Följ oss

Nyheter

Gotländsk olja inför borrstart

Publicerat

den

Gotlandsolja AB - Olja på Gotland

Gotlandsolja AB - Olja på GotlandArchelon Mineral, ett bolag listat på Aktietorget och som i flera hänseenden kan liknas vid ett investmentbolag inom råvarusektorn, har delat ut aktier i ännu ett intressant råvarubolag till sina aktieägare. Denna gång var det Norplat Resources, under namnändring till Gotland Oil, som har delats ut. Gotland Oil bedriver genom det helägda dotterbolaget Gotland Exploration prospektering efter bland annat olja på Gotland.

Gotland Exploration har åtta beviljade undersökningstillstånd över områden som täcker flera av de gamla gotländska produktionsplatserna. Provborrningar planeras starta under 2013.

Den gotländska oljan är inget nytt påfund, i över åttio år har denna lockat och frestat, men det var först under den senare halvan av 1900-talet som de rätta förutsättningarna för att kunna utvinna denna olja fanns. Det har från tidigt 1970-tal till mitten av 1990-talet producerats ca 700 000 fat olja på Gotland, fram till dess att priset föll under produktionskostnaderna.

Olja på Gotland sedan trettiotalet

Redan under 1930-talet genomförde Skånska Cement, ett företag som grundades 1871 och byggde Sveriges första cementfabrik i Lomma och gotländska Slite, en borrning efter gas vid den norra delen av Gotland, vid File Hajdar. Denna borrning gav emellertid inte några kommersiella resultat, och Skånska Cement fortsatte med sin verksamhet, att bearbeta de svenska kalkbergarterna och omvandla dessa till cement. I dag bedrivs inte längre någon verksamhet av Skånska Cement AB, men dess avknoppning Skånska Cementgjuteriet, sedermera Skanska, som grundades 1887 har gått få människor förbi.

Det var emellertid först på 1960-talet som SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, kartlade större delen av de svenska mineraltillgångarna. Kartläggningen skedde bland annat efter det att Norge gjort betydande fynd av olja i Nordsjön under 1960-talet, och den svenska regeringen beslutade att det skulle göras motsvarande försök att finna olja i Sverige. Provborrningar gjordes i Kattegatt, i Östersjön, runt Siljan, på Öland, i Skåne och på Gotland. Bäst resultat uppnåddes på Gotland, dit verksamheten också koncentrerades.

Under dessa provborrningar påträffades spår av olja och som en följd av detta startade OPAB sin verksamhet den 19 augusti 1969. OPAB står för det föga fantasifulla namnet Oljeprospektering AB. Namnet må visserligen vara fantasilöst, men det passade perfekt för den verksamhet som bedrevs. Under 17 år genomförde OPAB 241 borrningar över 18 områden över hela Gotland och utvann närmare en halv miljon fat olja.

I maj 1987 tog Gotlandsolja AB över verksamheten och genomförde ytterligare 82 borrningar vilket innebär att det under Gotlandssatsningen gjordes 323 borrningar, varav 20 gav olja. Gotlandsolja bedrev produktion fram till 1993. I Gotlandsolja AB:s regi utvanns 30 000 kubikmeter olja vilket gjorde att den totala mängden olja som utvanns från denna ö uppgick till drygt 700 000 fat. Vid nuvarande oljepris ger denna produktion ett bruttovärde om drygt 500 miljoner SEK. 1993 lades den dåvarande produktionen av olja ned på Gotland.

Gotländsk olja är byggnadsminnesmärkt

Bilden nedan visar borrutrustningen vid Risungsfältet i närheten av Rute på norra Gotland där de största kommersiella oljefynden gjordes, på över 30 000 kubikmeter. Mer än en tredjedel av de gotländska fynden kommer från detta fält.

Gotlandsolja AB - Olja på Gotland

Borrningarna gjordes med 50mm-borrar ned till ett djup på 200-350 meter. Pumpen och tankarna från oljeutvinningstiden står kvar. Borrutrustningen vid Risungsfältet är den enda helt bevarade oljeutvinningsanläggningen i Sverige och är idag förklarat som byggnadsminnesmärke.

Gotland långt ifrån utpumpat

Den gotländska produktionen av olja hade sin storhetstid under 1970-talet, något som beror på den tidens då höga oljepris, som berodde på de så kallade oljekriserna. Den verksamhet som OPAB och Gotlandsolja AB bedrev var ett seriöst försök att undersöka om kommersiell, storskalig oljeutvinning var möjlig på ön. Nu, med betydligt högre världsmarknadspriser på olja och naturgas samt en betydligt bättre utvecklad teknik röner öns reserver åter ett stort intresse.

