Analys

SHB Råvarubrevet 22 oktober 2011

Publicerat

den

Vårt Råvaruindex backade med någon procentenhet under veckan men marknaden fann stöd och riskaptiten tilltog efter förhoppningar om att de europeiska ledarna närmar sig en lösning på skuldkrisen samtidigt som Fed indikerade ett möjligt QE3. Kraftigt fall på råoljelagren samtidigt som Libyens oljeproduktion börjar återhämta sig. Gaddafi´s död påskyndar tidsplanen kring oljeproduktionen något men vi tror att uppstart av oljefält och reparationer kommer att ta mycket tid och kraft. Detta bör upprätthålla oljemarknaden något. Statoil meddelade i slutet av veckan att fyndigheten vid Aldus Major South i Nordsjön kan vara en av de största i norsk historia. I övrigt var det kraftiga fall på metaller men marknaderna återhämtade delar av rörelsen mot slutet av veckan.

Det är makroekonomisk oro som styr råvarumarknaden just nu och det är väl ingen överraskning att marknaden förväntar sig mycket långsam tillväxt i Europa, mycket långsam tillväxt i USA och avtagande tillväxt i Kina. Detta har inneburit att en stor del av analytikerkåren har reviderat ned sina prognoser på framför allt metaller. Vi har dock aldrig sett en sådan delad analytikerkår eftersom potentialen för dominoeffekt från enskilda händelser är mycket stor och ökar risken. På Koppar exempelvis pekar prognoserna på allt mellan 7,500 dollar och 10,500 dollar för den kommande 24 månaders perioden.

En hel del osäkerhet och en marknad som anpassat till en kraftig volatilitet kommer naturligtvis bjuda på möjligheter att komma in i råvarumarknaden på gynnsamma nivåer. Det är därför viktigt att belysa en längre placeringshorisont och råvaror ur ett diversifieringsperspektiv. Vi har studerat under vilka perioder sedan 1995 man INTE hade uppnått en lägre risk genom att inkludera råvaror i portföljen. Föga förvånande så har ett inkluderande av råvaror i sparportföljen under samtliga kvartal under denna period lett till en lägre risk. Med andra ord, det har undantagslöst förbättrat den riskjusterade avkastningen, det som är det absolut viktigaste sättet att generera avkastning.

Om vi då ser till det längre perspektivet kan vi inte komma runt det faktum att efterfrågan växer på en ändlig resurs. Om vi väljer att bryta ner vårt råvaruindex i underkomponenter skulle jag se det så här:

1) Ädelmetaller: Guld och silver har stigit kraftigt under nuvarande finanskris, drivet av sin status som värdebevarare i orostider. På kort sikt anser vi att denna våg är över, men att på lägre sikt så utgör ädelmetaller en bra försäkring i en diversifierad sparportfölj.

2) Basmetaller: Dessa höll sig höga långt in i årets börsfall och konjunkturoro, för att nyligen falla 15 % på en vecka. Här anser vi att det både på kort och lång sikt är bra köpläge, Kina och övriga tillväxtmarknader kommer att driva på efterfrågan, och fler aktörer hoppas på prisfall än vad som fruktar detsamma. Faller priset så dras utbud bort från marknaden då utvinning inte blir lönsam.

3) Livsmedel: Även här pekar både konsumtionsmönster och befolkningstillväxt på en ekvation som är svår att få ihop på sikt, fler människor ska äta och fler anammar västerländska konsumtionsmönster vilket leder till högre efterfrågan på kött och protein. Vi hoppas att mer spannmål kan produceras, och framför allt distribueras, till de som behöver, utan att kostnaderna stiger. Men risken är att det bara är högre priser som leder till ökade investeringar i jordbruk och spannmålsproduktion.

4) Energi: Ännu en omöjlig ekvation att lösa, efterfrågan på fossila bränslen stiger trots miljömedvetenhet, och de ”billiga” tillgångarna på råolja utarmas. All ny oljeutvinning sker till betydligt högre kostnader, vilket återspeglas i priset. Oljepriset samvarierar ganska väl med kortsiktiga konjunkturförväntningar, men kommer på sikt inte att kunna gå annat än upp som vi ser det.

Sammanvägt går det inte att dra någon annan slutsats än att råvaror kommer att stiga i pris. Kortsiktigt kommer de att vara fortsatt volatila och riskfyllda, särskilt i dessa finansiella orostider, men på längre sikt kommer de att stiga. Skulle dessutom börsen repa mod under återstoden av året så kommer råvarupriserna att stiga även kortsiktigt.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

 

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version