SEB Jordbruksprodukter, 14 oktober 2013

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityVete, raps, potatis och socker gick upp förra veckan, majs och sojabönor ner. Det var en lugn vecka förra veckan, främst på grund av European Exchange, som gick av stapeln i Paris under torsdagen och fredagen. Med nästan hela den Europeiska marknaden i Paris blev handeln tunn.

Vete

November månads terminskontrakt på Matif har gått upp mot 200 euro, ett tekniskt motstånd. Det har varit en god uppgång och många kommer att vilja sälja till 200 euro. Vi gissar en det kommer en rekyl nedåt den här veckan, vilket vi tror är ett köptillfälle.

Vetepriset 11 oktober 2013

Decemberkontraktet på CBOT har haft svårt att ta sig över 700 cent, på samma sätt som Matif kämpar med 200 euro.

Teknisk analys på wheat future

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif. Det är nästan backwardation i Matifmarknaden. Det är en återspegling av att så många lantbrukare håller på sitt vete för att de tror att priset ska stiga. Istället borde de sälja sin spannmål och ta sin position genom att köpa terminer. Det bytet innebär samma position i marknaden, samma antal ton, men pengar på banken (räntevinst), ingen risk för försämring av varan i lager och möjligheten att köpa på termin utan terminspåslag.

Terminskurvor på vete den 11 oktober 2013

GASC ratade erbjudandena i veckan därför att man tyckte att priset var för högt.

Argentinas BAGE estimerade den kommande Argentinska veteskörden till drygt 10 mt. USDA:s senaste WASDE i september angav den till 12 mt.

Tendens för priser på jordbruksmarknadenUSA:s jordbruksdepartement är stängt pga budgetproblemen, vilket innebär att vi inte har några crop conditions, inga exportsiffror och ingen WASDE-rapport. Den skulle ha kommit den 11 september och analytikerna behöver ca 10 dagar på sig. Det innebär att den kan komma först den 24 oktober. Då är det nästan ingen idé att publicera den, vilket kan innebära att den helt kommer att utgå.

Även Europa var lugnt mot slutet av veckan på grund av European Exchange i Paris i torsdags och fredags. European Exchange är en mötesplats för alla i den europeiska spannmålsbranschen.

Den långsamma sådden i Ukraina är en faktor som påverkat prisutvecklingen positivt. Nu har vädret blivit bättre, vilket gör att höstarbetet underlättas.

Vi får en del frågor om optioner. Den som vill köpa en option via SEB kan göra det. Det behövs ett ramavtal, men däremot behöver banken inte göra en kreditprövning och man behöver inte heller ställa säkerhet, eftersom man som kund betalar priset (”premien”) i början och sedan erhåller eventuellt realvärde vid optionens lösen. Man behöver inte heller påkalla lösen själv, utan det sköts automatiskt till kontot i banken.

Det är så kort tid kvar till förfallet för novemberterminen 2013, så nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att volatiliteten 13% är ganska låg. Volatiliteten brukar vara låg när priserna är låga.

Nedanstående optioner är köpoptioner. Terminen (Nov 2014) handlas i 194.25 euro per ton. En köpoption om ett ton vete, som ger rätt att köpa vete för 200 euro kostar 10.78 euro, eller 6% av 194.25 euro. När man köper optionen får man betala det beloppet (plus lite till för säljkurs, detta är senast betalt). Om priset i oktober (vid förfall) nästa år är 250 euro på terminen betalar banken 50 euro till optionsinnehavaren (omräknat till kronor om man vill och kommer överens om det). Om terminen står i 190 euro (under lösenpriset) förfaller optionen värdelös och inget belopp betalas ut.

Köpoptioner på vetepriset

Nedanstående är priser på säljoptioner. Om du köpt optionen med lösenpris 200 euro (för 16.51) och terminen i oktober nästa år står i 180 euro, betalar banken ut 20 euro. Om terminspriset är över 200 euro betalar banken inte ut någonting alls och optionen förfaller värdelös.

Säljoptioner på vetepriset

En del använder optioner för att spekulera kortsiktigt. Som du ser av kolumnen Pris% 5d, som visar den procentuella prisförändringen på respektive option, rör sig priser på optioner med en väsentlig utväxling i förhållande till förändringar i terminspriset.

