckling på kaffetermin (C)

Vi behåller tills vidare neutral rekommendation, tills vi ser tecken på ett trendbrott.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Populära