Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 14 oktober 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityVete, raps, potatis och socker gick upp förra veckan, majs och sojabönor ner. Det var en lugn vecka förra veckan, främst på grund av European Exchange, som gick av stapeln i Paris under torsdagen och fredagen. Med nästan hela den Europeiska marknaden i Paris blev handeln tunn.

Vete

November månads terminskontrakt på Matif har gått upp mot 200 euro, ett tekniskt motstånd. Det har varit en god uppgång och många kommer att vilja sälja till 200 euro. Vi gissar en det kommer en rekyl nedåt den här veckan, vilket vi tror är ett köptillfälle.

Vetepriset 11 oktober 2013

Decemberkontraktet på CBOT har haft svårt att ta sig över 700 cent, på samma sätt som Matif kämpar med 200 euro.

Teknisk analys på wheat future

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif. Det är nästan backwardation i Matifmarknaden. Det är en återspegling av att så många lantbrukare håller på sitt vete för att de tror att priset ska stiga. Istället borde de sälja sin spannmål och ta sin position genom att köpa terminer. Det bytet innebär samma position i marknaden, samma antal ton, men pengar på banken (räntevinst), ingen risk för försämring av varan i lager och möjligheten att köpa på termin utan terminspåslag.

Terminskurvor på vete den 11 oktober 2013

GASC ratade erbjudandena i veckan därför att man tyckte att priset var för högt.

Argentinas BAGE estimerade den kommande Argentinska veteskörden till drygt 10 mt. USDA:s senaste WASDE i september angav den till 12 mt.

Tendens för priser på jordbruksmarknadenUSA:s jordbruksdepartement är stängt pga budgetproblemen, vilket innebär att vi inte har några crop conditions, inga exportsiffror och ingen WASDE-rapport. Den skulle ha kommit den 11 september och analytikerna behöver ca 10 dagar på sig. Det innebär att den kan komma först den 24 oktober. Då är det nästan ingen idé att publicera den, vilket kan innebära att den helt kommer att utgå.

Även Europa var lugnt mot slutet av veckan på grund av European Exchange i Paris i torsdags och fredags. European Exchange är en mötesplats för alla i den europeiska spannmålsbranschen.

Den långsamma sådden i Ukraina är en faktor som påverkat prisutvecklingen positivt. Nu har vädret blivit bättre, vilket gör att höstarbetet underlättas.

Vi får en del frågor om optioner. Den som vill köpa en option via SEB kan göra det. Det behövs ett ramavtal, men däremot behöver banken inte göra en kreditprövning och man behöver inte heller ställa säkerhet, eftersom man som kund betalar priset (”premien”) i början och sedan erhåller eventuellt realvärde vid optionens lösen. Man behöver inte heller påkalla lösen själv, utan det sköts automatiskt till kontot i banken.

Det är så kort tid kvar till förfallet för novemberterminen 2013, så nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att volatiliteten 13% är ganska låg. Volatiliteten brukar vara låg när priserna är låga.

Nedanstående optioner är köpoptioner. Terminen (Nov 2014) handlas i 194.25 euro per ton. En köpoption om ett ton vete, som ger rätt att köpa vete för 200 euro kostar 10.78 euro, eller 6% av 194.25 euro. När man köper optionen får man betala det beloppet (plus lite till för säljkurs, detta är senast betalt). Om priset i oktober (vid förfall) nästa år är 250 euro på terminen betalar banken 50 euro till optionsinnehavaren (omräknat till kronor om man vill och kommer överens om det). Om terminen står i 190 euro (under lösenpriset) förfaller optionen värdelös och inget belopp betalas ut.

Köpoptioner på vetepriset

Nedanstående är priser på säljoptioner. Om du köpt optionen med lösenpris 200 euro (för 16.51) och terminen i oktober nästa år står i 180 euro, betalar banken ut 20 euro. Om terminspriset är över 200 euro betalar banken inte ut någonting alls och optionen förfaller värdelös.

Säljoptioner på vetepriset

En del använder optioner för att spekulera kortsiktigt. Som du ser av kolumnen Pris% 5d, som visar den procentuella prisförändringen på respektive option, rör sig priser på optioner med en väsentlig utväxling i förhållande till förändringar i terminspriset.

Vi har alltså köprekommendation på vete, men tror att en rekyl nedåt kan komma. Vi betraktar en sådan rekyl nedåt som ett köptillfälle.

Maltkorn

Terminspriset (november) ligger återigen under Matif:s kvarnvetekontrakt för november.

Prisutveckling på maltkorn

Som vi ser av diagrammet nedan, ligger novembers maltkornskontrakt under vetet, men januari, mars och maj ligger alla över. Det indikerar ett ”överutbud” av maltkorn just nu och / eller en brist på kvarnvete.