Karta över GotlandFörutom Archelon Minerals intressebolag Gotland Oil, har även Tethys Oil två licenser i Sverige – Gotland Större och Gotland Mindre. Licenserna täcker en yta om 565 kvadratkilometer på den norra delen av Gotland.

Gotland Större

Gotland Större omfattar ett område om knappt 540 kvadratkilometer. Olja har tidigare producerats från ordoviciska rev på Gotland och därmed bevisat att ön uppfyller de nödvändiga geologiska betingelserna för att olja skall kunna påträffas. Tethys har genomfört en omfattande studie av befintlig data över licensområdet. Över 300 kilometer seismiska data har digitaliserats och ombearbetats med modern datateknik. En studie av jordprover från delar av licensområdet har också genomförts. Hittills har 10 möjliga borrplatser fastställts.

Gotland Mindre

Tethys tilldelades licensen Gotland Mindre i februari 2011, och den löper tre år framåt. Licensområdet ligger innanför licensen Gotland Större, och täcker en yta om 25 kvadratkilometer. Geologin på licensområdet liknar den på Gotland Större, och ett antal framgångsrika oljeborrningar har tidigare skett på området.

Tethys Oil - Licenser för olja på Gotland

Internationellt intresse

De senaste årens positiva utveckling av oljepriset har lett till att intresset för den gotländska oljan åter har förnyats. Under 2008 sökte SPE, Svenska Petroleum Exploration, ett dotterbolag till svenska Preem, om tillstånd att borra efter olja utanför den gotländska kusten. Trots ett antal överklaganden hos bland annat den svenska regeringen bifölls inte denna ansökan.

Under det tidiga 2000-talet ansökte privatägda och Gibraltarregistrerade Gotoil Resources om att få borra tre brunnar på Rute från vilka bolaget räknade med att kunna utvinna i alla fall åtta kubikmeter olja per dygn. Med dagens teknik, en olja av hög kvalitet och en ovanligt grund fyndighet, på endast 230 meters djup, ansåg ledningen att detta skulle vara en bra affär för både bolaget och för Gotland. Gotoil har efter detta köpts upp av Tehthys Oil, men huruvida detta avser hela koncernen eller endast delar av denna har vi inte kunnat få uppgifter om.

Även Sagacity Holding från Nya Zeeland har ansökt om tillstånd att få leta efter olja i Gothem. Bolaget har också sökt och beviljats undersökningstillstånd för en fyndighet med alunskiffer vid Kinnekulle.

I december 2007 beviljade Bergmästaren Tethys Oil undersökningstillstånd vilka beskrivs ovan i denna artikel. Det aktuella området sträcker sig från Väskinde och Boge i söder till Hall och Fleringe i norr. Tethys Oil tänker sammanställa en databas med fakta från de gamla oljeprospekteringarna. Genom att systematisera materialet på ett nytt sätt tror bolaget att det går att få en bättre överblick över var de största fyndigheterna kan finnas. Efter detta avser bolaget att komplettera med egen prospektering och ansöka om borrtillstånd.

Gotland Oil

Gotland Exploration AB startade sin verksamhet år 2011, då som Shale Oil Sweden AB. Med sina åtta undersökningstillstånd om totalt 54 159 hektar avseende olja och gas är bolaget den tionde största tillståndsinnehavaren i Sverige i dag.

Gotland Oil - Snart en noterad aktieBolagets affärsidé är att återuppta den oljeproduktion på Gotland som upphörde i början av 1990-talet. Undersökningstillstånden har valts ut genom ett noggrant arkivarbete vars syfte varit att identifiera de gamla produktionsbrunnarnas lokalisering, samt insamla övrig information som produktionshistorik och åtgärder som har genomförts i dessa.

Gotland Exploration köptes sedan upp av det Göteborgsbaserade Archelon Mineral, listat på Aktietorget. Formellt sett skedde detta genom att Archelon Mineral AB:s helägda dotterbolag Norplat Resources AB, som sedan tidigare var ägare av tio procent av aktierna i Gotland Exploration, lade ett bud på utestående aktiestock.

