Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 10 december 2012

Publicerat

den

Rekommendationer

Rekommendationer för råvaruinvesteringar

Vi har nu köprekommendation på nästan alla basmetaller. Ädelmetallerna ser lite svagare ut. Råoljan ligger precis på ett stöd. Vi tar där bort rekommendationen att “köpa på “dips””, då utbuds- och efterfrågebalansen ytterligare försämrats något.

Sojabönor ser ut att ha rekylerat färdigt. Vi upprepar därför vår säljrekommendation på den. Position tar man lämpligen genom att köpa SHORT SOJAB A S, som har en hävstång på -1.38 gånger. Elpriset står strax under ett avgörande tekniskt motstånd. Vi fortsätter att rekommendera en köpt position. Notera att det nu är terminspriset för det andra kvartalet som utgör underliggande för certifikaten.

Råolja – Brent

I veckan som varit föll priset på Brent ca 3.5%. Olika orsaker bidrog, bl a svagare tillväxtutsikter för Europa, starkare usd, kraftigt ökande amerikanska oljeproduktlager och oro för Fiscal-Cliff.

Nedan ser vi spotkontraktets kursutveckling. Priset ligger precis på stödet 107 dollar. Nästa stöd finns på 105 dollar.

Kursutveckling för spotpris på brent-olja

OPEC:s reservkapacitet beräknas öka signifikant under H1-2013 då svagare efterfrågan och ökande amerikansk oljeproduktion bidrar till att förbättra marknadsbalansen. OPEC produktionen är hög, ca 31.6 mfat/dag, den högsta nivån sedan 2008. Tecken finns nu på att man reducerar produktionen. Tanker-tracker Oil Movements rapporterar bl a om reducerad utskeppning av olja från OPEC länder. Vi förväntar oss att OPEC kommer justera ned oljeproduktionen när vi efter vintern går in i svagare säsongmässig efterfrågan.

På onsdag den 12 december är det OPEC möte. En oförändrad produktionskvot på 30 mfat förväntas kommuniceras. I nuläget produceras mer och i realiteten är det sannolikt Saudiarabien som måste minska sin produktion om man på allvar vill nå till kvotmålet. Societe Generale har i veckan kommunicerat att OPEC måste minska utbudet för att undvika ett 20 procentigt prisfall under H1-2013. Vid nuvarande pris är Saudierna nöjda, priset är där man kommunicerat att man vill det ska vara. Samtidigt är man orolig för vad ökande utbud och svagare efterfrågan kan komma att innebära. Man önskar stabilitet och lagom högt pris och landet måste sannolikt stå beredd att kraftigt strypa utbudet i fall ett större prisfall realiseras.

Den amerikanska oljeproduktionen förväntas öka ytterligare nästa år. Det senaste året har amerikansk produktion ökat med ca 1 mfat per dag.

Förra veckans DOE oljelager statistik visade att råoljelagren minskade med 2.4 mfat. Den stora överraskningen, vilket ledde till fallande råoljepris, var på produktsidan. Distillates ökade med 3.0 mfat medan bensinlagren ökade med hela 7.9 mfat.

I veckan har det alltså mest handlat om faktorer som pressar priset på olja. Samtidigt kvarstår den geopolitiska risken, speciellt som en nu en lite större del av riskpremien, efter prisfallet, försvunnit. Mellandestillaten, speciellt i Europa, utgör också en stödjande faktor för Brent, som lämpar sig väl för produktion av mellandestillat. I Europa är det också fortsatt stort fokus på den ansträngda lagersituationen för just mellandestillat. Vintern förstärker problemet, då efterfrågan på olja för uppvärmning på kontinenten säsongsmässigt ökar. Den hittills milda hösten och högt pris på mellandestillat har, så långt, dämpat efterfrågan men brukar bidra till att lyfta Brentkontraktet så här års.

I fredags stängde Brentkontraktet på 107.20 usd/fat. Kring nuvarande nivå håller vi en neutral vy. Då nedsiderisken ökat

Elektricitet

Underliggande terminskontrakt för SEB:s BULL, BEAR och linjära EL S-certfikat är nu terminskontraktet för det andra kvartalets genomsnittliga spotpris på NordPool. Vi ser kursdiagrammet för det terminskontraktet nedan. Som vi ser har uppgången från slutet av november gått genom två motståndsnivåer, och hejdas nu av det motstånd som ligger vid det övre intervallet, på 36.75 euro per MWh. Skulle detta brytas, kan vi konstatera att de senaste månadernas ”sidledes” rörelse eller ”konsolidering” är över och vi har en ny uppåtgående trend på elpriset.

Terminskontrakt på elpris för Q2 2013

Det kalla vädret ser i skrivande stund ut att fortsätta. Förra veckan har den hydrologiska balansen urholkats, överskottet är nu ca 7 TWh, från att en vecka tidigare varit 12 TWh. Kring årsskiftet kommer den med nuvarande prognoser ligga på normalen. Det visar hur snabbt systemet kan gå från relativt stort överskott till underskott och vice versa. Under lång tid har det varit ett stort hydrologiskt överskott. Normaliseras, eller skapas ett underskott, så finns ytterligare uppsida.