Terminskurvor för Malting barley och Milling wheat

Majs

Majspriset (december 2013) har fortsatt att falla. Nyhetsflödet har gett bränsle åt nedgången: Dels har siffrorna på väntad skörd per acre i USA fortsatt att förbättras, dels har brasilianska CONAB estimerat landets skörd 2014 till 78 – 80 mt i veckan. Det ska jämföras med USDA:s senaste estimat på 72 mt. Tidigare rapporter indikerade också lägre sådd av majs och motsvarande mer av sojabönor. Även på efterfrågesidan har negativ information kommit. Amerikanska EPA väntas sänka inblandningsmandatet av etanol i bensin med 1.4 miljarder gallons, vilket leder till en minskad efterfrågan på majs med upp till 500 miljoner bushels. Efterfrågan till etanol har inte ökat alls de senaste åren, efter att man kommit upp i 10% (”blending wall”) etanol.

Majspriset faller vidare

Det är oroväckande att majsen handlats så svagt, men vi tror ändå att priserna är nära botten och att förhållandet mellan sojabönor (oljeväxter) och majs (spannmål) leder till mindre produktion av majs – med högre pris i framtiden som konsekvens.

Vi väljer att hålla fast vid köprekommendationen.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor slutade förra veckan med ett rejält prisfall. Priset närmar sig den nivå på 1250 som vi talade om för några veckor sedan. Bakom fredagens prisfall låg samma faktor som bakom prisfallet i majsmarknaden – en oro för att EPA ska komma att sänka inblandningskravet avseende biobränslen, i fallet för sojabönor gällde det biodiesel.

Teknisk analys på sojabönor

Brasilianska CONAB estimerar landets skörd 2014 till 87.6 – 89.7 mt. Det är något högre än USDA:s 88 mt.

I USA talar en del nu, något oväntat, om en skörd på 43 bushels per acre. Efter torkan i augusti har marknaden tagit emot en serie av estimat från privata firmor och analytiker som visar på bättre skörd än befarat.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

Rapspriset (november 2013) fortsatte att stiga i början av förra veckan efter beskedet om att en strafftull kommer att införas mot 90% av EU:s import av biodiesel. Den här frågan var ”snackisen” på European Exchange som gick av stapeln i Paris i torsdags och fredags. Samtalet rörde främst ”vem” som fått kännedom om beslutet innan det offentliggjordes.

TA-analys på raps

Vi behåller säljrekommendationen på raps.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, som handlas i april-kontraktet på Eurex, har vänt upp till den högsta nivån på en månad, en uppgång från början av oktober med 15%, till 23.10 euro per dt. 24 euro ser ut att vara inom räckhåll.

TA-analys på potatispris

Gris

Prist på Lean Hogs fortsatta att röra sig ”sidledes” inom vad vi tolkar som en ”toppformation”, baserat på kända mönster inom den tekniska analys-skolan.

TA-analys på lean hogs furure

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var stabila och rörde sig inte mycket under veckan som gick. Fonterras pris steg något, efter det kraftiga prisfall från toppen som varit.

Mjölkpriser den 11 oktober 2013

Socker

Marskontraktet på råsocker steg kraftigt upp till 18.93 cent på marskontraktet. Vid 19 cent finns ett starkt motstånd och det skulle inte förvåna om vinsthemtagningar sätter in, som kan ta ner priset till 18 cent. Vi tror att det, om det händer, är ett utmärkt köptillfälle.

Bra tillfälle att investera i socker

Gödsel

Priset på kväve / urea var stabilt i veckan som gick med endast små kursförändringar.

Diagram med pris på kväve / urea

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Analys

Prepare for more turmoil, lower inventories and higher prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude is pulling back below the 90-line this morning trading as low as USD 88.78/b following a 4.2% gain last week. The pullback is blamed on news that Israel is pulling some troops out of Gaza. But we think this is much more of a technical move below the 90-line with preparations for further price gains ahead. The Israeli troop movements are a preparation for a final push into Rafah in Gaza to take out the last stronghold of Hamas there (FT article today). Iranian retaliation following the attack in Damascus last week also looks set to unfold in some way. Possibly by Hezbollah in Lebanon though instigated by Iran. Prepare for more turmoil, lower oil inventories and higher prices as the market continues to run a deficit.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent gained 4.2% last week with a solid close above the 90-line. Brent crude had a stellar week last week gaining 4.2%. Even following such a strong performance it made a gain on Friday of 0.6% with a close at USD 91.17/b. Friday also saw the highest trade of the week at USD 91.91/b.

Brent was propelled by positive PMI gains, geopolitics and falling US inventories. Oil was supported by a rang of factors last week. Both the US and China saw their manufacturing PMIs rise above the 50-line (50.3 and 50.8 resp.). The Eurozone manufacturing PMI rose to 46.1 from 45.7 while the composite index rose above the 50-line to 50.3 from 49.9. These PMI gains supported both oil and metals through growth recovery optimism. US oil inventories last Wednesday created less waves with a net draw of 2.2 m b in total crude and product inventories. It was still a very bullish reading in our view as inventories normally this time of year should have risen 3.8 m b. Thus driving US commercial oil inventories further away and below the normal level of inventories. Geopolitical focus flared up following the attack on Iran’s consulate in Syria where Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed. Israel is assumed to be behind the attack but has not taken responsibility yet.