Affären innebär att det redan tidigare Euroclearanslutna Norplat Resources nyemitterade 12 802 200 aktier i en apportemission riktad till de externa aktieägarna i Gotland Exploration, där varje aktie åsattes värdet 0,20 kr. Gotland Exploration blev därmed ett helägt dotterbolag till Norplat Resources.

Efter förvärvet bytte Norplat Resources, som tidigare saknat verksamhet, namn till Gotland Oil. Därefter kallade styrelsen i Archelon till extra bolagsstämma för beslut om styrelsens förslag att Archelon skulle dela ut 2 435 588 aktier i Norplat Resources till aktieägarna i Archelon. Därmed fick aktieägarna i Archelon Mineral en ny aktie i Gotland Oil per 30 aktier i Archelon Mineral.

Det omvända förvärvet kan betraktas som ett första steg på vägen till en publik listning av Gotland Oil. Bolaget har inte gått ut med närmare information om detta, men det har sedan tidigare framgått att det nu helägda dotterbolaget Gotland Exploration hade för avsikt att genomföra en allmän emission för att finansiera de fyra första borrningarna, samt att ha beredskap för ytterligare borrningar. Därefter var tanken att en listning skulle ske på lämplig marknadsplats. I och med att det nu finns cirka 4 000 aktieägare i Gotland Oil är det rimligt att anta att denna kommer att ske inom kort för att dra fördel av det intresse som Archelon Minerals aktieutdelning har gett upphov till.

Gotlands olja, en kort geologisk överblick

Karta över licensområden för olja på GotlandOlja har tidigare producerats på Gotland och ön uppfyller de nödvändiga geologiska betingelserna för att olja skall kunna påträffas. Tidigare produktion har skett från ordoviciska rev längs en trend som börjar i Baltikum och slutar på Gotland. En översiktlig genomgång av historiska data indikerar att endast en mindre del av dessa rev kartlagts och provborrats.

Samtliga källor är grunda revstrukturer som har visat sig innehålla olja av god kvalité. Revstrukturerna ligger på ett djup mellan 300 meter och ner till 800 meter.

Gotlands berggrund består till stora delar av korallrev med mellanliggande lager av kalk- och märgelsten. Dessa rev har bildats under sillurtid av organismer som levde i eller intill reven. Under tidens gång har dessa organismer sedan ombildats till kalksten, olja och gas. Oljan återfinns i berggrund som är mer än 400 miljoner år gammal.

Det kan finnas så mycket som ett par miljoner fat olja i kalkstengrunden på norra Gotland. Det visar de undersökningar som oljebolaget Tethys Oil har gjort.

Omkring 500 så kallade oljeförande revstrukturer har hittills identifierats på Gotland. Av dem har 200 provborrats och 20 visade sig innehålla olja, varav en del har pumpats ut, främst på 1970-talet. Men de senaste tre årens undersökningar visar att det finns mer.

Risker och möjligheter

Runt om i världen har gamla borrhål övergivits för att produktionen blev för dyr. Med dagens mer avancerade teknik och högre oljepriser går det att tjäna pengar även på små fyndigheter där det tidigare inte gått att uppnå lönsamhet.

Det finns flera bedömare som är av den meningen att den oljeutvinning som skedde under slutet av 1900-talet främst handlade om att utvinna olja från kända fyndigheter, men i ytterst liten omfattning avsåg prospektering i syfte att ersätta den olja som utvanns.

De största riskerna för de företag som nu arbetar med den gotländska oljan är i huvudsak två, att de inte erhåller tillstånd för testproduktion och den geologiska risken som innebär att ingen olja påträffas eller att det inte kan utvinnas i kommersiell omfattning.

Gotlands kommun har som målsättning att ersätta fossila bränslen med andra energislag och Länsstyrelsen har uppdraget att verka för en energiomställning. Länsstyrelsen anser att den gotländska oljan har så hög kvalitet att den borde sparas för framtiden för att kunna användas till annat än bränsle. Oaktat detta så bör samhället tjäna på en kartläggning av de naturresurser som finns i området eftersom detta på sikt kan komma att göra Gotland självförsörjande på olja. En ökad utvinning kan även ge ön ett ekonomiskt uppsving liknande det som Kiruna upplever vad gäller järnmalmen. I dag går det inte att få tag på bostäder i denna norrlandsstad på grund av all personal som flyttar in. För Gotland som är en Sveriges fattigaste regioner skulle detta kunna komma att betyda mycket.

Fortsätt läsa
Annons
6 Kommentarer

6 Comments

 1. Silverbug

  9 december, 2012 vid 19:04

  Jag hade ingen aning om att det pågick oljeproduktion på Gotland ända in på 90-talet. Vore otroligt spännande om Gotland Oil kunde få igång produktionen igen.

 2. Gerd Holmgren

  9 januari, 2013 vid 13:30

  Man kan vara beredd på ett massivt motstånd mot detta. Det är alldeles för stora miljörisker för den känsliga naturen på ön. Det är trots allt nu och på lång sikt miljön och naturen som är Gotlands största näring och den får inte på något sett riskeras. Det har om inte annat visat sig under hösten i Ojnare då man gick man ur huse och stoppade Nordkalks planerade stenbrott.

 3. Eo-lusen

  5 mars, 2013 vid 15:39

  Det är väl inga problem med lite oljepumpar i skogen som kan läcka lite olja som är en naturprodukt. Miljön runt Gotland är ju redan förstörd och belamrad med vindmöllor sk Vindkraft-parker dvs. industriområden med blink och surr som stockholmare och andra besökare tycker är väldigt mysig och miljö-neutralt. Bara dom inte sätts upp på Värmdö, Lidingö, eller på Söder, för då blir dom störande och irriterande. Men på Goland är det OK.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder till odlad lax

Publicerat

den

Två laxbitar

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Mat från vattenbruk, som till exempel odlad fisk, är den snabbast växande sektorn i matindustrin. En viktig anledning är att det är näringsriktig och proteinrik mat som generellt sett är mer hållbart producerad än protein från landlevande djur.

Men odlingen av fisk har också sina utmaningar och det är fiskfodret som är mest problematiskt. Laxfiskarnas foder står i dag för ungefär hälften av odlingarnas klimatavtryck och utgör även hälften av produktionskostnaden. Genom att studera alternativa och mer hållbara ingredienser i fiskfodret hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna göra vattenbruket ännu mer hållbart.

I en ny avhandling lanseras tångflugornas larver och odlad marin jäst som bra alternativ till fiskmjöl och sojabönor i fodret. Det är två råvaror som kan odlas på biprodukter från den marina livsmedelsindustrin, som annars skulle slängas. Fluglarver och marin jäst har över 50 procent högkvalitativa proteiner och höga halter av nyttiga omega 3-fettsyror som fisken behöver för att växa och må bra, vilket i slutänden också ger ett nyttigt livsmedel.

Aktiverar fiskens immunsystem

– Både fluglarverna och jästen har goda näringsvärden och jag kunde notera att fisken åt fodret med god aptit. En annan viktig fördel är att dessa ingredienser kan stärka immunsystemet och därmed skydda fisken från sjukdomar, säger Niklas Warwas, doktorand vid Göteborgs universitet.

Fokuset för Niklas Warwas avhandling är att undersöka möjligheterna för en mer cirkulär matproduktion som minskar miljö- och klimatpåverkan. Den marina jästen odlades i näringsrikt lakvatten från sillkonservindustrin. Lakvattnet är en biprodukt som i dag är en kostnad för industrin eftersom vattnet måste renas innan det får släppas ut i havet. Nu kunde vattnet återanvändas för att producera en ny råvara för fiskfoder. På liknande sätt lät han farma tångflugor på en restprodukt från odling av alger.

Ökad livsmedelssäkerhet

Ett stort plus är att varken jästen eller fluglarverna kräver någon större bearbetning innan den kan användas som råvara i fiskmaten, vilket kan minska energiåtgången i fodertillverkningen.

– Både jästen och insekterna kan odlas på en lång rad olika organiska material. Det är en viktig poäng att skapa lokala cirkulära system där fiskfodret kan produceras i närheten av förädlingsfabrikerna, som i sin tur kan anläggas i närheten av fiskodlingarna. Det minskar transportbehovet och gör dessa alternativ till traditionella foderingredienser mer konkurrenskraftiga, säger Niklas Warwas.

I dagens fiskfoder används oftast fiskmjöl eller sojabönor som proteinkälla. Båda två är även av intresse som föda för människan. Att minska åtgången av dessa i fiskfoder bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet, i en tid då den globala handeln står inför flera utmaningar.  

– Min forskning kan hjälpa Sverige att få en mer cirkulär matproduktion där biprodukterna återanvänds i stället för att slängas bort. Det bidrar till en resurssnålare matindustri som är viktig när tillgången på odlingsbar mark och rent vatten hotas samtidigt som befolkningen ökar, säger Niklas Warwas.

Fortsätt läsa

Nyheter

Bixias vårprognos: Låga elpriser väntas i vår

Publicerat

den

Våren är på intåg med milt väder, minskande elförbrukning och fallande elpriser.  Elpriset väntas nästan halveras till runt 50 öre per kWh i snitt under mars-april, jämfört med i fjol.  Låga bränslepriser och svag konjunktur i Europa bidrar till prisfallet. Det visar elbolaget Bixias prognos för våren 2024. 

Kylan börjar släppa på allvar både i Norden och i Europa och våren är på intåg efter en långdragen vinter med återkommande köldtoppar.

– I vår väntas elpriserna falla markant, tack vare milt väder och bättre hydrologi samt svag konjunktur och väldigt låga bränslepriser i Europa. Vårpriserna blir de lägsta av sitt slag sedan 2021 då priserna började sticka i väg, säger Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia.

Elpriset i system på elbörsen Nord Pool väntas i mars bli ungefär 50 öre per kWh jämfört med 91 öre i fjol. I april ser det ut att bli runt 45 öre, jämfört med 88 öre ifjol.

Från extremläge till normalitet

Vårens elpris väntas bli klart mer stabilt än förra året. Energibalansen är betydligt starkare, med mer förnybar energi, mer kärnkraft och lägre förbrukning, särskilt i Europa. De numera kontrollerade elpriserna i Europa spiller också över på de svenska priserna. 

– Elkrisen är helt borta för stunden. Elpriset har snabbt gått från ett extremläge 2021 – 2022, via en sakta utförslöpa för i fjol, till ett mer normalt läge i år.  Den allra största orsaken till utvecklingen är det stora prisfallet i Tyskland, där elpriset toppade på 2,50 kronor i snitt för 2022 men hittills i vinter landat på 75 öre, säger Johan Sigvardsson.

Även om vädret i Sverige blir kallt och vindstilla vissa dagar i mars och vi importerar el, finns en övre gräns hur mycket elpriset kan sticka i väg till följd av priskopplingen mot Tyskland. Elpriset i Tyskland väntas ligga på endast runt 60 öre per kWh, att jämföra med 114 öre per kWh i fjol.

Stort fall även i vintras

När årets vinter summeras kan konstateras att vi haft en relativt kall vinter. Under november, december och januari var det i snitt 2 grader lägre temperatur än normalt.  Samtidigt har vintern bjudit på en temperaturmässig berg- och dalbana.  

– Kyla och högre förbrukning borde normalt sett betyda högre elpriser. Men i och med att både bränslepriser och därmed de kontinentala priserna fallit så mycket får vi istället ett betydligt lägre elpris i år, säger Johan Sigvardsson.

I februari landade systempriset på 45 öre per kWh, jämfört med 91 öre per kWh året innan.

Fortsätt läsa

Nyheter

Stora investmentbanker och hedgefonder ökar handeln med fysiskt uran

Publicerat

den

Kärnkraftverk som använder uran

Goldman Sachs, Macquarie och flera hedgefonder har ökat sin fysiska handel i uran i en tid då råvaran handlas till höga priser. Detta eftersom många länder ökar sin kärnkraftsproduktion för att uppfylla sina klimatmål samtidigt som de minskar behovet av import av fossila bränslen.

Goldman Sachs har ökat handeln med fysiskt uran och har även börjat ställa ut optioner på uran till hedgefonder.

Medan den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs mestadels gör affärer med hedgefonder och andra finansiella kunder, har Macquarie ökat handeln med uranproduktion från gruvbolag, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Uran befinner sig på en tjurmarknad eftersom många ekonomier vill använda mer kärnkraftsproduktion i en renässans för tekniken efter energikrisen och den ryska invasionen av Ukraina.

Vid klimattoppmötet COP28 i slutet av förra året lovade USA och 21 andra länder att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050. De sa att det är avgörande att införliva mer kärnkraft i sin energimix för att uppnå sina nettonollmål under de kommande decennierna.

”Deklarationen erkänner kärnenergins nyckelroll för att uppnå globala netto-nollutsläpp av växthusgaser till 2050 och att hålla målet på 1,5 grader Celsius inom räckhåll”, sade det amerikanska utrikesdepartementet.

Uranpriserna har fördubblats under det senaste året till kring 100 dollar per pound.

Fortsätt läsa

Populära