För en riktigt övertygande och varaktig uppgång krävs att marginalkostnaden för fossileldad kraftproduktion stiger. Prisuppgången på nordiska elmarknaden har under veckan mest varit väderstyrd, marginalkostnaden föll inledningsvis men steg i slutet av veckan, se graf. I fredags stärktes CO2 priset relativt kraftigt som en reaktion/tolkning på den pågående klimatkonferensen i Doha, dollarn förstärktes också. Kanske kan vi också förvänta oss draghjälp av kolet efter de senaste positiva tongångarna från Kina.

Nedan ser vi elpriset (som candle-stick-diagram) och marginalkostnaden för att producera el med kol under det andra kvartalet, baserat på terminspriser för kol och utsläppsrätter. Vi ser att den största delen av 2012 har terminspriset legat under marginalkostnaden för kolkraft i Tyskland.

Elpris och marginalkostand för att producera el med kol

Spotpriset reagerade som väntat på det kalla vädret, veckans högsta notering blev 58.51 EUR/MWh men har sedan successivt fallit tillbaka i takt med mildare temperaturer. Snittpriset för veckan blev 48.39 EUR/MWh, den högsta veckonoteringen sedan februari.

Vi har under ett antal veckors tid rekommenderat en long position i SEB:s certifikat på el. Förra veckan rullades den underliggande positionen från Q1-13 till Q2-13 terminen. Positionen har utvecklats väl under veckan och förutom stigande terminspriser, så har värdet utvecklats positivt tack vare den genomförda terminsrullningen. Bull El X2 steg i veckan med 9.42%.

Vi håller fast vid vår köpta position. Håller väderprognoserna i sig, så finns god chans för ytterligare lyft, speciellt om marginalkostnaden samtidigt stärks.

SEB har följande börshandlade certifikat kopplade till elterminer på Nasdaq OMX.

Long ———— Short
EL S ———— Bear El X2 S
Bull El X2 S — Bear El X4 S
Bull El X4 S

Guld och Silver

Guld- och silver har inte utvecklat sig så starkt som vi hade hoppats. Nu har dock båda rekylerat ner och kanske hittat botten på den kortsiktiga rekylen. Vi fortsätter att rekommendera en köpt position. ”Quantitative Easing” som genomförs i USA, Japan och Europa bör leda till att ädelmetaller stiger i pris i nominella termer.

Kursdiagram på spot guldpris den 10 december 2012

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Situationen är identisk med den för guld.

Kursdiagram för spot silverpris den 10 december 2012

Platina

Platinapriset har klarat rekylen bättre än guld och silver. Platina har varit och är fortfarande vår favorit bland ädelmetallerna.

Platina klarade rekylen i ädelmetaller bra

Basmetaller

Efter förra veckans kraftiga prisuppgång har priserna konsoliderat. Fortsatt starka indikationer från Kina och USA motverkas av Europa. Undantaget bland USA:s positiva indikatorer, var veckans ISM som svårförklarligt kom in under 50. Mer upplyftande var bygginvesteringar och bilförsäljningen (den starkaste i november på fem år). Veckan avslutades med en arbetsmarknadssiffra som kom in över förväntan. Det skapades 146 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn mot väntade 85 000. Torsdagens räntebesked i Europa kom in oförändrat som väntat, men Draghis kommentarer skapade en del turbulens. Ekonomin är så pass svag att det kan bli tal om räntesänkningar. Euron föll kraftigt och så gjorde metaller och olja. Efter fredagens amerikanska siffra återhämtade sig priserna. Det mer positiva stämningsläget kring Kinas ekonomi visas bl.a. i det nedpressade aktieindexet som nu i december vänt upp med 5 %. En annan indikator värd att följa är terminskontraktet på armeringsjärn (rebar) på Shanghai Futures Exchange, som precis som aktiemarknaden varit rejält nedpressad under hösten, vilket är upp ca 4 % i december.

Sett över hela veckan noteras en marginell uppgång för koppar (som faktiskt släpat efter övriga basmetaller den här månaden), aluminium är oförändrad, medan förra veckans vinnare; nickel och zink rekylerar tillbaka ca 1,5 %.

Koppar

Priset konsoliderade mellan $8000 och $8100 under veckan. Det står och väger med det starka stödet vid $7800 (ett första psykologiskt stöd vid den jämna $8000-nivån), och motstånd vid strax över $8200. Koppar har släpat efter övriga basmetaller sedan vändningen uppåt i förra månaden. Koppar har kroniskt varit i en underskottssituation de senaste åren. Det är framför allt Chile som hela tiden visat lägre halter och produktionsproblem. Många prognoser tyder nu på att produktionen kommer att öka tillräckligt för att skapa en marknad i balans eller till och med ett visst överskott. Det har pratats mycket om det och är enligt vår mening till stor del redan diskonterat i dagens priser. Med rådande förväntningar på den nya regimen i Kina och sannolika infrastrukturprojekt, framför allt kopplade till elförsörjning, bedömer vi risken större på uppsidan. Som sagt priset står och väger, besvikelser över några konjunkturdata kan mycket väl innebära en rekyl nedåt. Kommer priset ner mot $7800 är koppar klart köpvärd.