Back below 90 this morning in what seems like a geopolitical breather. But is more of a technical move. This morning Brent crude has pulled back and traded as low as USD 88.78/b while trading at USD 89.76/b. We commented on Friday that it is quite normal for Brent crude to pull back below big numbers after having broken them. Just to test out the level properly before heading higher.

Israel is pulling some troops out of Gaza. Most likely it is preparing to attack Rafah (FT today)Price action to the downside this morning is blamed on some kind of reduced geopolitical premium as Israel is withdrawing some of its troops in Gaza. The reason why it is withdrawing some tropes however is to our understanding that Israel is preparing to attack Rafah, the southernmost part of Gaza bordering to Egypt where now close to one million Palestinians are living. It is the last strong-hold of Hamas and Israel looks bent on taking it out despite repeated warnings against it from the US. Human tragedy looks set to unfold in Rafah in not too long.

”Iran will respond to the Damascus strike”. The most likely flareup is Lebanon and Hezbollah. The geopolitical flare following the attack on Iran’s consulate in Syria last week has faded a little this morning. But this is in no way over. John Sawers, former chief of MI6, in an article in FT on Friday bluntly stated: ”Iran will respond to the Damascus strike”.  Iran still doesn’t want to be involved in direct military confrontation. The likely flareup will be Lebanon and Hezbollah which could force Israel into a two-front war. 

Rafah is located in the southernmost part of Gaza

Gaza map
Source: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200679/

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg
Fortsätt läsa

Analys

Brent crude jumps above USD 91/b as market nervously brace for Iranian retaliation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude jumps above USD 91/b but will likely see sub-90 again before charging yet higher. Brent crude reached USD 89.99/b on Wednesday before making the leap above the 90-line yesterday evening in a spiky fashion jumping almost directly to USD 91.3/b (ydy high) in less than three hours before closing at USD 90.65/b. This morning it is showing strength again with a gain of 0.6% to USD 91.2/b though it hasn’t yet broken above the high from ydy. It is very usual for the oil price to fool around big numbers as the 90-line before properly breaking through. We saw it on Wednesday when it almost got there but not really above anyhow. Also after breaking properly above as it did yesterday one often sees that the oil price then dips down to the ”big number” again, a little bit below, just to test it, before properly breaking higher. Thus we’ll likely see it break down below the 90-line again in the short-term before heading properly higher.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Iran promises retaliation while Israel makes it clear it will strike back if attacked. Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed on Monday following an attack on Iran’s consulate in Syria. Iran has blamed Israel for the attack. Israel has so far not taken responsibility for the attack. Iran’s President Ebrahim Raisi directly blamed Israel and stated on Tuesday that Israel’s strike on its consulate in Syria ”won’t remain unanswered”. Yesterday we saw a hard-line stand from Israel where Netanyahu made it clear that if Iran strikes its territory then Israel will have no choice but to respond.

Market is preparing for Iranian retaliation, but most likely it will be through Iran’s proxies. The market is now bracing it self for a likely retaliatory action by Iran in response to the event in Syria on Monday. It seems very unlikely that Iran explicitly will attack targets on Israeli soil directly and thus risk getting dragged into a wider war with Israel and thus the US. If Israel and Iran gets into a direct conflict then the US will naturally be involved either directly or indirectly. No one wants that. Not Iran, not Biden and not Israel. A forthcoming retaliatory attack from Iran will thus likely be through some of its proxies in Yemen, Syria or Lebanon.

The market now know that some kind of retaliation from Iran will likely come but it doesn’t know when and where and what and that creates a great discomfort and nervousness.

Oil supply is unlikely to be affected. Still no one expects that oil supply is at risk in any way unless this situation blows out to an all-engulfing conflict between Israel and Iran where the US naturally would be dragged along into it all. It is too much at stake for all parties involved for this to happen.

Iran is producing 3.1 m b/d and rising and is unlikely to endanger that. Iran is probably extremely happy at the moment with respect to oil prices and oil exports. Iran used to produce around 3.8 m b/d of crude oil but due to US sanctions it only produced 2.0 m b/d in 2020 which is basically what it needs to cover its own demand with little left over for exports except for condensates which comes on top of crude oil production with about 0.8 m b/d. Since 2020 however its production has increased significantly and now stands at 3.1 m b/d and rising. Add in an oil price of USD 91/b and the situation for Iran is close to bliss economically. So Iran will likely retaliate following the attack on its consulate in Syria on Monday, but not in a fashion which will endanger its greatly improved situation with respect to oil export income.

Iran’s oil production is now back up to 3.1 m b/d and rising. Economically this is bliss for Iran when added together with an oil price of USD 91/b

Iran's oil production
Source: SEB graph, Blbrg data

The ongoing destruction of Gaza following the October 7 attack on Israel will feed red hot anger, pain and violence into the Middle East region for months and years to come.

Gaza
Source: Photo by: France24
Fortsätt läsa

Populära