Vi har alltså köprekommendation på vete, men tror att en rekyl nedåt kan komma. Vi betraktar en sådan rekyl nedåt som ett köptillfälle.

Maltkorn

Terminspriset (november) ligger återigen under Matif:s kvarnvetekontrakt för november.

Prisutveckling på maltkorn

Som vi ser av diagrammet nedan, ligger novembers maltkornskontrakt under vetet, men januari, mars och maj ligger alla över. Det indikerar ett ”överutbud” av maltkorn just nu och / eller en brist på kvarnvete.

Terminskurvor för Malting barley och Milling wheat

Majs

Majspriset (december 2013) har fortsatt att falla. Nyhetsflödet har gett bränsle åt nedgången: Dels har siffrorna på väntad skörd per acre i USA fortsatt att förbättras, dels har brasilianska CONAB estimerat landets skörd 2014 till 78 – 80 mt i veckan. Det ska jämföras med USDA:s senaste estimat på 72 mt. Tidigare rapporter indikerade också lägre sådd av majs och motsvarande mer av sojabönor. Även på efterfrågesidan har negativ information kommit. Amerikanska EPA väntas sänka inblandningsmandatet av etanol i bensin med 1.4 miljarder gallons, vilket leder till en minskad efterfrågan på majs med upp till 500 miljoner bushels. Efterfrågan till etanol har inte ökat alls de senaste åren, efter att man kommit upp i 10% (”blending wall”) etanol.

Majspriset faller vidare

Det är oroväckande att majsen handlats så svagt, men vi tror ändå att priserna är nära botten och att förhållandet mellan sojabönor (oljeväxter) och majs (spannmål) leder till mindre produktion av majs – med högre pris i framtiden som konsekvens.

Vi väljer att hålla fast vid köprekommendationen.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor slutade förra veckan med ett rejält prisfall. Priset närmar sig den nivå på 1250 som vi talade om för några veckor sedan. Bakom fredagens prisfall låg samma faktor som bakom prisfallet i majsmarknaden – en oro för att EPA ska komma att sänka inblandningskravet avseende biobränslen, i fallet för sojabönor gällde det biodiesel.

Teknisk analys på sojabönor

Brasilianska CONAB estimerar landets skörd 2014 till 87.6 – 89.7 mt. Det är något högre än USDA:s 88 mt.

I USA talar en del nu, något oväntat, om en skörd på 43 bushels per acre. Efter torkan i augusti har marknaden tagit emot en serie av estimat från privata firmor och analytiker som visar på bättre skörd än befarat.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

Rapspriset (november 2013) fortsatte att stiga i början av förra veckan efter beskedet om att en strafftull kommer att införas mot 90% av EU:s import av biodiesel. Den här frågan var ”snackisen” på European Exchange som gick av stapeln i Paris i torsdags och fredags. Samtalet rörde främst ”vem” som fått kännedom om beslutet innan det offentliggjordes.

TA-analys på raps

Vi behåller säljrekommendationen på raps.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, som handlas i april-kontraktet på Eurex, har vänt upp till den högsta nivån på en månad, en uppgång från början av oktober med 15%, till 23.10 euro per dt. 24 euro ser ut att vara inom räckhåll.

TA-analys på potatispris

Gris

Prist på Lean Hogs fortsatta att röra sig ”sidledes” inom vad vi tolkar som en ”toppformation”, baserat på kända mönster inom den tekniska analys-skolan.

TA-analys på lean hogs furure

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var stabila och rörde sig inte mycket under veckan som gick. Fonterras pris steg något, efter det kraftiga prisfall från toppen som varit.

Mjölkpriser den 11 oktober 2013

Socker

Marskontraktet på råsocker steg kraftigt upp till 18.93 cent på marskontraktet. Vid 19 cent finns ett starkt motstånd och det skulle inte förvåna om vinsthemtagningar sätter in, som kan ta ner priset till 18 cent. Vi tror att det, om det händer, är ett utmärkt köptillfälle.

Bra tillfälle att investera i socker

Gödsel

Priset på kväve / urea var stabilt i veckan som gick med endast små kursförändringar.

Diagram med pris på kväve / urea

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top