Kopparpriset står och väger

Aluminium

Lagersituationen för aluminium har diskuterats i tidigare marknadsbrev. En stor del av överskottet ligger uppknutet i börstransaktioner, där finansiella aktörer utnyttjat den höga terminspremien, och ”låser upp” material under längre perioder. Detta i kombination med kapacitetsproblem i LME:s börslager, har skapt en tightare fysisk marknad än vad som annars skulle ha varit fallet. Detta speglas nu i stark efterfrågan för spotmaterial. Terminskurvan har gått över i s.k. backwardation, d.v.s. spotpriset är högre än terminspriset. Kortheten är koncentrerad perioden dec/jan.

Priset konsoliderade under veckan. Pristoppen i veckan kan vara den punkt som skapar en mer relevant motståndlinje (se chart) framöver att hålla ögonen på. Som vi sagt tidigare riskerar det stora LME-lagret att verka hämmande på priset. Vi kan mycket väl se en tillbakagång i veckan. $2000 är en bra stödnivå och en lämplig nivå för den som vill komma in i marknaden.

Aluminiumpriset konsoliderade i veckan

Zink

Som vi skrev i förra veckan är de största användningsområdena för zink är bygg- och transportindustrin. Två områden som nu gynnas av en mer positivt syn på tillväxten i Kina och USA. Zink ligger väl placerad i det scenariot. De kommande årens begränsningar av utbudet talar också för en starkare zinkmarknad. Hotet är, som vi också nämnt tidigare, kortsiktigt överskott p.g.a. ökad gruvproduktion i Kina. Enligt bedömare avtar tillväxten nu av det kinesiska utbudet. Zinkpriset är fortfarande lågt ur ett produktionskostnadsperspektiv. Överskottet har också byggt stora lager som måste betas av. Ett troligt scenario är samma utveckling som för aluminium, d.v.s. att lagret knyts upp i finansieringsupplägg (se tidigare beskrivningar kring aluminiummarknaden) som kommer att undanhålla material från konsumenter, vilket framför allt gynnar de fysiska premierna, men också sannolikt zinkpriset. Omsvängningen av stämningsläget gör att vi nu bedömer att marknaden kommer diskontera starkare fundamental balans, vilket ofta innebär att investerare köper i ”förtid”.

Priset orkade inte hålla nivåerna utanför trendkanalen, utan följde med övriga metaller i veckans konsolideringsfas. Om vi ser en fortsatt försvagning under veckans inledning kan vi få bra köptillfällen kring och strax under $2000.

Fortsatt försvagning av zinkpriset

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 1930 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av maj. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $2150. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in vid $2200, men målet är $2500.

Nickel

Nickel var något av en besvikelse i veckan, och tog enligt vår uppfattning oförtjänt mycket stryk i torsdags i samband med Eurons försvagning (efter Draghis prat om räntesänkning). Men det är lite ”som vanligt” att nickel reagerar kraftigare än övriga metaller. Den är mer volatil. En förklaring till nedgången kan vara marknadens oro för att Kina ska öka produktionen nu med högre priser. Det har tidigare visat sig, att framför allt produktionen av s.k. Nickel Pig Iron, går att ställa om ganska snabbt. Än så länge noteras inga sådana indikationer. Ett annat orosmoln är den nya teknikens (urlakningsmetoder) projekt som är på gång nästa år. Det skapar osäkerhet. De senaste åren har dessa projekt inte levt upp till förväntningarna. Kommer det inte ut mer material så kan det bli tight på nickel, och i ett mer positivt konjunkturscenario kan det innebär mycket högre priser.

Vi har tidigare haft $17500 som någon form av målkurs i den här uppgången. Motståndet har visat sig vara signifikant. Det finns risk för ytterligare tillbakagång. Men som vi skrev i förra veckan kommer nästa stöd in redan strax under $17000.

Nickelpriset kan ha köpläge

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 15,800 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av oktober. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $17500. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in strax under $19000

Kaffe

Kaffepriset (mars 2013) ligger alltjämt under den viktiga motståndsnivån på strax under 160 cent per pund. Ett par test av nivån, att bryta uppåt, har gjorts och fredagens uppgång ser ut att bli det tredje försöket. Ett brott uppåt ska ses som ett tecken på att den fallande trenden har blivit försvagad. Test av motståndsnivåer är också ett tillfälle att sälja.

Kaffepriset ligger under motståndsnivå

Se SEB Jordbruksprodukter från tidigare idag för analyser av fler jordbruksråvaror.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära